EN

least {adverb}

volume_up
least (även: fully)
The least expensive, least polluting and least dangerous energy is unconsumed energy.
Den billigaste, minst förorenande och minst farliga energiformen är oförbrukad energi.
(ET) The seas are the least studied and least well-known part of the biosphere.
(ET) Haven är den minst utforskade och den minst kända delen av biosfären.
After the words ‘ neighbourhood policy’ the words ‘ is not least’ need to be added.
. – Efter orden ” grannskapspolitik ” måste vi lägga till ” är inte minst ”.

Användningsexempel för "least" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAt least the Chinese have one good quality: they make no secret of their plans.
Kineserna har åtminstone en god egenskap: de gör ingen hemlighet av sina planer.
EnglishMalta is actually the least affected as no birds are permanently resident there.
Malta påverkas i själva verket minst, eftersom inga fåglar lever där permanent.
EnglishLast but not least, Estonia's transition to the euro also has a symbolic aspect.
Sist men inte minst har Estlands övergång till euron också en symbolisk aspekt.
EnglishI think I should be allotted at least five extra minutes in front of the mirror.
Tycker jag att jag borde bli tilldelad minst fem minuter extra framför spegeln.
EnglishWe all note the increasing interest in the region, not least in this assembly.
Vi märker alla det ökande intresset för regionen, inte minst i denna församling.
EnglishWe must prevent the least developed countries from becoming the biggest losers.
Vi måste förhindra att de minst utvecklade länderna blir de största förlorarna.
EnglishThese two women over here, these two representatives, deserve at least as much.
De två kvinnorna där borta, dessa två ledamöter, förtjänar åtminstone detsamma.
EnglishPolitics is also a kind of voluntary work, at least when you are starting out.
Politik är också en slags volontärverksamhet, åtminstone när man börjar med det.
EnglishNo, I can understand that, but one might at least support one' s own proposals.
Nej, jag kan förstå det, men man kunde väl åtminstone stödja sina egna förslag.
EnglishAt least 170 innocent people were killed and almost 400 injured in those attacks.
Minst 170 oskyldiga människor dödades och nästan 400 skadades i dessa attacker.
EnglishAgricultural prices, not least for foods, have shot up over a very short period.
På kort tid har jordbrukspriserna, inte minst på livsmedel, skjutit i höjden.
EnglishThe lead committee, at least, has voted unanimously in favour of such a move.
Åtminstone det ansvariga utskottet har röstat enhälligt ja till en sådan åtgärd.
EnglishWe are facing many serious challenges, not least the current economic crisis.
Vi står inför många svåra utmaningar, inte minst den pågående ekonomiska krisen.
EnglishHowever, one must at least try to make a start to change things to some extent.
Men vi måste åtminstone börja försöka att i någon mån förändra saker och ting.
EnglishIf we do not achieve this at EU level, at least it should be permitted nationally.
Om vi inte uppnår detta på EU-nivå borde det åtminstone vara tillåtet nationellt.
EnglishThis is the least that he and his family can expect or should be entitled to.
Detta är det minsta som han och hans familj kan eller har rätt att förvänta sig.
EnglishWe now urge other developed countries - not least the US - to raise their bids.
Vi uppmanar nu andra i-länder, inte minst Förenta staterna, att höja sina bud.
EnglishAs you probably know, this High Level Group meets at least three times a year.
Som ni antagligen vet sammanträder denna högnivågrupp minst tre gånger om året.
EnglishI know that this is an important matter not least here in the European Parliament.
Jag vet att inte minst här i Europaparlamentet är detta en mycket viktig fråga.
EnglishIt is estimated that at least 10 % of this increase is due to outdoor advertising.
Man har uppskattat att minst 10 procent av den ökningen beror på utomhusreklam.

Synonymer (engelska) till "least":

least
at least