EN

leasing {substantiv}

volume_up
1. allmänt
leasing
Take the case of Kenya and the Anglo Leasing scandal.
Ta fallet med Kenya och skandalen med Anglo Leasing.
This sell-off of Europe started years ago, with cross-border leasing and other such machinations.
Utförsäljningen av Europa började för många år sedan, med gränsöverskridande leasing och liknande ränksmideri.
They prevent aircraft leasing and therefore have a direct effect on the problem of competition, which has just been mentioned.
De undviker nämligen leasing av flygplan och rör i så måtto också direkt det just behandlade konkurrensproblemet.
They have to do with the leasing of two buildings in Strasbourg.
Det har att göra med uthyrning av två fastigheter i Strasbourg.
We should, for example, improve monitoring of the process whereby licences are granted for oil drilling or leasing installations to third parties.
Vi bör till exempel förbättra övervakningen av processen för beviljande av tillstånd för oljeborrning eller uthyrning av anläggningar till tredje part.
2. näringsliv
SV

leasing {utrum}

volume_up
leasing (även: uthyrning)
Ta fallet med Kenya och skandalen med Anglo Leasing.
Take the case of Kenya and the Anglo Leasing scandal.
Utförsäljningen av Europa började för många år sedan, med gränsöverskridande leasing och liknande ränksmideri.
This sell-off of Europe started years ago, with cross-border leasing and other such machinations.
De undviker nämligen leasing av flygplan och rör i så måtto också direkt det just behandlade konkurrensproblemet.
They prevent aircraft leasing and therefore have a direct effect on the problem of competition, which has just been mentioned.

Användningsexempel för "leasing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey have to do with the leasing of two buildings in Strasbourg.
Det har att göra med uthyrning av två fastigheter i Strasbourg.
EnglishIn the future we want closer attention to be paid to all aspects of purchasing, leasing and renovation.
I framtiden vill vi att alla aspekter av köp, hyra och renovering ska uppmärksammas närmare.
EnglishThis sell-off of Europe started years ago, with cross-border leasing and other such machinations.
Utförsäljningen av Europa började för många år sedan, med gränsöverskridande leasing och liknande ränksmideri.
EnglishThe second open question, and this would be of interest to me: what experiences have people had with wet leasing?
Den andra öppna frågan, och den intresserar mig. Vilka erfarenheter har människor från wet lease?
EnglishThe agency could also increase the potential of CRATE by acquiring or leasing its own technical equipment.
Frontex skulle också kunna öka Crates potential genom att förvärva eller hyra sin egen tekniska utrustning.
EnglishTake the case of Kenya and the Anglo Leasing scandal.
Ta fallet med Kenya och skandalen med Anglo Leasing.
EnglishThey prevent aircraft leasing and therefore have a direct effect on the problem of competition, which has just been mentioned.
De undviker nämligen leasing av flygplan och rör i så måtto också direkt det just behandlade konkurrensproblemet.
EnglishIt deals with changes in set-aside, WTO proofing, changes in leasing of land and a whole range of other issues.
I dokumentet behandlas förändringar beträffande arealuttag, WTO-kontroller, förändringar när det gäller arrendering av mark och en mängd andra frågor.
EnglishIn the case of the Court of Justice, it is important to mention the advantages resulting from the leasing arrangements concerning the annexes to the Palais.
Beträffande EG-domstolen bör den goda användningen av systemet med hyresavtal med köpoption för byggnaderna intill Palais framhävas.
EnglishWe should, for example, improve monitoring of the process whereby licences are granted for oil drilling or leasing installations to third parties.
Vi bör till exempel förbättra övervakningen av processen för beviljande av tillstånd för oljeborrning eller uthyrning av anläggningar till tredje part.
EnglishIn addition to financial fitness requirements, the Regulation calls for more emphasis on the importance of complying with safety standards, with regard to leasing too.
Utöver krav på ekonomisk bärkraft lägger förordningen mer eftertryck på överensstämmelse med säkerhetskrav även i samband med leasing.
EnglishSecondly, we must identify and regulate operator liability, beginning with excluding the possibility of leasing installations to third parties.
För det andra måste vi slå fast och reglera verksamhetsutövarnas ansvar, och till att börja med utesluta möjligheten att hyra ut anläggningar till tredje part.
EnglishIn practice only 20-39 % of the economy is privatized and there is scarcely any real legislation on privatization, only on leasing.
I praktiken är det så, att bara 2030 % privatiserats och att lagstiftning med avseende på privatisering inte alls existerar i någon högre grad utan att bara leasing är möjlig.
EnglishLeasing – a long-term rental with the option of buying the car at the end of the contract – may be difficult if you plan to move to another country with the leased car.
Leasing – långtidshyrning med möjlighet att köpa ut bilen när avtalet löper ut – kan vara svårt om du planerar att flytta till ett annat land med bilen.
EnglishThis recast text injects new clarity and efficiency, especially in regard to authorisation for placing in service, aircraft leasing, traffic distribution and air service safety.
Denna omarbetade text ger ny klarhet och effektivitet, särskilt i fråga om driftstillstånd, leasing av flygplan, trafikfördelning och flygsäkerhet.
EnglishWhat 'unbundled access to the local loop ' actually does is force public operators to put the leasing of public telephone lines out to commercial tender as soon as possible.
Tillträdet till accessnät tvingar nämligen de offentliga operatörerna att snarast möjligt lämna en prisoffert på lokalisering av offentliga telefonlinjer.
EnglishAlongside this is the issue of the financial health of airlines and the stricter requirements for the terms and conditions that apply to aircraft leasing, including proposed time limits.
Parallellt har vi frågan om flygbolagens ekonomiska hälsa och striktare villkor för leasing av plan, inklusive förslag till tidsbegränsningar.
EnglishBritish Vehicle Rental and Leasing Association River Lodge River Lodge Badminton Court - Amersham UK - Bucks HP7 0DD Tel.: +44 1494 434747 E-mail: info[at]bvrla.co.uk
British Vehicle Rental and Leasing Association River Lodge River Lodge Badminton Court - Amersham UK - Bucks HP7 0DD Tel.: +44 1494 434747 E-mail: info[at]bvrla.co.uk
EnglishNow change is needed, in particular as regards leasing, licensing air transport services, social matters, protecting passengers against carrier bankruptcy and so forth.
Nu är det dags för förändring, framför allt i fråga om leasing, licenser till lufttrafikföretag, arbetsvillkor, skydd av passagerare mot flygbolagskonkurser och så vidare.
EnglishThese amendments usefully clarify several points, especially concerning the economic and financial monitoring of companies or again the issues about leasing of aircraft.
Ändringarna tydliggör flera punkter på ett bra sätt, särskilt beträffande den ekonomiska och finansiella bevakningen av företag eller, än en gång, frågan om leasing av plan.

Synonymer (engelska) till "lease":

lease