EN

learned {adjektiv}

volume_up
We have learned to carry out scientific research into terrorism, to identify its different forms and to look in detail at its causes.
Vi har lärt oss att utföra vetenskaplig forskning om terrorism, att identifiera dess olika former och att studera dess orsaker.

Användningsexempel för "learned" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI hope that all of us have learned this lesson from the events of the last year.
Jag hoppas att vi alla har lärt oss denna läxa från det senaste årets händelser.
EnglishI learned a huge amount from Henry. Henry taught me that you can carry on working.
Jag lärde mig massor av Henry. ~~~ Henry lärde mig att man kan fortsätta arbeta.
EnglishWe will want to see what conclusions and lessons can be learned from those plans.
Vi skall se vilka slutsatser vi kan dra och vad vi kan lära oss av de planerna.
EnglishNo doubt these lessons have now been learned and all too starkly and at a cost.
Utan tvivel har man nu lärt sig dessa läxor, mer än väl och inte utan kostnad.
EnglishBut at the end of this process, what I learned was that the nurses were wrong.
Men vid slutet av den här processen, lärde jag mig att sjuksköterskorna hade fel.
EnglishThe international community learned their story recently thanks to the media.
Det internationella samfundet fick nyligen höra talas om dem tack vare medierna.
EnglishHopefully it will then become clear that the Council has also learned its lesson.
Förhoppningsvis kommer det då att framgå att rådet också har lärt sig en läxa.
EnglishI've learned to cede control of the classroom over to the students over time.
Jag har lärt mig att överlämna kontrollen av klassrummet till eleverna, med tiden.
EnglishThe lesson was learned that procedures have not been stringent and automatic enough.
Man drog lärdomen att förfarandena inte var tillräckligt stränga och automatiska.
EnglishIn this way, they learned both their profession and one or two foreign languages.
På det sättet lärde de sig både ett yrke och ett eller två utländska språk.
EnglishWe have learned to accept that we cannot force others to follow our example.
Vi har lärt oss att acceptera att vi inte kan tvinga någon att göra så som vi gör.
EnglishAnd the main lesson I think that we have learned is they are really different.
Och den huvudsakliga lärdomen som jag tror vi har dragit är att de är väldigt olika.
EnglishWe have learned to talk to the big brain -- taste and reward, as you know.
Vi har lärt oss att tala med den stora hjärnan -- smak och belöning, som ni vet.
EnglishThen we learned that such an examination did not amount to an investigation.
Sedan fick vi veta att en sådan granskning inte var liktydig med en utredning.
EnglishWe have learned so much in the past few years, being confronted with so many problems.
Vi har lärt oss så mycket de senaste åren då vi ställts inför så många problem.
EnglishUnfortunately, I have just learned that Mr Posselt actually asked the question.
Jag fick tyvärr just reda på att det var Bernd Posselt som ställde frågan.
EnglishLet us start with the Haiti lessons learned exercise which is now under way.
Låt oss börja med att invänta den pågående utvärderingen av insatsen i Haiti.
EnglishSo here is what we learned: 8,000 gallons of gas equivalent to build one house.
Här är vad vi har lärt oss. ~~~ 32,000 liter bränsle likvärdigt med att bygga ett hus.
EnglishThe occupying forces are, as we learned yesterday, building a new Guantanamo.
Som vi fick höra igår, håller ockupationstrupperna på att bygga ett nytt Guantanamo.
EnglishWhat was needed was a 'lessons learned' approach and a basis to build on that.
Vi hade behövt en grundstrategi som byggde på vad vi faktiskt har lärt oss.