The Irish Government should learn a lesson from its people; it should learn to lead.
Irlands regering måste lära sig en läxa av folket. Den måste lära sig att leda.
We have a great deal to learn from one another, and we can learn a great deal from one another.
Vi har åtskilligt att lära av varandra, och vi kan lära åtskilligt av varandra.
This is where they can get to know each other and learn from one another.
Här kan de lära känna varandra; här kan de lära av varandra.
The Irish Government should learn a lesson from its people; it should learn to lead.
Irlands regering måste lära sig en läxa av folket. Den måste lära sig att leda.
This House has yet to learn how to handle this report in a manner worthy of it.
Kammaren behöver lära sig att handskas värdigt med betänkandet.
Children need high-quality facilities in order to learn cognitive and social skills.
Barn behöver en lämplig miljö för att lära sig kognitiva och sociala färdigheter.
I would be very interested to learn that as a matter of extreme urgency.
Jag skulle vara mycket intresserad av att veta detta mycket snart.
It would indeed be helpful to learn what has been decided.
Det vore verkligen nyttigt att veta vad som beslutades.
Who says that we do not also have the right to learn who is travelling into our territory?
Vem säger att vi inte också har rätt att veta vem som reser inom vårt territorium?
You will now learn that, in Europe, you will often be cycling into the wind.
Ni kommer nu att få uppleva att man i Europa ofta måste cykla mot vinden.
Those who do not learn their lesson from history will sometimes experience the disaster again.
De som inte lär av historien kan tvingas uppleva katastrofen igen.
It is indeed disappointing to learn that in this unique instance Parliament has not really been consulted.
Det är mycket riktigt otillfredsställande att uppleva att Europaparlamentet inte riktigt har hörts i det här unika fallet.
One day, when you're older, you will learn all about the people we've befriended and the dangers we have faced.
Någon gång, när ni är äldre, ska ni höra om alla våra nya vänner och farorna vi mött.
This must then be followed by the relevant investigations, and the German authorities have a right to learn of this from you.
Detta måste sedan följas upp med undersökningar, och de tyska myndigheterna har rätt att höra detta av er.
We must and we want to learn more about cases where the Commission investigates imprecise or completely defective transpositions.
Vi måste och vill höra mer om ärenden där kommissionen undersöker bristande eller helt felaktigt införlivande.
That is something that South Korea has had to learn by bitter experience in recent weeks.
Sydkorea har bittert fått erfara detta under de senaste veckorna.
But we as Austrians are having to learn the hard way in the European Union that things do not always go the way we want.
Men vi som österrikare får i Europeiska unionen smärtsamt erfara att det inte alltid kan bli så som vi önskar.
(SV) Madam President, Commissioner, the EU has had to learn the hard way what it means to be far too dependent on a single energy supplier.
EU har bittert fått erfara vad det betyder att vara alltför beroende av en enda energileverantör.
to learn (även: to prepare)

Användningsexempel för "to learn" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLearn more about every section of a Place Page by taking this interactive tour.
Läs mer om de olika delarna av en platssida genom den här interaktiva rundturen.
EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Det är svårt att hämta in den förlorade tiden, men vi kan lära oss något av den.
EnglishThis is the lesson that I personally learn from many of these recommendations.
Det är den lärdom som jag personligen drar från många av dessa rekommendationer.
EnglishBoth the UN and the EU are taking action but they must learn a lesson from this.
Både FN och EU vidtar nu åtgärder men de måste också lära sig av det som hänt.
EnglishCan I trust my habitual mind or do I need to learn to look beneath those things?
Kan jag lita på min vanliga hjärna eller kan jag lära mig se förbi de sakerna?
EnglishHowever, Europe must act too, to deal with the crisis and learn lessons from it.
Emellertid måste EU också agera för att hantera krisen och dra lärdom av den.
EnglishAnyone who wants to learn will find a great deal of information in his report.
Om man vill lära sig något, då kan man läsa ut en hel mängd ur hans betänkande.
EnglishWe therefore need to learn from experience in making a new allocation after 2004.
Vi måste därför lära oss av erfarenheten för att skapa ett nytt anslag efter 2004.
EnglishOur mandate obliges us to learn to pass on the message and to explain our choices.
Vårt mandat tvingar oss att lära oss att få ut budskapet och förklara våra val.
EnglishIt is important that we learn from our history and not have the disaster repeated.
Det är viktigt att vi lär oss av vår historia så att inte katastrofen upprepas.
EnglishIn Europe too, we have to learn from each other in terms of integrating minorities.
Även i Europa måste vi lära av varandra när det gäller att integrera minoriteter.
EnglishWe recommend that you contact your provider to learn whether this is the case.
Vi rekommenderar att du kontaktar leverantören för att ta reda på om så är fallet.
EnglishTo learn more about the details of Social Search, click one of the links below.
Om du vill ha mer information om Social sökning klickar du på länkarna nedan.
EnglishThis situation must not be repeated on any account, but we must all learn from it.
Denna situation får på inga villkor upprepas, men vi måste alla dra lärdom av den.
EnglishPeople are very soon going to learn that in this place nothing is what it seems.
Man kommer mycket snart att lära sig att inget är som det verkar på den här platsen.
EnglishI think we must also learn the lessons of the multilateral agreement on investments.
Jag tror att vi också måste lära läxan av det multilaterala investeringsavtalet.
EnglishAre we therefore going to learn any lessons from this for the way Europe operates?
Kommer vi därför att dra några lärdomar av detta när det gäller EU:s funktionssätt?
EnglishIf we all learn to exercise peer pressure, we will be able to achieve results.
Om vi alla hjälps åt att påverka varandra kommer vi att kunna uppnå resultat.
EnglishThe Irish Government should learn a lesson from its people; it should learn to lead.
Irlands regering måste lära sig en läxa av folket. Den måste lära sig att leda.
EnglishChildren need high-quality facilities in order to learn cognitive and social skills.
Barn behöver en lämplig miljö för att lära sig kognitiva och sociala färdigheter.

"learn great" på svenska

learn great
Swedish
  • Lär dig bra
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"learning goal" på svenska

learning goal
Swedish
  • lärande mål
  • lärandemål
Mera chevron_right

"learn the grammar" på svenska

learn the grammar
Swedish
  • lära sig grammatiken
Mera chevron_right