EN

lead time {substantiv}

volume_up
1. allmänt
lead time
The approval of the Commission has an eight-year lead time.
Godkännandet inom kommissionen har en ledtid på åtta år.
I think we have to say that such a long lead time makes it unlikely that this can have had an impact on the price level that we see today.
Enligt min mening måste vi säga att en så lång ledtid gör det osannolikt att detta kan ha påverkat den prisnivå vi ser i dag.
There is, for example, the estimated 33 months lead-time for the implementation of BAS (Brake Assist System) for cars, although the implementation process is really fairly simple.
Det talas till exempel om uppskattningsvis 33 månaders ledtid för att börja tillämpa bromsassistanssystemet för fordon, även om tillämpningsprocessen verkligen är ganska enkel.
lead time
2. näringsliv
lead time
The approval of the Commission has an eight-year lead time.
Godkännandet inom kommissionen har en ledtid på åtta år.
I think we have to say that such a long lead time makes it unlikely that this can have had an impact on the price level that we see today.
Enligt min mening måste vi säga att en så lång ledtid gör det osannolikt att detta kan ha påverkat den prisnivå vi ser i dag.
There is, for example, the estimated 33 months lead-time for the implementation of BAS (Brake Assist System) for cars, although the implementation process is really fairly simple.
Det talas till exempel om uppskattningsvis 33 månaders ledtid för att börja tillämpa bromsassistanssystemet för fordon, även om tillämpningsprocessen verkligen är ganska enkel.

Användningsexempel för "lead time" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishPerhaps that will lead in time to support for the peace process and negotiations.
Kanske leder detta så småningom till ett stöd för fredsprocessen och förhandlingar.
EnglishThe present wording 'which might in time lead to' now reads 'in the perspective of'.
Det som nu heter " som med tiden skulle kunna leda till" lyder nu " med sikte på" .
EnglishThe present wording 'which might in time lead to ' now reads 'in the perspective of '.
Det som nu heter " som med tiden skulle kunna leda till " lyder nu " med sikte på ".
EnglishWater shortages will, in a very short space of time, lead to a food crisis.
Vattenbrist kommer inom en mycket snar framtid att leda till en matkris.
EnglishWhat will the lead time for an effective monovalent vaccine stockpile be?
Hur lång kommer leveranstiden att vara för ett beredskapslager av ett effektivt monovalent vaccin?
EnglishWhat about the long lead time or the long time to prepare?
Hur är det med de långa ledtiderna och att förberedelserna tar lång tid?
EnglishOften this Parliament is not, because of the long lead-in time for issues to be debated in this House.
Ofta är parlamentet inte det på grund av den långa ledtiden innan frågorna diskuteras i kammaren.
EnglishThe approval of the Commission has an eight-year lead time.
Godkännandet inom kommissionen har en ledtid på åtta år.
EnglishIt is time to lead European opinion in the right direction.
Det är dags att leda opinionen i Europa åt rätt håll.
EnglishThis increases competition in this sector and should in time lead to reduced costs for insurance.
Det medför en ökad konkurrens inom denna sektor och borde med tiden leda till att försäkringspremierna sjunker.
EnglishThe beef regime is the most complicated of all the regimes, mainly because it has the longest lead time.
Ordningen för nötkött är den mest komplicerade av alla ordningar, i huvudsak därför att den har den längsta övergångsperioden.
EnglishThis is the best and most effective way that in time would lead to genuine results over reconciliation and justice.
Detta är det bästa och effektivaste sättet att med tiden uppnå bestående resultat när det gäller försoning och rättvisa.
EnglishThis 18 month lead-time will yet again delay an opportunity for the public to use the euro, which seems rather worrying to us.
Denna tidrymd om 18 månader kommer än en gång att fördröja medborgarnas euro-användande, vilket vi anser är oroande.
EnglishIt is time to lead by example.
EnglishI think we have to say that such a long lead time makes it unlikely that this can have had an impact on the price level that we see today.
Enligt min mening måste vi säga att en så lång ledtid gör det osannolikt att detta kan ha påverkat den prisnivå vi ser i dag.
EnglishIt is right to do so, because failure to reach an agreement in time will lead to significant difficulties for the preparation of the programmes concerned.
Det är rätt att göra så, för om ingen överenskommelse nås i tid kommer det att bli mycket svårt att utarbeta programmen i fråga.
EnglishIt is right to do so, because failure to reach an agreement in time will lead to significant difficulties for the preparation of the programmes concerned.
I en tid när en slutlig förhandling kan vara under uppsegling slår det mig emellertid att det är viktigt att framhålla vissa självklara förhållanden.
EnglishI hope that they will lead in time to a constructive exchange of opinions, but this is not the right time and place to touch on all these different aspects.
Jag hoppas att de skall leda till ett konstruktivt meningsutbyte så småningom, men här och nu är inte rätt plats att beröra alla dessa olika aspekter.
EnglishIt will be subject to many adaptations and political changes and exposed to market forces, which will lead to change over time.
Det kommer att bli föremål för många omarbetningar och politiska förändringar och det kommer att utsättas för marknadskrafterna och detta kommer med tiden att leda till förändringar.
EnglishHowever, the amended proposal as it is now before us will in time lead to an untenable financial situation within the framework of the present budgetary agreements.
Det ändrade förslaget som det föreligger nu kommer emellertid på sikt att leda till en ohållbar finansiell situation inom de befintliga budgetavtalen.

Liknande översättningar för "lead time" på svenska

time substantiv
time adverb
Swedish
lead substantiv