"to lead on" - Svensk översättning

EN

"to lead on" på svenska

EN

to lead on {verb}

volume_up
However, Mr President, Mr Van Rompuy, you risk enticing us down a path that could lead us along the route of 'too little, too late'.
Du riskerar emellertid att locka in oss på en väg som kan innebära att vi gör ”för lite, för sent”.
However, it must contain objective, reliable and relevant details, otherwise what is supposed to be consumer information will rapidly lead consumers astray or even result in them being deceived.
Annars kan det som ska vara konsumentinformation snabbt vilseleda konsumenter eller till och med lura dem.
The Member States were urged to encourage the use of lead-free petrol via Directive 85/ 210/ EEC in the middle of the eighties.
Redan med åtgärderna på 1980-talet uppmanade direktivet 85 / 210 / EEG medlemsstaterna att uppmuntra användningen av blyfri bensin.
The Member States were urged to encourage the use of lead-free petrol via Directive 85/210/EEC in the middle of the eighties.
Redan med åtgärderna på 1980-talet uppmanade direktivet 85/210/EEG medlemsstaterna att uppmuntra användningen av blyfri bensin.
The Alliance should lead by example, but this will not deter nuclear proliferation - tragically, it will encourage it.
Alliansen borde föregå med gott exempel men det kommer inte att hindra kärnvapenspridning - det kommer tragiskt nog att uppmuntra till det.
We must not lead drivers and pedestrians to believe that they are safer than they really are.
Vi får inte förleda bilförare och fotgängare att tro att de är säkrare än de verkligen är.
However, these issues do not lead us to condemn the excellent provisions in the report that has been submitted.
Dessa funderingar får dock inte förleda oss att fördöma de utmärkta bestämmelserna i det betänkande vi har framför oss.
This must not lead us to think, however, that it is not possible to improve our current framework and the relatively short experience we have acquired in the European Union.
Det får dock inte förleda oss att tro att det är omöjligt att förbättra den nuvarande ramen och den relativt korta erfarenhet som vi har skaffat oss i EU.

Användningsexempel för "to lead on" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis decision would also lead to unfair competition between transport companies.
Detta beslut skulle även leda till illojal konkurrens mellan transportföretagen.
EnglishWhat is more, it will only succeed if the Commission takes the lead politically.
Dessutom kommer vi endast att lyckas om kommissionen tar den politiska ledningen.
EnglishWe believe that similar action should be taken with regard to lead and organotin.
Vi anser att något liknande måste ske även med bly och organiska tennföreningar.
EnglishThey will lead to a more careful approach to the preparation of crisis scenarios.
Resultatet kommer att bli en försiktigare hållning när krisscenarier upprättas.
EnglishIt is the role of the Roman Catholic Church to lead the faithful, not to be led.
Det är den romerskkatolska kyrkans plikt att leda sina trogna, inte att ledas.
EnglishThat would lead to Europe becoming – as Thomas Hobbes said – a state of nature.
Det skulle leda till att EU hamnar i – som Thomas Hobbes sa – ett naturtillstånd.
EnglishTo turn your backs on them now could lead many of them to become eurosceptics'.
Om ni nu vänder dem ryggen kan det leda till att många av dem blir EU-skeptiker.”
EnglishThe lead committee, at least, has voted unanimously in favour of such a move.
Åtminstone det ansvariga utskottet har röstat enhälligt ja till en sådan åtgärd.
EnglishIt is inexplicable why cadmium and lead are still permitted in children's toys.
Det är oförklarligt varför kadmium och bly fortfarande tillåts i barnleksaker.
EnglishWe want to get them restored, and I urge the Council to follow our lead in this.
Vi vill ha medlen tillbaka, och jag uppmanar rådet att stödja oss i detta avseende.
EnglishIf the EU is to have any credibility in this debate, it must lead by example.
Om EU ska få någon trovärdighet i denna debatt måste vi föregå med gott exempel.
EnglishThe rapporteur and the lead committee have complied with these budgetary wishes.
Föredraganden och det ansvariga utskottet har följt dessa budgetpolitiska aspekter.
EnglishThey are therefore unlikely to lead to any sort of crisis or cause major concern.
Det är alltså inte möjligt att de skapar en dramatisk eller oroande situation.
EnglishThe European Union has offered clear signs of its desire to lead this process.
Europeiska unionen har sänt tydliga signaler om att vi vill leda den processen.
EnglishThese signals from society will need to lead to improvements to the websites.
De här signalerna från samhället måste leda till förbättringar på webbplatserna.
EnglishNow she thinks that the change of name will also lead to a change of substance.
Nu tycker hon att namnändringen också måste medföra en innehållsmässig förändring.
EnglishThis requires an ability to take the lead on broadband and use of the Internet.
Detta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och internetanvändning.
EnglishSomeone needs to lead the way, and I would be inclined to rely on those elites.
Någon måste visa vägen, och jag skulle vara benägen att lita på dessa eliter.
EnglishBy so doing, we can lead the way and be an example to the rest of the world.
Genom att göra så kan vi leda vägen och vara ett föredöme för resten av världen.
EnglishThe harmonisation of the tax base would lead to pressure on national tax rates.
Harmoniseringen av skattebasen skulle sätta tryck på nationella skattesatser.