EN

to lead [led|led] {verb}

volume_up
to lead
Debts lead to higher interest rates, and these lead to higher inflation.
Skulder leder till högre räntor och räntor leder till högre inflation.
Quite the contrary: trade leads to development, duties lead to poverty.
Handel leder till utveckling - tullar leder till fattigdom.
Otherwise this will lead to further competition between the institutions.
Annars leder det till en fortsatt konkurrenskamp mellan institutionerna.
So one meeting tends to lead to another meeting and tends to lead to another meeting.
Så ett möte brukar leda till ett annat möte som brukar leda till ett annat möte.
These signals from society will need to lead to improvements to the websites.
De här signalerna från samhället måste leda till förbättringar på webbplatserna.
It would also lead to great legal uncertainty and may be a source of legal conflict.
Det skulle även leda till stor rättslig osäkerhet och skulle kunna leda till juridiska tvister.
Being able to lead a life free from poverty and social exclusion is a fundamental human right.
Att leva utan att vara fattig eller bli socialt utslagen är en grundläggande mänsklig rättighet.
I would just lead a regular life, you know?
Jag skulle leva ett vanligt liv?
This leads to a situation where most farms cannot live with these prices.
Detta leder till att de flesta jordbruk inte kan leva med dessa priser.
This sort of thinking is unnecessary and will lead us into unwanted complications.
Detta tänkesätt är onödigt, och kommer att föra med sig oönskade svårigheter.
It can be seen where all that would lead us if this directive were to be adopted.
Man kan se vart allt detta skulle föra oss, om direktivet antogs.
This is the very beginning of a battle which we will have to lead in our own countries.
Det är den allra första början av en kamp som vi måste föra hos oss, i våra egna länder.
to lead
The recent UN-hosted talks in Vienna on 24 July did not lead to any breakthrough.
De samtal som FN nyligen ledde i Wien den 24 juli ledde inte till något genombrott.
Unfortunately, the talks in Rio did not lead to a significant breakthrough.
Tyvärr ledde inte samtalen i Rio till något väsentligt genombrott.
It is unfortunate that this position by the Council in July did not lead to an agreement.
Det är synd att denna ståndpunkt som rådet intog i juni inte ledde till ett avtal.
It will lead to the opposite of adaptation and assimilation.
Det kommer att resultera i motsatsen till anpassning och assimilation.
That will lead to, in fact it is already leading to, higher social costs.
Det kommer att resultera i högre sociala kostnader, och det har det redan gjort.
This increased level would probably lead to a temperature increase of 0.8°C.
En sådan fördubbling skulle troligen resultera i en temperaturhöjning av 0,8°C.
This increased level would probably lead to a temperature increase of 0.8°C.
En sådan fördubbling skulle troligen resultera i en temperaturhöjning av 0,8°C.
That will lead to, in fact it is already leading to, higher social costs.
Det kommer att resultera i högre sociala kostnader, och det har det redan gjort.
It will lead to the opposite of adaptation and assimilation.
Det kommer att resultera i motsatsen till anpassning och assimilation.
to lead (även: to antecede)
The ECB should lead the way in this area and take immediate measures to make its work more transparent.
ECB bör före på detta område och omgående förbättra insynen i sitt arbete.
Not to let countries take the lead prevents invention and innovation.
Det hindrar uppfinning och innovation att inte låta länder före.
Sweden can take the lead and get others to follow.
Sverige kan före och få andra att ta efter.
This will lead to a decrease in the labour force, and to an increasing desire for geographic mobility.
Detta kommer att föranleda en minskning av arbetskraften och nödvändigheten av geografisk mobilitet kommer att öka.
We consider, furthermore, that the diversity of electoral cultures in our countries should lead us to be extremely careful in our approach to these matters.
Vi anser även att mångfalden i de olika valkulturerna i våra länder bör föranleda stor försiktighet i behandlingen av dessa frågor.
I feel that the best way of persuading others to follow us is to set the pace and lead by example, which is exactly what we are doing.
Jag menar att bästa sättet att övertyga andra att följa oss är att ange tonen och föregå med gott exempel, vilket är precis vad vi gör.
. - (FR) Mr President, I shall be very brief, since the majority of those who tried to lead this debate are no longer in the Chamber.
Jag ska fatta mig mycket kort, eftersom flertalet av dem som har försökt att ange tonen i debatten inte finns kvar i kammaren längre.
to lead (även: to fill)
It is not right for a country to maintain that it leads the way in European development and then put a block on all the major portfolios.
Det går inte att ett land påstår sig stå i spetsen för den europeiska utvecklingen, och sedan blockerar det alla viktiga ärenden.
The Lisbon Strategy failed due to a lack of political commitment on the part of Member States to take the lead in meeting its objectives.
Lissabonstrategin misslyckades på grund av en brist på politiskt engagemang från medlemsstaternas sida när det gäller att stå i spetsen för att uppnå dess mål.

Användningsexempel för "to lead" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis decision would also lead to unfair competition between transport companies.
Detta beslut skulle även leda till illojal konkurrens mellan transportföretagen.
EnglishWhat is more, it will only succeed if the Commission takes the lead politically.
Dessutom kommer vi endast att lyckas om kommissionen tar den politiska ledningen.
EnglishWe believe that similar action should be taken with regard to lead and organotin.
Vi anser att något liknande måste ske även med bly och organiska tennföreningar.
EnglishThey will lead to a more careful approach to the preparation of crisis scenarios.
Resultatet kommer att bli en försiktigare hållning när krisscenarier upprättas.
EnglishIt is the role of the Roman Catholic Church to lead the faithful, not to be led.
Det är den romerskkatolska kyrkans plikt att leda sina trogna, inte att ledas.
EnglishThat would lead to Europe becoming – as Thomas Hobbes said – a state of nature.
Det skulle leda till att EU hamnar i – som Thomas Hobbes sa – ett naturtillstånd.
EnglishTo turn your backs on them now could lead many of them to become eurosceptics'.
Om ni nu vänder dem ryggen kan det leda till att många av dem blir EU-skeptiker.”
EnglishThe lead committee, at least, has voted unanimously in favour of such a move.
Åtminstone det ansvariga utskottet har röstat enhälligt ja till en sådan åtgärd.
EnglishIt is inexplicable why cadmium and lead are still permitted in children's toys.
Det är oförklarligt varför kadmium och bly fortfarande tillåts i barnleksaker.
EnglishWe want to get them restored, and I urge the Council to follow our lead in this.
Vi vill ha medlen tillbaka, och jag uppmanar rådet att stödja oss i detta avseende.
EnglishIf the EU is to have any credibility in this debate, it must lead by example.
Om EU ska få någon trovärdighet i denna debatt måste vi föregå med gott exempel.
EnglishThe rapporteur and the lead committee have complied with these budgetary wishes.
Föredraganden och det ansvariga utskottet har följt dessa budgetpolitiska aspekter.
EnglishThey are therefore unlikely to lead to any sort of crisis or cause major concern.
Det är alltså inte möjligt att de skapar en dramatisk eller oroande situation.
EnglishThe European Union has offered clear signs of its desire to lead this process.
Europeiska unionen har sänt tydliga signaler om att vi vill leda den processen.
EnglishThese signals from society will need to lead to improvements to the websites.
De här signalerna från samhället måste leda till förbättringar på webbplatserna.
EnglishNow she thinks that the change of name will also lead to a change of substance.
Nu tycker hon att namnändringen också måste medföra en innehållsmässig förändring.
EnglishThis requires an ability to take the lead on broadband and use of the Internet.
Detta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och internetanvändning.
EnglishSomeone needs to lead the way, and I would be inclined to rely on those elites.
Någon måste visa vägen, och jag skulle vara benägen att lita på dessa eliter.
EnglishBy so doing, we can lead the way and be an example to the rest of the world.
Genom att göra så kan vi leda vägen och vara ett föredöme för resten av världen.
EnglishThe harmonisation of the tax base would lead to pressure on national tax rates.
Harmoniseringen av skattebasen skulle sätta tryck på nationella skattesatser.