"leaching" - Svensk översättning

EN

"leaching" på svenska

volume_up
leaching {substantiv}
SV
EN

leaching {substantiv}

volume_up
1. geologi
leaching

Användningsexempel för "leaching" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishExample gold leaching, a method for chemically liberate gold from other material.
guldlakning; en metod för att på kemisk väg frigöra guld från annat material.
EnglishSo it is most important to stop nitrate from leaching into groundwater and surface water.
Därför är det mycket viktigt att förhindra att nitrat rinner ut i grundvattnet och i ytvattnet.
English What measures have been taken to ensure that the cyanide leaching method does not cause further environmental damage?
 Hur säkerställer man att inga ytterligare miljöskador kan framkallas genom cyanidanvändningen?
EnglishIndeed, even if we were to stop using fertiliser now, nitrate would still be leaching into the groundwater 20 years from now.
Förresten, om vi nu skulle sluta att gödsla så kommer det om tjugo år fortfarande att komma ut nitrat i ytvattnet.
EnglishFrom the course hydrometallurgy which involves measuring metals in the ore by such acid leaching, bioleaching and electrolysis.
Från kursen hydrometallurgi som innebär att mäter metallerna i malmen genom tex syralakning, biolakning och elektrolys.
EnglishLeaching from 22 % of agricultural land in Europe exceeds 50 mg per litre, which is the generally accepted health limit.
Från 22 procent av jordbruksarealen i Europa fälls det ut mer än 50 mg per liter, som är den allmänt accepterade hälsogränsen.
EnglishNitrogen leaching from mines to water can lead to an undesirable eutrophication of a nature which is normally low in nutrients.
Kväveläckage från gruvor till vatten kan leda till en oönskad övergödning i en natur som normalt är fattig på näringsämnen.
EnglishThe Bulgarian Government has granted permission to the firm Gorubso Kardjali AD for a gold extraction installation using cyanide-leaching technology.
Bulgariens regering har gett företaget Gorubso Kardjali AD tillstånd för en anläggning för utvinning av guld där cyanidlakningsteknik används.
EnglishCyanides are toxic and it is extremely important for their use to be kept within the framework of established environmental guidelines and for leaching to be carried out in closed processes.
Cyanider är giftiga, och det är av största vikt att användningen sker inom ramen för uppsatta miljöriktlinjer och att lakningen sker i slutna processer.
EnglishSuch cyanide leaching has been shown to carry with it serious risks, as highly toxic chemicals are used that not only pose a danger to the environment but also to miners.
Cyanidlakningen innebär bevisligen stora risker, eftersom man arbetar med mycket giftiga kemikalier som utgör en fara inte bara för miljön, utan också för dem som arbetar i guldgruvorna.
EnglishCyanide leaching of precious metals such as gold is banned in a number of Member States, but the risks of a natural disaster involving contamination of surface waters goes beyond national boundaries.
Cyanidlakning av ädelmetaller såsom guld är förbjuden i ett antal medlemsstater, men riskerna för naturkatastrofer där ytvattnet förorenas överskrider de nationella gränserna.

Synonymer (engelska) till "leaching":

leaching
English