EN

layer {substantiv}

volume_up
1. allmänt
Layer 4 is applied only when the layer 3 has set up and consists of 5 cm gravelly sand.
Lager 4 läggs på först då lager 3 har satt sig och består av 5 cm grusig sand.
The surface of this layer, and layer 3, the slope 1-2%.
Ytan på detta lager, liksom lager 3, skall luta 1-2 %.
The ozone layer is one of the two layers of the atmosphere that protect life on earth.
Ozonskiktet är ett av de två lager i atmosfären som skyddar livet på jorden.
The ImageMap is stored in a layer below the picture and contains information about the referenced regions.
En image map ligger så att säga i ett skikt ovanför bilden och innehåller information om de klickbara områdena.
I am very glad that the majority among us is favourable to adding a new layer to our European democracy.
Jag är mycket glad över att de flesta av oss är positiva till att lägga ännu ett skikt till vår europeiska demokrati.
These layers rest directly on top of each other, one containing text and the others the graphics.
De här skikten ligger ovanpå varandra; det ena innehåller texten, de andra grafiken eller andra objekt.
2. zoologi

Användningsexempel för "layer" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor this reason at least the outer layer of the coins should be nickel-free.
Av denna anledning bör mynten vara befriade från nickel, åtminstone i ytlagret.
EnglishThis is very important if we are to ensure a halt to the depletion of the ozone layer.
Detta är mycket viktigt om vi skall se till att stoppa uttunningen av ozonlagret.
EnglishWhat is at issue here is the vital ozone layer which is getting thinner by the day.
Det handlar om det livsviktiga ozonlagret som tunnas ut för var dag som går.
EnglishYou can hide or lock the current layer and determine whether it is to be printed.
Du kan bestämma om den aktuella nivån ska döljas, spärras och om nivån ska skrivas ut.
EnglishAt the bottom of the work area, you can see the sheet tab of the selected layer.
I nedre kanten av arbetsområdet ser du registerflikarna för de fördefinierade nivåerna.
EnglishSo the policing layer around the problem becomes the real threat of the act.
Så övervakningsdelen av problemet blir det verkliga hotet från lagförslaget.
EnglishLayer 4 is applied only when the layer 3 has set up and consists of 5 cm gravelly sand.
Lager 4 läggs på först då lager 3 har satt sig och består av 5 cm grusig sand.
EnglishThe CO2 in the tropospheric layer holds in the warmth so that we do not get too cold.
Koldioxiden i troposfären håller värmen inne så att vi inte blir för kalla.
EnglishThe ozone layer is one of the two layers of the atmosphere that protect life on earth.
Ozonskiktet är ett av de två lager i atmosfären som skyddar livet på jorden.
EnglishYou can make each individual layer invisible, and so hide it from view.
Du kan göra varje enskild nivå osynlig och på detta sätt utesluta den från vyn.
EnglishEnter the new description for the current layer here or apply the default.
Här anger Du en ny beteckning för den aktuella nivån eller accepterar standardnamnet.
EnglishI have voted in favour of Mr Blokland's report on substances that deplete the ozone layer.
Jag röstade för Johannes Bloklands betänkande om ämnen som bryter ned ozonskiktet.
EnglishFrom the increase in global warming to the reduction of the ozone layer.
Detta gäller från den globala uppvärmningen till minskningen av ozonbältet.
EnglishSelect check boxes to specify the different properties of the current layer.
Med hjälp av kryssrutorna anger Du egenskaperna för den aktuella nivån.
EnglishPreserving the ozone layer is one of the main aims of our environment policy.
Att bevara ozonlagret är ett av de primära målen med vår miljöpolitik.
EnglishSelect the box if you want the drawing elements on the current layer to be printed out.
Markera denna ruta när ritelementen på den aktuella nivån ska skrivas ut.
EnglishTo prevent the objects on a layer from being modified, lock the layer.
Spärra en nivå om du vill se till att objekten på den nivån inte ändras mer.
EnglishThe ozone in the stratospheric layer protects us from harmful UV radiation from the sun.
Ozonskiktet i stratosfären skyddar oss från solens skadliga UV-strålning.
EnglishCheck this box to display the draw elements that are arranged on the layer.
Om den här rutan är markerad visas teckningselementen på den aktuella nivån på bildskärmen.
EnglishHCFCs are not as dangerous by far in terms of ozone-layer depletion.
HCFC-ämnen är inte på långt när så skadliga när det gäller nedbrytning av ozonlagret.

"layer of gravel" på svenska

layer of gravel
Swedish
  • lager av grus
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"layer of grime" på svenska

layer of grime
Swedish
  • lager av smuts
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "layer":

layer
layered