"to lay out" - Svensk översättning

EN

"to lay out" på svenska

EN to lay out
volume_up
{verb}

1. allmänt

to lay out (även: to advance, to bring, to lay, to offer)
The ALDE Group supports the proposal presented and hopes that it will lay out our regulations in the area of statistics.
ALDE-gruppen stöder det framlagda förslaget och hoppas att det kommer att lägga fram vår reglering inom statistikområdet.
Mr Karas and I have prepared amendments which he will lay out tomorrow orally, which I hope will solve this problem.
Karas och jag själv har utarbetat några ändringsförslag som han kommer att lägga fram muntligt i morgon och som jag hoppas kommer att bidra till att lösa det här problemet.
I would also take advantage of my presence in front of the European Parliament to lay out what I have already mentioned at the hearing before the Committee on Economic and Monetary Affairs on Monday.
Jag skulle också vilja utnyttja min närvaro här i parlamentet för att lägga fram vad jag redan nämnde vid utfrågningen inför utskottet för ekonomi och valutafrågor i måndags.
We ought to plan and lay out some sort of strategy by which we can play our part in supplying this market.
Vi borde planera och lägga upp någon form av strategi genom vilken vi kan spela en roll för att leverera till denna marknad.
So we trained them to be able to do three separate words, to lay out them properly.
Så vi tränade dem att göra tre separata ord, att lägga ut dem ordentligt.

2. "dead person"

to lay out
volume_up
svepa {vb} (död person)

3. medicinvetenskap

to lay out

Användningsexempel för "to lay out" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishLet me therefore take this opportunity to lay out how I see my role and function.
Jag vill därför ta detta tillfälle i akt att förklara hur jag ser på min roll och uppgift.
EnglishThe proposal does not, therefore, set out to lay down Community rules on expulsion.
Syftet med förslaget är således inte att fastställa normer för gemenskapen i fråga om avvisning.
EnglishAnd I would lay out all the standard treatment options that the patient had heard elsewhere.
Och så skulle jag presentera alla standardbehandlingsalternativen som patienten hade hört om på andra ställen.
EnglishI would like, therefore, tonight, to lay out the aims of the Agency and then describe how my amendments will further them.
Jag skulle, därför, i kväll, vilja skissa upp målen och sedan beskriva hur mina ändringsförslag kommer att främja dem.
EnglishDoes it lay out the different possible options enabling a great Europe to be built in the best interests of each of its members and of all?
Ställer den upp olika tänkbara val som gör det möjligt att bygga det stora Europa på bästa sätt för allas och alla medlemmars intressen?
EnglishOn account of all these sound amendments, the lay-out of the report may not be anything to write home about, but I hope that the message is clear.
Med anledning av alla dessa välgrundade ändringsförslag kanske utformandet av betänkandet inte är mycket att skryta med, men jag hoppas att budskapet är tydligt.
EnglishCan the European Commission lay out the current and future plans for investment funding for green technology under the 7th Research and Technology Framework Programme?
Kan kommissionen ange vilka pågående och kommande planer som finns på finansiering av investeringar i grön teknik inom sjunde ramprogrammet för forskning och teknik?
EnglishWe held an international conference in Lisbon because our goal was and is to help lay down or set out the broad guidelines for a European migration policy.
Vi anordnade en internationell konferens i Lissabon eftersom vårt mål var och är att hjälpa till att fastställa eller ange de övergripande riktlinjerna för den europeiska migrationspolitiken.
EnglishThis is a commitment that I just made in my address, that is, to lay out the framework of our work up to the end of the year so that we can work together on major topics.
Detta är ett löfte som jag gav nyligen i mitt anförande, dvs. att ge en ram för vårt fortsatta arbete fram till årets slut, för att vi skall kunna arbeta tillsammans med de stora frågorna.