"lay on" - Svensk översättning

EN

"lay on" på svenska

lay on
Vårt team har meddelats att en översättning av "lay on" saknas.

Användningsexempel för "lay on" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn 1945, the world was emerging from World War II and Europe lay in ruins.
   . – 1945 lämnade världen andra världskriget bakom sig och Europa låg i ruiner.
EnglishWe lay down sureties for this; these must, however, be both secure and flexible.
Här föreskrivs säkerhetsåtgärder. De måste emellertid vara både säkra och flexibla.
EnglishWe want to lay much greater stress on harm reduction, but also on rehabilitation.
Vi vill lägga mycket större tonvikt vid skademinskning, men även på rehabilitering.
EnglishIn addition, we need to lay down new legislation in this field as soon as possible.
Dessutom bör ny lagstiftning på detta område fastställas så snabbt som möjligt.
EnglishThis lay at the basis of the establishment of the European Union in terms of values.
Det var detta som utgjorde värdegrunden för upprättandet av Europeiska unionen.
EnglishIt must lay its cards on the table now in order to relaunch the negotiations.
EU måste lägga sina kort på bordet nu för att få en nystart i förhandlingarna.
EnglishThis would lay the NATO states open to blackmail from Teheran or Pyongyang.
Det skulle göra Natostaterna öppna för utpressning från Teheran eller Pyongyang.
EnglishThis is why it is not just an evasive response to lay stress on prevention.
Det är därför som det inte enbart är ett undvikande svar att betona förebyggande.
EnglishThey also lay down the rules and procedures that the EU institutions must follow.
Där finns också de regler och förfaranden som institutionerna måste följa.
EnglishThere are plans to lay an undersea electricity cable between Norway and Germany.
Det finns planer på att förlägga en undervattenskabel för el mellan Norge och Tyskland.
EnglishIf you have practical problems, do not hesitate to lay them before us in writing.
Om ni har praktiska problem, tveka inte att vända er till oss skriftligen.
EnglishWe must therefore lay down rules which can thrive in the different national cultures.
Vi måste alltså fastställa regler som kan fungera i de olika nationella kulturerna.
EnglishIt is also important to lay down the Member States' sovereignty in the field of taxation.
Det är också viktigt att slå fast medlemsstaternas suveränitet på skatteområdet.
EnglishWe also wanted to lay the foundations for and contribute to a common energy policy.
Vi ville också lägga grunden för och bidra till en gemensam energipolitik.
EnglishThis fact lay at the heart of the problem in Belgium and not the language issue.
Detta faktum är orsaken till problemen i Belgien, och inte språkfrågan.
EnglishThis is not an area where Europe should lay down criteria of cost or quality.
Detta är inte ett område där EU borde fastställa kriterier för kostnad eller kvalitet.
EnglishI should also say that I would not lay all the blame at the door of the Commission.
Jag vill även nämna att jag inte skulle vilja skylla allt på kommissionen.
EnglishFor the future the Commission should lay the foundation for more structural assistance.
Kommissionen måste lägga grunden för ett mer strukturellt bistånd i framtiden.
EnglishWe must now - and this you have indeed promised - lay down rules and make proposals.
Nu måste vi fastställa regler och lägga fram förslag, och detta har ni faktiskt lovat.
EnglishA prescribed European regime must therefore lay down the line that we all have to follow.
De fastställda europeiska bestämmelserna är därför den linje vi alla måste följa.

Liknande översättningar för "lay on" på svenska

lay substantiv
lay adjektiv
Swedish
on preposition
on adjektiv
Swedish