EN

to lay down {verb}

volume_up
This needs African leaders to lay down their guns, however.
Men för att uppnå detta måste de afrikanska ledarna lägga ned sina vapen.
Mrs Malone, let me make it clear in this House today, I want all terrorist groups to lay down their arms.
Fru Malone, låt mig göra klart för kammaren i dag att jag vill att alla terroristgrupper skall lägga ned vapen.
In my view, their only option now is to lay down their arms or be defeated militarily with more casualties.
Enligt min mening är deras enda alternativ nu att lägga ned sina vapen eller lida ett militärt nederlag vilket kommer att kräva fler dödsoffer.

Användningsexempel för "to lay down" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe lay down sureties for this; these must, however, be both secure and flexible.
Här föreskrivs säkerhetsåtgärder. De måste emellertid vara både säkra och flexibla.
EnglishIn addition, we need to lay down new legislation in this field as soon as possible.
Dessutom bör ny lagstiftning på detta område fastställas så snabbt som möjligt.
EnglishThey also lay down the rules and procedures that the EU institutions must follow.
Där finns också de regler och förfaranden som institutionerna måste följa.
EnglishWe must therefore lay down rules which can thrive in the different national cultures.
Vi måste alltså fastställa regler som kan fungera i de olika nationella kulturerna.
EnglishIt is also important to lay down the Member States' sovereignty in the field of taxation.
Det är också viktigt att slå fast medlemsstaternas suveränitet på skatteområdet.
EnglishThis is not an area where Europe should lay down criteria of cost or quality.
Detta är inte ett område där EU borde fastställa kriterier för kostnad eller kvalitet.
EnglishWe must now - and this you have indeed promised - lay down rules and make proposals.
Nu måste vi fastställa regler och lägga fram förslag, och detta har ni faktiskt lovat.
EnglishA prescribed European regime must therefore lay down the line that we all have to follow.
De fastställda europeiska bestämmelserna är därför den linje vi alla måste följa.
EnglishThe Commission is ready to lay down specific rules for such exceptions.
Kommissionen är villig att fastställa särskilda bestämmelser för sådana undantag.
EnglishInstead, it is a good idea to begin to lay down some points of reference.
I stället är det en bra idé att börja med att slå fast några referenspunkter.
EnglishIf we lay down the right standards, we will be able to develop efficiently.
Om vi fastställer rätt standarder kommer vi att kunna utvecklas effektivt.
EnglishNonetheless, we need to proceed faster in order to lay down the necessary rules.
Ändå så måste vi gå snabbare tillväga i vår strävan att åstadkomma nödvändiga bestämmelser.
EnglishWe therefore cannot lay down standard models for regional cooperation.
Därför kan man inte ställa upp enhetliga modeller för det regionala samarbetet.
EnglishThe financial constitution would thereby lay down Parliament's budgetary rights.
Den ekonomiska författningen slår därmed fast parlamentets rättigheter i fråga om budgeten.
EnglishWe would also do well to lay down rules on the Stability and Growth Pact.
Vi borde också bestämma vad som gäller för stabilitets- och tillväxtpakten.
EnglishI would like the EU to lay down minimum rules rather than harmonizing rules.
Jag skulle vilja att EU fastslog minimiregler i stället för som nu harmoniseringsregler.
EnglishThese products must meet the same requirements as we lay down for our own products.
Dessa produkter måste uppfylla samma krav som vi ställer på våra egna.
EnglishThe transport ministers do not entirely lay down the law in this field.
Det är inte bara transportministrarna som fastställer lagstiftningen på detta område.
EnglishIt does not fall within the scope of this report to lay down detailed regulations on speeds.
Det ligger inte inom detta betänkandes ramar att detaljreglera om hastigheter.
EnglishIt is not enough for the EU to lay down tough rules for carbon dioxide emissions.
Det räcker inte att EU sätter tuffa regler för koldioxidutsläppen.

Liknande översättningar för "to lay down" på svenska

lay substantiv
lay adjektiv
Swedish
down adjektiv
down adverb