"lax" - Svensk översättning

EN

"lax" på svenska

SV

"lax" på engelska

EN
EN

lax {adjektiv}

volume_up
It was the Tories who, through lax regulation, caused the crisis.
Det torypartiet som orsakade krisen genom en slapp reglering på området.
However, the crisis was also caused by lax regulation of the banking sector.
Krisen har dock även orsakats av en slapp reglering av banksektorn.
A lax attitude on the matter only benefits fraudsters.
En slapp hållning i frågan gynnar bara bedragare.
We have seen the damage that can be wreaked from a more lax approach.
Vi har sett vilken skada ett mer släpphänt förhållningssätt kan åstadkomma.
Simplification will not mean being lax, but sticking to the essentials.
Förenkling betyder inte att man är släpphänt utan att man håller sig till det viktigaste.
It is lax monetary policy, more than anything else, that has eroded the US economy.
Ekonomin i Förenta staterna har framför allt ödelagts av en släpphänt penningpolitik.
According to my FBl source, he was nabbed in customs at LAX.
Enligt min FBl-källa greps han i tullen på Los Angeles flygplats.
lax (även: flaccid)
SV

lax {utrum}

volume_up
lax
Norrmännen odlar lax vid mynningarna till de älvar där det finns naturlaxstammar.
The Norwegians breed salmon in the estuaries of rivers where there are stocks of natural salmon.
Kommissionen innefattade i sitt förslag en möjlighet till vaccinering av lax.
The Commission included in its proposal a possibility for vaccination of salmon.
Macartneys kommentar om norsk lax finns på första sidan i protokollet.
It is on the first page of the Minutes, the point made by Mr Macartney on Norwegian salmon.

Användningsexempel för "lax" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf they are too lax in this respect, then we will not be able to make progress.
Om de är alltför slappa i detta hänseende kommer vi inte att kunna göra framsteg.
English   – Where security is concerned, there can be neither exemptions nor lax tolerance.
   – När det gäller säkerhet får det varken finnas undantag eller släpphänthet.
EnglishHowever, this does not prejudice our position on the Lax report on the visa code.
Men det påverkar inte vår inställning till Henrik Lax' betänkande om viseringskodexen.
EnglishIt is lax monetary policy, more than anything else, that has eroded the US economy.
Ekonomin i Förenta staterna har framför allt ödelagts av en släpphänt penningpolitik.
EnglishThe Lisbon Strategy is in jeopardy through such lax behaviour by Member States.
Lissabonstrategin äventyras genom att medlemsstater uppför sig så slappt.
EnglishLisbon is placed in jeopardy by such lax behaviour on the part of the Member States.
Lissabonstrategin sätts på spel av ett sådan slappt beteende från medlemsstaterna sida.
EnglishLike Mr Brejc, Mr Lax, and others, I myself have adopted that approach.
Liksom Mihael Brejc, Henrik Lax med flera har jag själv antagit denna linje.
EnglishThis is an indictment of the lax attitude in this country to the enforcement of waste laws.
Det här är en anklagelse mot landets släpphänta tillämpning av avfallslagarna.
EnglishLike Mr Brejc, Mr Lax, and others, I myself have adopted that approach.
Liksom Mihael Brejc, Henrik Lax med flera har jag själv antagit denna linje.
EnglishIt is also interesting that fairly lax rules on verification exist in the United States.
Det är också intressant att det finns tämligen släpphänta regler om bestyrkning i USA.
EnglishIndeed, as you well know, when in the Chair, I am strict with the gavel but lax with the clock.
Ett ordförandeskap som ni vet är hårt med klubban, men mycket svagt med klockan.
EnglishWe have seen the damage that can be wreaked from a more lax approach.
Vi har sett vilken skada ett mer släpphänt förhållningssätt kan åstadkomma.
EnglishHowever, the crisis was also caused by lax regulation of the banking sector.
Krisen har dock även orsakats av en slapp reglering av banksektorn.
EnglishThe fear of distortion of competition in itself can also lead to lax regulation.
Rädslan för att konkurrensen skall snedvridas kan dessutom i sig leda till en slapp lagstiftning.
EnglishFor example, his government's approach to the problem of terrorism has been much too lax.
Till exempel har hans regering haft en alltför lättvindig syn på problemet med terrorism.
EnglishSimplification will not mean being lax, but sticking to the essentials.
Förenkling betyder inte att man är släpphänt utan att man håller sig till det viktigaste.
EnglishBritain needs even stricter controls, not more lax ones imposed by the European Union.
Storbritannien behöver ännu hårdare kontroller, inte mindre hårda regler som EU beslutar om.
EnglishI voted against Mr Lax's report on the Community Code on Visas.
Jag röstade emot Henrik Lax betänkande om gemenskapskodexen om viseringar.
EnglishIt was the Tories who, through lax regulation, caused the crisis.
Det torypartiet som orsakade krisen genom en slapp reglering på området.
EnglishThe resolution will force the Commission to snap out of its lax attitude to nitrates.
Ty Europaparlamentet har i dag klargjort att brunnsförgiftarna inom jordbruket snabbt måste stoppas.

Synonymer (engelska) till "lax":

lax
English

Synonymer (svenska) till "lax":

lax