"laws governing" - Svensk översättning

EN

"laws governing" på svenska

laws governing
SV
  • lagar som styr
  • lagar som reglerar

Användningsexempel för "laws governing" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

And these will be only as good as the individuals who run them from public funds and the laws governing their conduct in office.
Anyone who breaks the laws governing their use faces fines ranging from $250 to $2,500.
Many people in the retirement industry appear not to be serious about complying with the laws governing the industry.
That is whether the laws governing the disclosure of foreign interests in trusts and companies are adequate.
Laws governing robots seem like something that only belong in the pages of sci-fi novels, but we're closer to needing them than you'd believe.
Indeed, the laws governing health and disease claims and labeling language on packaged foods are complex.
Amazing isn't it, how weak the laws governing this sort of exploitation are always subverted by the greedy.
The auditors will review the administration's application of state laws governing affirmative action, human rights and procurement.
Ignorance of the main laws governing energy is widespread indeed.
While there are laws governing defections, they need to be strengthened further.

Användningsexempel för "laws governing" på svenska

EnglishSara Moore, you are hereby served for divorce under the laws governing the great State of Texas.
Sara Moore, ni är härmed delgiven...... om skilsmässa under lagarna som styr staten Texas.
EnglishGordon Moore you are hereby served for divorce... under the laws governing the State of New York.
Gordon Moore, du är härmed delgiven om skilsmässa...... enligt lagarna i staten New York.
EnglishHowever, there are, and remain, laws governing information and consultation.
Men det är och förblir rätt till information och rådslag.
EnglishThe same is true for the laws governing the framework for the anti-dumping discussion at the WTO.
Samma sak gäller för lagarna som ligger till grund för diskussionen om antidumpning i WTO.
EnglishIn the Czech Republic several amended laws governing cooperative farming have been trying to achieve exactly this.
I Tjeckien har man försökt åstadkomma just detta med hjälp av åtskilliga ändrade lagar som reglerar jordbrukskooperativ.
English The right to conscientious objection is recognised, in accordance with the national laws governing the exercise of this right.
    Rätten till vapenvägran skall erkännas enligt de nationella lagar som reglerar utövandet av denna rättighet.
EnglishLike you, I would have liked to have seen an immediate and irrevocable change to the US laws governing ownership and control of its airlines.
Liksom ni hade jag gärna sett en omedelbar och oåterkallelig ändring av Förenta staternas lagar om ägande och kontroll av sina lufttrafikföretag.
EnglishThe right to marry and the right to found a family shall be guaranteed in accordance with the national laws governing the exercise of these rights.
Rätten att ingå äktenskap och rätten att bilda familj skall garanteras enligt de nationella lagar som reglerar utövandet av dessa rättigheter.
EnglishMadam President, it goes without saying that the hotchpotch of laws and regulations governing social protection in the various countries of Europe needs to be harmonised.
Fru talman! Att virrvarret av lagar och förordningar om social trygghet i Europas olika länder behöver harmoniseras säger sig självt.
EnglishThe fundamental intention is to extend liberalisation of trade, the technical standards and the laws governing our internal market to all our neighbours.
Grundtanken är att utvidga liberaliseringen av handelsutbyte, tekniska standarder och lagstiftning som styr vår inre marknad till samtliga våra grannar.
EnglishThe Green Paper appeared, and a list was compiled of the various laws governing banks, insurance companies and share dealing, and a number of problem areas were identified.
Grönboken har lämnats, det har gjorts en inventering av befintlig lagstiftning för banker, försäkringar, aktiehandel och ett antal problemområden har angivits.
EnglishHow do we ensure that countries entering into agreements at the WTO observe, as a minimum, their own laws and rules governing workers ' rights, wages etc.
Hur ser vi till att länder som ingår avtal inom ramen för Världshandelsorganisationen åtminstone respekterar sina egna lagar och bestämmelser om arbetstagarnas rättigheter, löner och så vidare.
EnglishPolitical unification, political control may be what we need to resolve these questions and, by extension, the reviews and harmonisation of the laws governing these issues.
Det politiska enandet, den politiska kontrollen är det som eventuellt kan ge oss lösningen på dessa frågor och sålunda även till en rättslig revidering och harmonisering av dessa frågor.
EnglishIt therefore ought to be possible for individual countries, irrespective of mutual recognition of diplomas, to enact their own laws or regulations governing proof of professional aptitude.
Det ska således, trots erkännande av examensbevisen, vara möjligt att i de enskilda länderna själva reglera kraven på yrkeskompetens genom juridiska och administrativa föreskrifter.

Liknande översättningar för "laws governing" på svenska

laws substantiv
Swedish
governing verb
Swedish