EN

laws {pluralis}

volume_up
laws
The European laws and framework laws adopted pursuant to this Article:
    De europeiska lagar och ramlagar som antagits enligt denna artikel
Last year, out of a total of 3 124 laws, the EU adopted 57 laws in this way.
Förra året antog EU 57 lagar på det sättet, av totalt 3 124 lagar.
We adopt laws, but we take care not to describe them as laws.
Man antar lagar, men man aktar sig noga för att kalla det lagar.

Användningsexempel för "laws" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSuch things are not acceptable because we have our laws and our universal values.
Sådana saker är inte acceptabla, för vi har våra lagar och allmängiltiga värden.
EnglishAmerica was founded on the principle that the free are governed by laws, not men.
USA grundades på principen att fria människor styrs av lagar, inte av människor.
EnglishWe want to be careful with new laws; businesses complain of too much regulation.
Vi vill vara försiktiga med nya lagar, företag klagar över för mycket regleringar.
EnglishThe question therefore is not to make more laws, but to ensure they are observed.
Det handlar därför inte om att stifta fler lagar utan om att se till att de följs.
EnglishNow, once again, laws that take away our freedoms risk entering by the back door.
Nu riskerar vi återigen att lagar som berövar oss våra friheter införs i smyg.
EnglishIn many countries there are existing laws which should prevent this from happening.
I många länder finns det befintliga lagar som borde förhindra denna försäljning.
EnglishImportant laws have also been adopted on foreign investment and on privatisation.
Man har utfärdat viktiga lagar om privatiseringar och utländska investeringar.
EnglishToday, 70 % of all laws are passed by junior civil servants in working groups.
I dag antas 70 procent av lagstiftningen av lägre tjänstemän i arbetsgrupperna.
EnglishThe political will, as great as that may be, will not nullify any physical laws.
Hur stor den politiska viljan än är kommer den inte att upphäva några fysiska lagar.
EnglishThe European strategy requires precise laws and sure means of enforcing them.
EU:s strategi kräver exakt lagstiftning och säkra medel för att upprätthålla den.
EnglishThe Hellenic educational system is governed by laws and administrative acts.
Det grekiska utbildningssystemet styrs av lagar och administrativa bestämmelser.
EnglishToday, 70% of all laws are passed by junior civil servants in working groups.
I dag antas 70 procent av lagstiftningen av lägre tjänstemän i arbetsgrupperna.
EnglishCommissioner, what is the point of our passing laws if they are not enforced?
Herr kommissionär! Vad är meningen med att vi antar lagar om de inte respekteras?
EnglishThe most important laws on women are those making up what is known as civil law.
De viktigaste lagarna som gäller kvinnor är de lagar som avser civilståndet.
EnglishThey are convinced they are Italian laws, and I do not think that is a good thing.
De är övertygade om att det är italienska lagar, och det tror jag inte är bra.
EnglishSpeedier sanctions and careful drafting of laws will enable us to solve this problem.
Med snabbare sanktioner och noggrant utarbetade lagar kan vi lösa detta problem.
EnglishIn the Federal Republic of Germany, no fewer than 3 800 laws are affected by it.
I förbundsrepubliken Tyskland är det inte mindre än 3 800 lagar som berörs.
EnglishThe European strategy requires precise laws and sure means of enforcing them.
EU: s strategi kräver exakt lagstiftning och säkra medel för att upprätthålla den.
EnglishCertainly the cost of clean-up laws must be taken into account when a law is adopted.
Kostnaden för " uppstädningslagar" måste självklart beaktas när en ny lag antas.
EnglishThis new regulation proposes that we harmonise these rules of conflict of laws.
I denna nya förordning föreslås att vi ska harmonisera dessa lagvalsregler.

"laws governing" på svenska

laws governing
Swedish
  • lagar som styr
  • lagar som reglerar
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.