EN

law {substantiv}

volume_up
Retrospective law is bad law, it is unfair law and often it is unworkable law.
Retroaktiv lag är dålig lag, den är ofta orättvis och ofta ogenomförbar.
The law which potentially threatens media freedom in Hungary is a law currently in force.
Den lag som eventuellt hotar mediefriheten i Ungern är en lag som är i kraft.
Nevertheless, we agree that a law passed by a dictator is still called a law.
Ändå håller vi med om att en lag som stiftats av en diktator fortfarande kallas för en lag.
Those of us who have practised law know that the law lies in the procedural detail.
Vi som har utövat juridik vet att juridiken infiltrerar alla förfaringssätt.
The organization Open Source Sweden holds an event about law in Open Source.
Branschorganisationen Open Source Sweden håller ett event om juridik inom Open Source.
Common sense, a rare idea in the law, but here it was.
Enligt sunt förnuft, någonting ovanligt inom juridik, men ändå, sunt förnuft.
It often seems to be an iron law of the media that disagreement is more noteworthy than agreement.
Det verkar ofta vara en järnhård regel inom medierna att oenighet är värt mer uppmärksamhet än enighet.
The French radical philosopher, Alain, wrote that democracy is not the power of the majority, but the rule of law.
Den franske radikale filosofen Alain skrev: " demokratin är inte majoritetens makt utan rättens regel ".
The French radical philosopher, Alain, wrote that democracy is not the power of the majority, but the rule of law.
Den franske radikale filosofen Alain skrev: "demokratin är inte majoritetens makt utan rättens regel" .
Research in jurisprudence at Linköping University has two areas of specialization: commercial law and welfare law.
Forskningen i rättsvetenskap vid LiU har två inriktningar – en affärsrättslig och en välfärdsrättslig.
For that reason I particularly welcome the proposal by the rapporteur to add a resolution which requires Community law to be an obligatory subject in all faculties of law.
Jag välkomnar därför särskilt föredragandens förslag att knyta an en resolution, där det krävs att gemenskapsrätten görs till obligatoriskt studieämne vid alla fakulteter för rättsvetenskap.

Användningsexempel för "law" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAt present our committee is looking carefully at the harmonisation of civil law.
För närvarande tittar vårt utskott noggrant igenom harmoniseringen av civilrätt.
EnglishTherefore, we cannot assume that they are lacking in knowledge of European law.
Vi kan således anta att problemet inte är bristande kunskap om EU:s lagstiftning.
EnglishThe principle of proportionality applies to private as well as international law.
Proportionalitetsprincipen kan tillämpas på såväl privat som internationell rätt.
EnglishAnimal welfare organisations have been contacting my office and welcoming the law.
Djurskyddsorganisationer har kontaktat mitt kontor och välkomnat lagstiftningen.
EnglishThe main argument in favour of patent law was the desire to protect investments.
Det främsta argumentet för patentlagstiftning var viljan att skydda investeringar.
EnglishWe also note that a new penal code and an anti-corruption law have been enacted.
Vi uppmärksammar också att en ny strafflag och en lag mot korruption har antagits.
EnglishBy inserting this text into European law, we have a guarantee of its efficacy.
Genom att infoga denna text i EU:s lagstiftning garanterar vi dess effektivitet.
EnglishLet me just give you as an instance the forthcoming harmonisation of civil law.
Som exempel vill jag bara nämna den förestående harmoniseringen av civilrätten.
EnglishThey insert a useful complementary reference to the words used in the case law.
De tillför en användbar tilläggsreferens till de ord som tillämpas i rättspraxis.
EnglishNo national constitutional court can set itself up as ruling over Community law.
Ingen nationell författningsdomstol kan göra sig till herre över gemenskapsrätten.
EnglishUnder due process of law, the judiciary is independent of the other authorities.
I ett rättssamhälle är den dömande makten oberoende av de andra myndigheterna.
EnglishWe have to rely to some extent on local authorities implementing the law properly.
I viss mån måste vi lita på att de lokala myndigheterna tillämpar lagen korrekt.
EnglishThrough the ill-considered action of President Kibaki, these have now become law.
Genom president Kibakis obetänksamma handlande har det nu blivit lagstiftning.
EnglishPersonally, I view this move as an unprecedented violation of international law.
Personligen ser jag detta drag som en kränkning av folkrätten utan motstycke.
EnglishThe thing is that EU jargon tends to use this expression: 'soft law instruments'.
Men i EU-jargong använder man gärna detta uttryck: ”icke-bindande instrument”.
EnglishThis will increase Russia’s credibility as a state subject to the rule of law.
Detta skulle öka Rysslands trovärdighet som en stat styrd av rättsstatsprincipen.
EnglishThe language law is not as good as it might be, that has indeed been established.
Det råder ingen tvekan om att språklagen inte är så bra som den skulle kunna vara.
EnglishNegotiations should be based on international law and respect previous agreements.
Förhandlingarna ska baseras på internationell rätt och respektera tidigare avtal.
EnglishI also ask myself why the European Union is not standing up for international law.
Jag frågar också mig själv varför EU inte försvarar den internationella rätten.
EnglishThat will not be known for certain until this matter is heard in a court of law.
Detta kan man inte att veta med säkerhet förrän frågan har prövats i domstol.

"law grads" på svenska

law grads
Swedish
  • lag grads
  • juristexamen
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"law graduate" på svenska

law graduate
Swedish
  • juridik examen
  • juristexamen
Mera chevron_right

"law guarantees" på svenska

law guarantees
Swedish
  • lagliga garantier
  • lag garantier
Mera chevron_right