"laughable" - Svensk översättning

EN

"laughable" på svenska

EN

laughable {adjektiv}

volume_up
laughable (även: ludicrous)
The funding available here may seem laughable against this background.
I detta avseende är de här uppbådade penningsummorna mot denna bakgrund skrattretande.
Detta är skrattretande!
Mr Farage said that a common asylum policy in Europe is laughable.
Nigel Farage sa att en gemensam asylpolitik i EU är en skrattretande tanke.
laughable
. - Madam President, I find this debate rather risible, almost laughable.
Jag anser att den här debatten är ganska löjlig, nästan skrattretande.
By creating this legislation, will we not soon find ourselves in a ridiculous position, bordering on the laughable?
Kommer vi inte inom kort att befinna oss i en löjlig, nästan skrattretande position om vi skapar denna lagstiftning?
Mr President, if it were not so sad, it would be laughable.
Herr ordförande, om det inte vore så sorgligt, så vore det löjligt.

Användningsexempel för "laughable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSo it is laughable that the Council is only able to agree to ECU 11 million per year.
Det är då skrattretande att rådet bara kan gå med på 11 miljoner ecu per år.
EnglishThe risk is established, the symbol is disastrous, and all for a quite laughable market!
Risken är uppenbar, symbolen katastrofal, och allt detta för en helt försumbar marknad!
EnglishThe funding available here may seem laughable against this background.
I detta avseende är de här uppbådade penningsummorna mot denna bakgrund skrattretande.
EnglishMr Farage said that a common asylum policy in Europe is laughable.
Nigel Farage sa att en gemensam asylpolitik i EU är en skrattretande tanke.
EnglishMr Farage said that a common asylum policy in Europe is laughable.
Nigel Farage sa att en gemensam asylpolitik i EU är en skrattretande tanke.
English. - Madam President, I find this debate rather risible, almost laughable.
Fru talman! Jag anser att den här debatten är ganska löjlig, nästan skrattretande.
English. - (DE) Mr Swoboda, this is laughable!
för Verts/ALE-gruppen. - (DE) Herr Swoboda! Detta är skrattretande!
EnglishThese amounts might appear laughable to you but to us they are enormous.
Summorna kan verka futtiga för er men för oss är de enorma.
EnglishMr President, if it were not so sad, it would be laughable.
Herr ordförande, om det inte vore så sorgligt, så vore det löjligt.
EnglishThe negotiations of the last few days have proved that it was nothing but a laughable process of haggling.
De senaste dagarnas förhandlingar har visat att det inte var fråga om en futtig affär med köpslående.
EnglishThe way we portray working people on TV -- it's laughable.
Hur vi skildrar arbetarklassen på TV är skrattretande.
EnglishIf it were not so tragic, it would be laughable.
Om det inte var så tragiskt skulle det vara skrattretande.
EnglishThe statement by President Putin that they voluntarily agreed to be annexed by the Soviet Union is laughable.
President Putins yttrande att de frivilligt gick med på att införlivas med Sovjetunionen är skrattretande.
EnglishThis offers opportunities for a peace deal which far outstrips the laughable one which has been shot to tatters.
Detta öppnar möjligheter till ett mycket bättre fredsavtal än det löjliga som bokstavligen skjutits i småbitar.
EnglishErnest Vardanian is accused of high treason and espionage, which is not only absurd, but is completely laughable.
Ernest Vardanjan anklagas för högförräderi och spioneri. Det är inte bara absurt, utan fullständigt skrattretande.
EnglishIn comparison to the astronomical profits of drug traffickers, the funds available to those who seek to oppose them are laughable.
Gentemot droghandlarnas astronomiska vinster, är de medel motståndarna förfogar över löjligt små.
EnglishBy creating this legislation, will we not soon find ourselves in a ridiculous position, bordering on the laughable?
Kommer vi inte inom kort att befinna oss i en löjlig, nästan skrattretande position om vi skapar denna lagstiftning?
EnglishIf the consequences of this posturing were not so drastic and far-removed from reality, they would be laughable.
Om följderna av detta ställningstagande inte var så drastiska och verklighetsfrånvända skulle detta vara skrattretande.
EnglishThat is why I find this report by Mr Howitt not just laughable in many of its absurd demands, but dangerous.
Därför anser jag att Howitts betänkande inte bara är skrattretande när det gäller många av dess absurda krav, utan också farligt.
EnglishIt is laughable, ladies and gentlemen!
Det är skrattretande, mina damer och herrar!