"laudable" - Svensk översättning

EN

"laudable" på svenska

EN

laudable {adjektiv}

volume_up
laudable (även: affordable)
A laudable effort has clearly been made to improve on the original proposals.
En berömvärd ansträngning har verkligen gjorts för att förbättra de ursprungliga förslagen.
Mr Wiebenga's idea to try to make the most of it nevertheless is very laudable.
Wiebengas tanke att ändå försöka göra det bästa möjliga av situationen är mycket berömvärd.
The rapporteur has made a very laudable effort, but we cannot agree with her on this point.
Föredraganden har i stort sett gjort en berömvärd insats, men på denna punkt kan jag inte hålla med henne.

Användningsexempel för "laudable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhat appears to be a laudable aim, however, could also be a double-edged sword.
Det som förefaller vara ett lovvärt mål kan dock även vara ett tveeggat svärd.
EnglishSince then you have frequently restated your laudable intentions in this respect.
Sedan dess har ni ständigt bekräftat era lovvärda avsikter i det avseendet.
EnglishFirst, I want to say that this programme is very laudable and commendable.
Först och främst vill jag säga att detta program är mycket lovvärt och berömvärt.
EnglishNo motive, however laudable, can justify the absence of democratic legitimacy.
Inga motiv, hur lovvärda de än är, kan rättfärdiga bristen på demokratisk legitimitet.
EnglishI understand it to be laudable, but I cannot see how it can be practicable.
Det är säkert behjärtansvärt, men jag kan inte se hur det kan vara praktiskt.
EnglishThis is a laudable aim, but European citizens will be the only beneficiaries.
Det är ett lovvärt mål, men bara de europeiska medborgarna kommer att dra nytta av det.
EnglishMr Wiebenga's idea to try to make the most of it nevertheless is very laudable.
Wiebengas tanke att ändå försöka göra det bästa möjliga av situationen är mycket berömvärd.
EnglishA laudable effort has clearly been made to improve on the original proposals.
En berömvärd ansträngning har verkligen gjorts för att förbättra de ursprungliga förslagen.
EnglishMy group believes that the modification proposed has those laudable objectives.
Min grupp anser att ändringsförslagen har ett sådant lovvärt syfte.
EnglishThat the legislator wants to combat pesticide abuse seems laudable.
Det verkar lovvärt att lagstiftaren vill bekämpa missbruk av bekämpningsmedel.
EnglishThe magnificent efforts by the Prime Minister and his team have created laudable results.
De storartade insatserna av premiärministern och hans stab har gett berömvärda resultat.
EnglishThe example of Scotland, which was adopted by the Council in December, was a very laudable one.
Exemplet med Skottland, som antogs av rådet i december, är mycket berömvärt.
EnglishIn that respect, Mrs Fontaine, the meeting which you chaired was a laudable exception.
Såtillvida, Fontaine, var det sammanträde som Ni har lett också ett mycket berömligt undantag.
EnglishI believe this is laudable, because it does not happen very often and I wanted to mention it here.
Det är lovvärt, för det händer inte särskilt ofta och det vill jag gärna framhålla.
EnglishThis is an apparently laudable objective, but one that is impossible to achieve.
Det är ett till synes lovvärt mål, men omöjligt att uppnå.
EnglishThese are very laudable additions to the Commission's already praiseworthy attempts.
Det är mycket berömvärda kompletteringar till kommissionens försök, vilka redan i sig är vällovliga.
EnglishThis intention, however laudable, is, unfortunately, contradicted in the text of the report itself.
Denna avsikt, hur lovvärd den än är, motsägs tyvärr i själva texten till betänkandet.
EnglishThe European Commission´s effort to be open, as demonstrated by the rapporteur, is laudable.
Vi måste berömma, vilket också föredraganden gör, kommissionens arbete med att öka klarheten.
EnglishThis is highly laudable but I hope it does not prove to be a pious goal.
Detta är mycket lovvärt, men jag hoppas att det inte kommer att visa sig vara en from förhoppning.
EnglishA euro coin made of gold can therefore continue this laudable tradition.
Ett euromynt i guld skulle alltså bevara denna fina tradition.

"laudable goal" på svenska

laudable goal
Swedish
  • lovvärt mål
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "laudable":

laudable