"later on" - Svensk översättning

EN

"later on" på svenska

EN

later on {adverb}

volume_up
later on (även: after, later)
But the process made a nonsense of conciliation by the Culture Committee later.
Men processen gjorde senare kulturutskottets förlikning meningslös.
This Charter was later included in the draft for a constitution as Chapter II.
Stadgan införlivades senare som kapitel II i förslaget till konstitution.
Perhaps the position of the Parliament will emerge later in the resolution itself.
Parlamentets ståndpunkt framkommer kanske senare i själva resolutionen.

Användningsexempel för "later on" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis led to the Stability Pact being adopted, a subject I shall return to later.
Resultatet blev att stabilitetspakten antogs, och det återkommer jag till senare.
EnglishParliament has only just approved mobilisation of the EUSF, almost a year later.
Parlamentet har först nyligen godkänt användningen av EUSF, nästan ett år senare.
EnglishIt has even proved possible to detect foreign DNA later in the cells of the body.
Främmande DNA kunde till och med vid ett senare skede konstateras i kroppsceller.
EnglishThis would be economically sound and can pave the way for others to join later.
Detta skulle vara ekonomiskt riktigt och kan bana väg för andra att gå med senare.
EnglishOther major vehicle manufacturers will accede to the agreement sooner or later.
Ytterligare viktiga biltillverkare kommer med tiden att godkänna överenskommelsen.
EnglishIt is therefore not acceptable for implementation to be deferred to a later date.
Det är därför oacceptabelt att genomförandet skjuts upp till ett senare datum.
EnglishMadam President, I will have the opportunity later to speak on behalf of my Group.
Fru talman! Jag kommer att ha möjlighet senare att tala för min grupps räkning.
EnglishLater in the report, it talks about 'EU-wide coordination' of 'direct taxation'.
Längre fram i betänkandet talas det om ”samordning på EU-nivå” av ”direkta skatter”.
EnglishOur policy cannot be to market these products first and then ask questions later.
Vi kan inte ha en politik som marknadsför produkterna först och frågar sedan.
EnglishI am convinced that those positions will be reconsidered by this House later.
Jag är övertygad om att parlamentet kommer att överväga dessa ståndpunkter senare.
EnglishThe amendment to Article 852/2004, as we have said, will be discussed later.
Ändringsförslaget till artikel 852/2004 ska diskuteras senare, som vi har sagt.
EnglishIt would not be the first time for such a report later to be publicly repudiated.
Det är inte första gången som en sådan rapport offentligt förkastats senare.
EnglishSolutions for the monitoring of each Member State's deficit must be sought later.
Lösningar för att övervaka varje medlemsstats underskott måste sökas senare.
EnglishAlmost 90 years later, Georgia and Europe are paying a high price for this decision.
Nästan 90 år senare betalar Georgien och Europa ett högt pris för det beslutet.
EnglishThis same problem concerns former landfill sites that are later used for housing.
Detta samma problem rör gamla soptippar som senare utnyttjats för bostadsbebyggelse.
EnglishAnd it was followed a year or two later by Laennec discovering the stethoscope.
Och det följdes ett eller två år senare av Laennecs upptäckt av stetoskopet.
EnglishWe shall therefore continue voting on other things and we shall return to it later.
Vi fortsätter därför omröstningen om andra saker och återkommer till detta senare.
EnglishLater we found that transport aid was still being giving to the Volvo plant in Umeå.
Senare upptäckte vi att transportstöd fortfarande gavs till Volvofabriken i Umeå.
EnglishI assume that the Commission will come back to this issue a little later on.
Jag förutsätter dock att kommissionen återkommer i denna fråga litet längre fram.
EnglishIt is not a matter of what others shall do later, but of what we shall do now.
Det handlar inte om vad andra skall göra sedan, utan om vad vi skall göra nu!

Synonymer (engelska) till "later on":

later on

Liknande översättningar för "later on" på svenska

later adjektiv
later adverb
Swedish
on preposition
on adjektiv
on adverb