EN

late {adverb}

volume_up
late (även: tardily)
Unfortunately, this inspired policy comes too late, far too late.
Tyvärr kommer den här inspirerade politiken sent, mycket för sent.
There is no question that it is late in coming, but better late then never.
Det råder ingen tvekan om att meddelandet kommer sent, men bättre sent än aldrig.
We believe that it is not appropriate to discuss that very late in the evening.
Vi anser det inte vara lämpligt att diskutera saken så väldigt sent på kvällen.
late (även: lately)
The greenhouse effect has become a topical issue of late.
Växthuseffekten har blivit en aktuell fråga sistone.
(FR) Mr President, I would firstly like to thank the Commissioner and the Spanish Presidency for everything that has been achieved recently, albeit late.
Jag vill först tacka kommissionsledamoten och det spanska ordförandeskapet för allt man åstadkommit sistone, även om det var senkommet.
I also ask you not to change the Working Time Directive opt-out which, certainly from a UK perspective, has been fundamental to that country’ s economic wellbeing of late.
Jag ber er också att inte ändra undantaget i arbetstidsdirektivet, som ur Förenade kungarikets perspektiv säkerligen har varit fundamentalt för landets ekonomiska välbefinnande sistone.

Användningsexempel för "late" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI only regret that it should come so late.
Jag instämmer fullständigt i ert förslag, men jag beklagar att det kom först nu.
EnglishBetter late than never because all companies must be primed for the 21st century.
Bättre sent än aldrig eftersom alla företag måste göra sig klara för 2000-talet.
EnglishIt is late at night and there are few of us but it is a small point of protocol.
Det är sent och vi är inte många här, men det är en liten punkt i protokollet.
EnglishWe believe that it is not appropriate to discuss that very late in the evening.
Vi anser det inte vara lämpligt att diskutera saken så väldigt sent på kvällen.
EnglishI realise that there are difficulties but Question Time started 20 minutes late.
Jag inser att det var svårigheter men frågestunden började 20 minuter försent.
EnglishAt a late stage, the Czech President came with new conditions before he would sign.
Sent omsider ställde den tjeckiske presidenten nya villkor för att skriva under.
EnglishThis is unusual, but we are half an hour late and the interpreters want to finish.
Detta är ovanligt, men vi är försenade med en halv timme och tolkarna vill sluta.
EnglishWhen it is too late to lock the stable door, and the horse has already bolted?
När är det för sent att låsa stalldörren eftersom hästen redan har skenat iväg?
EnglishThe document is balanced, and one could say this about it: better late than never.
Dokumentet är balanserat och man kan säga följande om det: bättre sent än aldrig.
EnglishOthers may have exposed the Commission to this rationale but now it is too late.
Andra kan ha presenterat den här principen för kommissionen, men nu är det för sent.
EnglishHowever, the resolution has come a little late and does not meet all expectations.
Resolutionen har dock tagits fram lite sent och uppfyller inte alla förväntningar.
EnglishMr President, even though it is late I think it was a very interesting discussion.
Trots att det är sent anser jag att det varit en mycket intressant diskussion.
English   Madam President, all we can say is that this debate is a bit too late in the day.
   – Fru talman! Vi kan bara säga att denna debatt hålls lite för sent på dagen.
EnglishLate payment is a massive economic problem in commercial transactions within the EU.
Sena betalningar är ett enormt ekonomiskt problem i handelsförbindelser inom EU.
EnglishThe idea is that the late payment directive could also be applied in these areas.
Idén går ut på att late payment-direktivet skall tillämpas också för dessa områden.
EnglishHowever, it is now too late, and I am not demanding that it be referred back.
Det är emellertid för sent, och jag kräver inte att ärendet skall återförvisas.
EnglishBut it is too late for that now - you cannot move the goalposts during the game.
Men nu är det för sent för det - man kan inte flytta på målet under matchen.
EnglishThat proved to be impossible and I was one minute late due to the Bureau' s delay.
Det gick inte, och jag kom en minut för sent på grund av presidiets försening.
EnglishWe started late, so one could have expected that you would have been here earlier.
Vi började sent så man kunde ha förväntat sig att ni hade varit här tidigare.
EnglishThe scale of the problem of late payment is not the same in every Member State.
Problemet med sena betalningar är inte lika omfattande i alla medlemsstater.

"later generations" på svenska

later generations
Swedish
  • senare generationer
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"later grades" på svenska

later grades
Swedish
  • senare betyg
Mera chevron_right

"latest gadgets" på svenska

latest gadgets
Swedish
  • senaste prylar
Mera chevron_right