EN

lasting {adjektiv}

volume_up
The participation of women is the key to the lasting reconstruction of Afghanistan.
Kvinnornas delaktighet är nyckeln till en hållbar återuppbyggnad av Afghanistan.
The entire ACP cooperation is aimed at long-lasting development.
Hela, absolut hela, AVS-samarbetet är just inriktat på en hållbar utveckling.
This is a necessary condition for healthy European industry and for lasting employment
Detta är ett nödvändigt villkor för en sund europeisk industri och hållbar sysselsättning.?
Lasting elimination of poverty requires environmentally sustainable solutions.
Ett bestående undanröjande av fattigdomen kräver miljömässigt hållbara lösningar.
At last we dare to hope that lasting peace can now be guaranteed democratically.
Vi törs slutligen hoppas att en bestående fred nu skall kunna garanteras demokratiskt.
For his people ’ s lasting pleasure, mighty songs for Suomi’ s children.
Till bestående glädje för folket, mäktiga sånger för Finlands barn.
A positive, lasting solution is in the European Union’ s own interests.
En positiv varaktig lösning ligger i Europeiska unionens eget intresse.
This phase is essential for a fair and lasting settlement of the conflict.
Det är ett nödvändigt steg för en rättrådig och varaktig lösning på konflikten.
The key to the lasting stabilisation of the region will be the democratisation of Serbia.
Serbiens demokratisering är nyckeln till en varaktig stabilisering i hela området.
Our aim must therefore be to make this reactivation of the economy long-lasting with strong growth and job creation.
Vår målsättning bör därför vara att förvandla detta ekonomiska uppsving till en hållbar period med stark tillväxt och skapandet av sysselsättning.
We have to remember that its ability to grow, enlarge and face up to ever newer challenges has made the Union both unique and long-lasting.
Vi måste komma ihåg att det är just förmågan att växa, expandera och svara mot ständigt nya utmaningar som gjort unionen både unik och stark.
Lastly, the accident in Toulouse, which occurred at a time of growing insecurity, has left a lasting impression in the minds of us all.
Olyckan i Toulouse, slutligen, som inträffade i ett klimat av stigande osäkerhet, lever fortfarande starkt i vårt gemensamma minne.

Användningsexempel för "lasting" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHowever, sanctions will not bring about a lasting improvement in this situation.
Sanktioner kommer dock inte att leda till en varaktig förbättring av situationen.
EnglishWe call for an immediate and lasting response to our parliamentary resolution.
Vi uppmanar till ett omedelbart och hållbart gensvar på vår parlamentsresolution.
EnglishThe participation of women is the key to the lasting reconstruction of Afghanistan.
Kvinnornas delaktighet är nyckeln till en hållbar återuppbyggnad av Afghanistan.
EnglishLasting elimination of poverty requires environmentally sustainable solutions.
Ett bestående undanröjande av fattigdomen kräver miljömässigt hållbara lösningar.
EnglishFor this reason, no lasting results will be achieved using separate instruments.
Därför kan inga varaktiga resultat uppnås med hjälp av separata instrument.
EnglishOf course, for a long-lasting impact, humanitarian aid is not the right instrument.
Men humanitärt bistånd är inte rätt instrument för att kunna påverka på lång sikt.
EnglishAt last we dare to hope that lasting peace can now be guaranteed democratically.
Vi törs slutligen hoppas att en bestående fred nu skall kunna garanteras demokratiskt.
EnglishLadies and gentlemen, trade can be the basis for lasting and fair development.
Mina damer och herrar! Handel kan utgöra grunden för varaktig och rättvis utveckling.
EnglishAfter all, that is the real basis for long-lasting peace and understanding in Europe.
Detta är trots allt den sanna grunden för långsiktig fred och förståelse i Europa.
EnglishIt is only the path of negotiation that can lead to a permanent and lasting peace.
Endast en förhandlingslösning kan leda till en permanent och varaktig fred.
EnglishThis phase is essential for a fair and lasting settlement of the conflict.
Det är ett nödvändigt steg för en rättrådig och varaktig lösning på konflikten.
EnglishThe resistance of peace-loving grass-roots forces will be equally long-lasting.
Lika långvarigt kommer de fredssträvande folkliga krafternas kamp att bli.
EnglishIt is in our own interests that lasting peace and democracy should prevail there.
Det ligger i vårt intresse att det råder varaktig fred och demokrati där.
EnglishIn order for such a peace to be lasting and general, however, it had to be fair.
Men för att denna fred skall kunna bli permanent och fullständig måste den vara rättvis.
EnglishHowever, development, although essential and long lasting, is not enough on its own.
Utveckling i sig räcker dock inte, även om varaktig utveckling är nödvändig.
English13% of workers have unstable contracts and no lasting social protection.
13 procent av arbetarna har osäkra kontrakt och saknar långsiktigt socialt skydd.
EnglishWe support all action which intends to achieve a fair and lasting peace.
Vi stöder alla insatser som syftar till att uppnå en rättvis och varaktig fred.
EnglishThese partnerships will be based on joint projects lasting a maximum of three years.
Partnerskapen kommer att grundas på gemensamma projekt som skall pågå i högst tre år.
EnglishIn this case the Commission was very progressive and did something with a lasting effect.
Kommissionen var här mycket progressiv och gjorde en insats med varaktig effekt.
EnglishThere is apparently no long-term Russian strategy to ensure lasting peace.
Det finns uppenbarligen ingen långsiktig rysk strategi för att säkra varaktig fred.