EN

lasted {perfektparticip}

volume_up
lasted
volume_up
varade {perf. part.}
Their Odyssey to Europe had lasted ten days under inhumane conditions.
Tio dagar, under omänskliga förhållanden, varade odyssén till Europa.
The Middle East is often compared with the Crusader empires that lasted for 200 years.
Mellanöstern jämförs ofta med korsfararrikena som varade i 200 år.
This debate lasted from 10 p. m. to 11.30 p. m. and 28 speakers took part in it.
Denna debatt varade mellan klockan 22.00 och 23.30 och 28 talare deltog.
lasted (även: went on)
The IGC that led to the enormous Maastricht Treaty lasted a year.
Den regeringskonferens som ledde fram till det enorma Maastrichtfördraget pågick ett år.
These attempts lasted varying amounts of time but they all failed in the end.
Dessa försök pågick under olika lång tid, men misslyckades alla till slut.
Last night it only lasted just over thirty five minutes.
I går kväll pågick den bara i lite över trettiofem minuter.

Användningsexempel för "lasted" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe so-called institutional revolution, which lasted seventy years, has ended.
Den så kallade institutionella revolutionen som pågått i sjuttio år är nu över.
EnglishThe real cold war in Europe that lasted for nearly 50 years confirms what he said.
Det verkliga kalla kriget i Europa som varade i nästan 50 år bekräftar detta.
EnglishThis debate lasted from 10 p. m. to 11.30 p. m. and 28 speakers took part in it.
Denna debatt varade mellan klockan 22.00 och 23.30 och 28 talare deltog.
EnglishMr President, the political crisis in Albania has lasted for far too long now.
(EN) Herr talman! Den politiska krisen i Albanien har varat alltför länge.
EnglishThese attempts lasted varying amounts of time but they all failed in the end.
Dessa försök pågick under olika lång tid, men misslyckades alla till slut.
EnglishI would remind you that the negotiations with Spain and Portugal lasted seven years.
Jag påminner er om att förhandlingarna med Spanien och Portugal tog sju år.
EnglishIn Greece we had a civil war which lasted a full four years and left many dead.
I Grekland hade vi ett inbördeskrig som varade under fyra hela år och lämnade många döda.
EnglishHence the repression which has lasted for years and is even becoming increasingly harsh.
Det är anledningen till ett mångårigt och till och med allt skarpare förtryck.
EnglishThis debate lasted from 10 p.m. to 11.30 p.m. and 28 speakers took part in it.
Denna debatt varade mellan klockan 22.00 och 23.30 och 28 talare deltog.
EnglishThis is the culmination of a process which has, in my view, lasted six years.
Detta är kulmen på en process som ur mitt perspektiv har pågått i sex år.
EnglishA crime, because Indonesian colonial occupation has lasted for 24 years.
Ett brott, eftersom den indonesiska koloniala ockupationen har pågått i 24 år.
EnglishThe work on the report on the A/H1N1 virus pandemic in 2009-2010 lasted nearly one year.
Arbetet med betänkandet om A/H1N1-viruspandemin 2009-2010 har pågått i nästan ett år.
EnglishThis civil war lasted five years and led to more than 10 000 deaths.
Detta inbördeskrig som varade i fem år orsakade mer än 10 000 människors död.
EnglishThe Middle East is often compared with the Crusader empires that lasted for 200 years.
Mellanöstern jämförs ofta med korsfararrikena som varade i 200 år.
EnglishTheir Odyssey to Europe had lasted ten days under inhumane conditions.
Tio dagar, under omänskliga förhållanden, varade odyssén till Europa.
EnglishIn some cases the length of time the hijacking lasted has led to specific victimisation typologies.
I vissa fall har kapningarnas varaktighet skapat särskilda typer av viktimisering.
EnglishNevertheless, the conflict, which lasted 25 years, ended in the defeat of the Tamil Tigers this year.
Konflikten varade i 25 år men slutade med de tamiliska tigrarnas nederlag i år.
EnglishThe discussions about the labelling have lasted longer than the Commission initially proposed.
Diskussionerna om märkning har pågått längre än vad kommissionen ursprungligen föreslog.
EnglishThe IGC that led to the enormous Maastricht Treaty lasted a year.
Den regeringskonferens som ledde fram till det enorma Maastrichtfördraget pågick ett år.
EnglishTherefore, all of this has lasted much longer than what was acceptable to us as well.
Därför har det hela tagit mycket längre tid än vi önskade.