"last call" - Svensk översättning

EN

"last call" på svenska

volume_up
last call {substantiv}
EN

last call {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "last call" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishVery often, seaports are the first and last ports of call for cargo in Europe.
Kusthamnarna är ofta start- och slutpunkt för lasttrafiken i Europa.
EnglishLet this resolution be a last call for justice and human rights.
Låt den här resolutionen bli ett sista krav på rättvisa och mänskliga rättigheter.
EnglishMadam President, I tried to catch your eye before this last roll-call vote.
Fru ordförande! Jag försökte att fånga er uppmärksamhet innan den sista omröstningen med namnupprop.
EnglishTry working someone in a bar for three hours... and then you gotta close the deal right before last call.
Försöka övertala nån i baren, tvingas besluta nåt före sista beställningen...
EnglishI intended to abstain during the last roll-call vote.
Vid det sista namnuppropet hade jag för avsikt att rösta " avstår" .
EnglishI intended to abstain during the last roll-call vote.
Vid det sista namnuppropet hade jag för avsikt att rösta " avstår ".
EnglishReference can be made to the last roll-call vote for this.
Titta bara på den sista omröstningen med namnupprop.
EnglishSo this is what you call a "last mile problem."
Det här är vad som kallas ett "sista-milen-problem".
EnglishFor many petitioners, we are the last port of call and it is crucial that we respond effectively and efficiently.
För många framställare är vi den sista utvägen och det är helt avgörande att vi svarar på ett effektivt sätt.
EnglishSo let me conclude by saying that we must treat the Córdoba Summit as a last call for real inclusion of the Roma.
Låt mig avsluta med att säga att vi måste se toppmötet i Córdoba som vår sista chans att verkligen integrera romerna.
EnglishI invite him, as a last clarion call, to repeat that inhumane treatment in mental health is not to be tolerated in this Union.
Jag uppmanar honom att som ett sista stridsrop upprepa att inhuman behandling inom mentalvården inte kommer att tolereras i denna union.
EnglishLast call, Gordy.
EnglishI agree with all the proposals which, at long last, call for us to take action on our own responsibility and not for us to simply wait and follow others ' instructions.
Jag stöder alla förslag som äntligen uppmanar oss att agera utifrån vårt ansvar och inte bara vänta och följa andras instruktioner.
EnglishFinally, in the last amendment, we call on the Commission to propose measures to guarantee economic development of forests linked to farming.
Slutligen uppmanar vi i den sista ändringen kommissionen att föreslå åtgärder för att säkerställa ekonomiskt utnyttjande av skogar i anslutning till jordbruksföretag.
EnglishThe procedure for the multimedia joint call last December is very confusing because it docks onto various programmes, as practical experience shows.
Rutinerna för Joint Call multimedia i december förra året var till exempel mycket svårgenomskådliga eftersom de hängde samman med olika program, säger den praktiska erfarenheten.
EnglishI therefore call on all honourable Members to support this fight, of which I do not think we have seen the last and I also call on the Commission to support Mr Ibrahim.
Jag uppmanar därför alla kolleger att stödja denna kamp, som enligt min uppfattning inte kommer att avslutas i dag, eftersom jag uppmanar kommissionen att stödja Ibrahim.
EnglishIn line with the conclusions of the ministerial meeting held at the beginning of last year, I therefore call on the Council to put human rights on the agenda of the ASEM Summit.
I överensstämmelse med slutsatserna från ministermötet i början av förra året anmodar jag därför också rådet att ta upp de mänskliga rättigheterna på ASEM-toppmötets dagordning.

Liknande översättningar för "last call" på svenska

last adjektiv
last substantiv
Swedish
last adverb
call substantiv