"last but not least" - Svensk översättning

EN

"last but not least" på svenska

EN

last but not least

volume_up
Last, but not least, it would increase the costs of insurance mediation.
Sist men inte minst, skulle det öka kostnaderna för försäkringsförmedling.
Last but not least, it proposes global liquidity management standards.
Sist men inte minst föreslås globala standarder för likviditetsförvaltning.
And last but not least, criminal sanctions with a deterrent effect.
Och sist men inte minst, straffrättsliga påföljder med avskräckande effekt.

Användningsexempel för "last but not least" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLast but not least, Estonia's transition to the euro also has a symbolic aspect.
Sist men inte minst har Estlands övergång till euron också en symbolisk aspekt.
EnglishLast but not least, we need to ensure that citizens have access to assistance.
Sist men inte minst måste vi se till att medborgarna har tillgång till stöd.
EnglishLast but not least, I disagree with what has been said by some colleagues on Colombia.
Sist men inte minst håller jag inte med om vad några kolleger yttrat om Colombia.
EnglishLast but not least, it is rejected by the president of your own country, Václav Klaus.
Sist men inte minst förkastas det av presidenten i ert eget land, Václav Klaus.
EnglishThird and last but not least, the time has come for the UN Security Council to act.
För det tredje, och sist men inte minst, är det dags för FN:s säkerhetsråd att agera.
EnglishLast but not least, there is the question of prevention and, above all, of the cause.
Sist men inte minst har vi frågan om förebyggande och, framför allt, orsaken.
EnglishLast but not least, we need a new partnership of the EU and Member States.
Sist men inte minst behöver vi ett nytt partnerskap mellan EU och medlemsstaterna.
EnglishLast but not least, this week the new Estonian Government will be confirmed.
Sist men inte minst kommer den nya estniska regeringen att bekräftas den här veckan.
EnglishLast but not least, costs must be evaluated, taking account of enlargement.
Sist men inte minst måste vi bedöma kostnaderna med hänsyn till utvidgningen.
EnglishLast, but not least, it is important, as I said, to adopt a common approach.
Sist men inte minst är det som sagt viktigt att anta en gemensam strategi.
EnglishLast but not least, I support Amendment 351 mentioned by Giovanni La Via.
Sist men inte minst, stöder jag ändringsförslag 351 som nämndes av Giovanni La Via.
EnglishLast but not least, Amsterdam has made substantial progress in the institutional field.
Även på det institutionella området innebär slutligen Amsterdam påtagliga framsteg.
EnglishLast but not least, I would like to bring up the matter of the opportunity of sanctions.
Sist men inte minst skulle jag vilja ta upp frågan om sanktioners lämplighet.
EnglishLast but not least, it is a clear threat to the civil rights of all of us.
Sist men inte minst utgör det ett klart hot mot allas våra medborgerliga rättigheter.
EnglishThe retention periods are still too long and, last but not least, I have two questions.
Bevarandeperioderna är fortfarande för långa. Sist men inte minst har jag två frågor.
EnglishLast but not least, the economic crisis also had a role to play in the electoral success.
Sist men inte minst har även finanskrisen haft en roll att spela för valframgången.
EnglishAnd last but not least, we need lower prices that reflect the true value of services.
Sist men inte minst behöver vi även lägre priser som speglar tjänsternas verkliga värde.
EnglishLast, but not least, the areas I should like to bring to your attention are international.
Sist men inte minst vill jag fästa er uppmärksamhet på de internationella områdena.
EnglishAnd last but not least it was credible, which is very, very important for the European Union.
Sist men inte minst var den trovärdig, vilket är mycket, mycket viktigt för EU.
EnglishLast but not least, I wish to thank my fellow MEPs for their constructive cooperation.
Sist men inte minst vill jag tacka mina kolleger för ett gott samarbete.

Synonymer (engelska) till "last but not least":

last but not least