EN

last {adjektiv}

volume_up
The last 5 fonts will be shown and the last one will be the first name on the list.
Upp till 5 teckensnitt visas och det senast använda teckensnittet infogas alltid överst i listan.
Last updated: May 23, 2013 Page editor: Hanna Christiansson Source: IIES
Senast uppdaterad: 6 maj 2013 Webbredaktör: Hanna Christiansson Sidansvarig: IIES
Last updated: June 4, 2013 Page editor: Hanna Christiansson Source: IIES
Senast uppdaterad: 4 juni 2013 Webbredaktör: Hanna Christiansson Sidansvarig: IIES
They are the last people to be consulted and also the last people to be informed.
De var de sista som rådfrågades, och det är också de som sist informeras.
Last, but not least, it would increase the costs of insurance mediation.
Sist men inte minst, skulle det öka kostnaderna för försäkringsförmedling.
And last but not least, criminal sanctions with a deterrent effect.
Och sist men inte minst, straffrättsliga påföljder med avskräckande effekt.
It is practically the last remaining bastion of Communism in the world.
Kuba är praktiskt taget kommunismens enda återstående utpost i världen.
We need to include the last remaining Member States in the information exchange system.
Vi måste ta med de sista återstående medlemsstaterna i systemet för informationsutbyte.
The last remaining champions of self-regulation of the financial markets are here in this House.
De sista återstående förkämparna för självreglering av finansmarknaderna finns här i parlamentet.
SV

last {utrum}

volume_up
1. allmänt
last (även: transport)
Jag märkte ofta om lasten till " jordbruksmaskiner ".
I routinely mislabeled my arms shipments " farm machinery. "
Jag vill påminna parlamentet om att kommissionens totala livsmedelsbistånd, som nu håller på att lastas av, skeppas eller upphandlas, uppgår till över 282 miljoner ton.
An EC food aid shipment of 30 000 tonnes channelled through the World Food Programme arrived in Djibouti port last weekend.
Därför kan det ibland dröja månader, ibland till och med år, innan ett förfarande för en last är avslutat; " klarerat" kallas det på jargong.
As a result, the completion - the discharge, as the jargon has it - of an individual procedure for an individual shipment can sometimes take months, or even years.
last (även: börda)
last (även: ansvar, börda, huvudtema)
Och jag vill också tala om vad jag kallar "kunskapens nya last".
And I also want to talk about what I call our new burden of knowledge.
Det är inte tillräckligt att kostnaden för att samla in och återvinna produkter inte ligger konsumenten till last.
It is not good enough that the cost of collecting and recycling products should not be a burden upon the consumer.
Får ni inte känslan av att ni lastar båten onödigt tung?
Do you not feel that this is an extra burden that serves no purpose?
last
volume_up
cargo {substantiv}
De utgör ett särskilt hot mot fartygens säkerhet, deras last, passagerare och besättning.
They are especially threatening to the safety of vessels, their cargo, passengers and crew.
Dessa fartyg är avsedda för torr last, de är inga krigsfartyg.
Those ships are dry cargo ships, they are not war vessels.
Att förflytta denna farliga last just nu är att spotta offren för den 11 september i ansiktet.
The movement of this dangerous cargo at this time is spitting in the face of the victims of September 11.
last (även: ryggsäck, packning, bal, packe, knyte, bylte)
volume_up
pack {substantiv} [AUS]
Till exempel blev det absurda yrkandet om Kroatien tack vare Packs insats något mindre absurd, men jag hade gärna läst de absurda ursprungstexterna.
Thanks to the efforts of Mrs Pack, for example, the absurd motion on Croatia is now somewhat less so, yet I would still have welcomed the opportunity to read the absurd texts in their original form.
2. militärt
last
(Skratt) Jag bar min last nedför trappen där jag mötte min nemesis och den älskade hunden vid ytterdörren.
(Laughter) I carried my payload back downstairs where I met my nemesis and the precious dog by the front door.
Det innebär att fordon med en last på högst 3, 5 ton eller en totalvikt på max 6 ton undantas.
That means that vehicles with payloads of up to 3.5 tonnes or maximum permissible laden weights of up to 6 tonnes are excluded.
3. "svaghet"
last (även: synd, syndigt leverne)
volume_up
vice {substantiv} [vard.]
Ni får förlåta, men bowling för pengar är min enda last.
You see, bowling for money... that's my only vice.
Som rådets ordförande - och även ni herr vice ordförande - nämnde är det av miljömässiga och ekonomiska skäl avgjort bättre att undvika resor utan last i EU.
As the President-in-Office of the Council - and you, too, Vice-President - mentioned, it is intrinsically better, on environmental and economic grounds, to avoid unladen journeys in Europe.
4. konstruktion
last (även: belastning)
volume_up
load {substantiv}
Och vad händer om ytterligare en last med kläder fastnar i EU: s hamnar om några veckor?
And what if, within a few weeks’ time, another load of clothing is stuck in European ports?
Och vad händer om ytterligare en last med kläder fastnar i EU:s hamnar om några veckor?
And what if, within a few weeks’ time, another load of clothing is stuck in European ports?
Han får bara betalt för leveranser och inte när han väntar i depån på att få en last att leverera.
He only gets paid for deliveries and not while waiting hours at a depot to be given a load to deliver.

Användningsexempel för "last" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI hope that all of us have learned this lesson from the events of the last year.
Jag hoppas att vi alla har lärt oss denna läxa från det senaste årets händelser.
EnglishThe mistake made in that regard last winter can now be seen everywhere you look.
Det misstag som gjordes i det avseendet förra vintern märks nu var man än tittar.
EnglishOur last report shows you that the Commission has completed the various actions.
I vår senaste rapport visar vi att kommissionen har slutfört de olika åtgärderna.
EnglishI have five minutes for the PPE-DE Group, so could I just say my last few words?
(EN) Jag har fem minuter för PPE-DE-gruppen, så kan jag få säga mina sista ord?
EnglishUnfortunately, a few amendment proposals submitted last week are doing just this.
Tyvärr innebär några av de ändringsförslag som lades fram förra veckan just det.
EnglishLast but not least, Estonia's transition to the euro also has a symbolic aspect.
Sist men inte minst har Estlands övergång till euron också en symbolisk aspekt.
EnglishInstitutions will last, so we need to have institutions for the enlarged Europe.
Institutioner finns kvar, och därför behövs institutioner för det utvidgade EU.
EnglishUnfortunately, the last ‘Justice and Home Affairs’ Council does not augur well.
Det senaste mötet i rådet (rättsliga och inrikes frågor) bådar tyvärr inte gott.
EnglishThe development of these over the last few years has been a major step forward.
Utvecklingen av dessa under de senaste åren har inneburit ett stort steg framåt.
EnglishSo if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
Om jag är på en tolvtimmars flygresa kommer du att se flygplatsen jag lyfte från.
EnglishNow here we are again - and it is not the last time, it is the penultimate time.
Nu är vi här igen - och det är inte sista gången, det är den näst sista gången.
EnglishLast year, Parliament promoted an extra focus on employment and small businesses.
I fjol drev parlamentet fram en extra satsning på sysselsättning och småföretag.
EnglishMr President, we cannot make the mistakes we made in Copenhagen last year again.
Herr talman! Vi kan inte göra om misstagen vi gjorde i Köpenhamn förra året igen.
EnglishThe dissemination of these will therefore be much more detailed than last year.
Spridningen av dessa kommer därför att vara mycket mer detaljerad än förra året.
EnglishOnly last week, they said that what was on offer was simply not tenable for them.
Så sent som förra veckan sa de att erbjudandet helt enkelt var ohållbart för dem.
EnglishI cannot comment on the last question, as to the substance of the information.
Jag kan inte kommentera den sista frågan när det gäller informationens innehåll.
EnglishComplicated EU rules are the last thing these people need during difficult times.
Krångliga EU-regler är det sista som dessa människor behöver under svåra tider.
EnglishThis has become even more relevant given the deadlock in the Council last week.
Detta blev ännu mer uppenbart med hänsyn till låsningen i rådet i förra veckan.
EnglishLast year, our priority was the package of measures on climate change and energy.
Förra året prioriterade vi paketet med åtgärder om klimatförändringar och energi.
EnglishWe therefore need more shoulders to bear the burden - we decided that last night.
Det behövs därför fler skuldror att bära bördan - det beslutade vi i går kväll.

"last generation" på svenska

last generation
Swedish
  • senaste generationen
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"last gig" på svenska

last gig
Swedish
  • senaste spelningen
  • sista spelningen
Mera chevron_right

"last-minute gift" på svenska

last-minute gift
Swedish
  • sista minuten gåva
  • sista-minuten gåva
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "last":

last
lastly

Synonymer (svenska) till "last":

last
Swedish