EN

large-scale {adjektiv}

volume_up
large-scale
This has led to the existence of a large-scale market in the smuggling of human beings.
Detta har skapat en marknad för storskalig människosmuggling.
Now they are now testing their solution on a large scale IT environment that LTU.
Nu testar nu de sin lösning på en storskalig IT-miljö som LTU.
The next step must be technology for the large-scale use of hydrogen.
Nästa steg måste vara teknik för storskalig användning av vätgas.

Användningsexempel för "large-scale" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishEuropol has recently been involved in several successful large-scale operations.
Europol har nyligen varit involverat i flera framgångsrika omfattande operationer.
EnglishLarge-scale and strategic investments in the countries of origin are necessary.
Storskaliga och strategiska investeringar i ursprungsländerna är en nödvändighet.
EnglishOn a large scale, offenders are given the death penalty after a very brief trial.
I stor omfattning döms brottslingar efter en mycket kort rättegång till döden.
EnglishThe Commission launched a large-scale pilot project - the IDEA Project - in 1998.
Kommissionen lanserade år 1998 ett storskaligt pilotprojekt, IDEA-projektet.
EnglishNowadays, the only way to generate clean energy on a large scale is to use nuclear.
I dag är det enda sättet att generera ren energi i stor skala just kärnkraft.
EnglishLarge-scale agriculture depends on these substances for the production of crops.
Det storskaliga jordbruket är beroende av de här medlen i produktionen av sina grödor.
EnglishThat would be marvellous, but sustainable energy also demands large-scale investments.
Det är jättefint men för hållbar energi behövs också storskaliga investeringar.
EnglishI do not for a moment believe that migration will be on a sufficiently large scale.
Jag tror inte ett ögonblick på att flyttningen kommer att bli tillräckligt omfattande.
EnglishThe only way to get a good result here is through large-scale diplomatic pressure.
Det enda sättet att nå ett bra resultat är genom storskaliga diplomatiska påtryckningar.
EnglishWe have deposit guarantees for small-scale savers and even quite large-scale savers.
Vi har insättningsgarantier för småspararna och även ganska stora sparare.
EnglishLarge-scale fishing at sea is organised in very different ways in different Member States.
Organisationen av det omfattande havsfisket varierar starkt mellan olika länder.
EnglishIt would be wrong to infer that only large-scale projects can reduce bottlenecks.
Det skulle vara fel att dra slutsatsen att endast stora projekt kan minska flaskhalsarna.
EnglishWhat is more, eight other large-scale fires in other regions remain active.
Dessutom pågår fortfarande åtta andra omfattande bränder i andra regioner.
EnglishSo these projects are large-scale reconfigurable robots -- 8 ft., 12 ft. ~~~ long proteins.
Dessa projekt är storskaliga omformbara robotar -- 8 fot, 12 fot långa proteiner.
EnglishThey are almost characteristic of all large-scale international events.
De är nästan karaktäristiska för alla storskaliga internationella evenemang.
EnglishThe threat of large-scale fires has not gone away; it is still present.
Hotet om storskaliga skogsbränder är inte borta; det finns fortfarande kvar.
EnglishThe EU and Taiwan maintain economic and commercial relations on a large scale.
EU och Taiwan har betydande ekonomiska och kommersiella förbindelser.
EnglishNorway and Russia are the other main countries conducting a large-scale commercial seal hunt.
Övriga länder som bedriver storskalig kommersiell säljakt är Norge och Ryssland.
EnglishIt is saying to large-scale organisers: 'You can carry on exploiting the fans' .
Den säger till arrangörer av stora arrangemang: " Ni kan fortsätta exploatera supportrarna" .
EnglishIt is saying to large-scale organisers: 'You can carry on exploiting the fans '.
Den säger till arrangörer av stora arrangemang: " Ni kan fortsätta exploatera supportrarna ".

Liknande översättningar för "large-scale" på svenska

large adjektiv
Swedish
scale substantiv
to scale verb
economy of scale substantiv
Richter scale substantiv
major scale substantiv
Swedish
large market capitalization substantiv
large bowel substantiv
Swedish
geologic time scale substantiv
grading scale substantiv
Richter magnitude scale substantiv