"large group of" - Svensk översättning

EN

"large group of" på svenska

large group of
SV
  • stor grupp av

Användningsexempel för "large group of" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Given such a large group of outperformers last year, it's natural to expect a large group to suffer on the way down.
I do have a large group of fans and a small group of people who don't agree with me.
If you have a large group of kids of varying ages, divide the area into zones for different age groups.
It is worth asking why such a large group of international bankers decided to associate themselves with this highly unusual agreement...
Officers said they observed him with a large group of people, yelling and gesturing and trying to start a fight with another group of people.
Overall, organizers are looking forward to their annual event and hope to see a large group of both familiar and new faces.
She'd been living in a large group of chimps for almost a week, and the stress was beginning to wear on her.
That means there is a large group of patients we are missing a chance to intervene for.
The island does not have the infrastructure to provide accommodation to such a large group of tourists.
The population in this study was a large group of older women.

Användningsexempel för "large group of" på svenska

EnglishIt is certainly moving to hear such words from the Chairman of a large Group.
Det är verkligen rörande att höra sådana ord från ordföranden i en stor grupp.
EnglishThe first large group of issues concerns the area of security, freedom and justice.
Den första stora samlingen frågor rör områdena säkerhet, frihet och rättvisa.
EnglishIn the European Union the CE mark is compulsory for a large group of goods.
I Europeiska unionen är CE-märkningen obligatorisk för en stor grupp varor.
EnglishTheir company had just been taken over by a large group in France.
Deras företag hade nyligen övertagits av en stor elektrokoncern från Frankrike.
EnglishNext, there is a very large group which is extremely passive.
Å andra sidan finns det sedan en mycket stor grupp som är väldigt passiv.
EnglishIf a large group is against it, we simply need to check whether the others obtain 314 votes.
Vi måste helt enkelt kontrollera om de andra 314 rösterna räcker, om en stor grupp är emot det.
EnglishWas that not a way of offending a very large group of people?
Var inte det ett sätt att kränka en mycket stor grupp av befolkningen?
EnglishLadies and gentlemen, I see that we have a large group of young Europeans in the gallery.
Ärade ledamöter! Jag ser att vi har sällskap på läktaren av en stort antal unga europeiska medborgare.
EnglishThe author of this text, Mrs Gräßle, comes from a large group.
Författaren av denna text, Ingeborg Gräßle, tillhör en stor grupp.
EnglishThe Commission's proposal contains a large group of data whose sustainability is highly questionable.
Kommissionens förslag innehåller en stor grupp uppgifter vars underlag man verkligen kan ifrågasätta.
English(EL) Mr President, a few days ago, a large group of MEPs visited the southeast borders of Europe.
(EL) Herr talman! För ett par dagar sedan besökte en stor grupp Europaparlamentsledamöter Europas södra gränser.
EnglishThe other large group that should be considered are farmers in the new Member States, especially smallholders.
Den andra stora gruppen som bör beaktas är jordbrukarna i de nya medlemsstaterna, framför allt småbrukarna.
EnglishWhat is right today is wrong tomorrow: two standards, depending on whether you belong to a large group or a small one!
Det som är rätt i dag är fel i morgon: två normer, beroende på om man tillhör en stor grupp eller en liten!
English(SV) There is a large group of citizens who have been ignored in the discussion on the composition of the European Parliament.
Det finns en stor grupp medborgare som försummats i diskussionen kring Europaparlamentets sammansättning.
EnglishThe fact that a large group of people is taking part in the implementation of the strategy may also give rise to optimism.
Det faktum att ett stort antal personer deltar i genomförandet av strategin kan också ge upphov till optimism.
EnglishThen we will know whether, as far as the first part is concerned, we can vote together with the large group which proposes this.
Då vet vi om vi, när det gäller den första delen, kan instämma med den stora grupp som föreslår det här.
EnglishThus we are heading for a situation in which a large group of older people will be applying for various social benefits.
Vi är alltså på väg mot en situation där en stor grupp äldre personer kommer att ansöka om olika sociala förmåner.
EnglishHow can a progressive, anti-racist country like Sweden be home to such a large group of unhappy xenophobic voters?
Hur kan ett progressivt, antirasistiskt land som Sverige härbärgera en så stor grupp missnöjda främlingsfientliga väljare?
EnglishIt is wrong for a country’ s population to be divided into a small group of rich citizens and a large group of poor ones.
Det är bara på så vis som vi kommer att effektivt kunna utrota fattigdomen och arbetslösheten, 1900-talets plågoris.
EnglishIt is wrong for a country’s population to be divided into a small group of rich citizens and a large group of poor ones.
Det är fel att ett lands befolkning delas upp i en liten grupp med rika medborgare och en stor grupp med fattiga medborgare.

Liknande översättningar för "large group of" på svenska

large adjektiv
Swedish
group substantiv
of preposition