"large gap" - Svensk översättning

EN

"large gap" på svenska

large gap
SV
  • stort gap
  • stort mellanrum

Användningsexempel för "large gap" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

A large gap between evidence and what is actually happening in primary care is helping drive a lack of progress in improving outcomes for...
But there's a large gap between surviving and thriving, and while the industry may have achieved the former, it's a long way from the latter.
Of course, there is often a large gap between the ideals preached by religious texts and the real behavior of religious people.
Scalpers thrive when there's a large gap between the face value of tickets and what people are willing to pay.
There is a large gap between the public interest in medical marijuana and the scientific evidence.
There is still a large gap between this understanding of how the market is evolving and the narrative proposed by non-market participants.
There is usually a large gap between a politician's rhetoric and reality.
But there is no sign banning vehicles from driving through a large gap in the middle -- which is for dust carts and the emergency services.
Considering approximately half of all internet traffic today is encrypted, this can create a large gap in an organisation's security posture.
In some cases, areas that are relatively close geographically showed a large gap in their well-being scores.

Användningsexempel för "large gap" på svenska

EnglishFor example, there is still an unjustifiably large gap between women and men.
Det finns till exempel fortfarande en omotiverat stor klyfta mellan kvinnor och män.
EnglishThere is unfortunately still a large gap between words and deeds.
Det är tyvärr fortfarande långt mellan proklameringar och handlingar.
EnglishFourthly, the new Member States need help to enable them to bridge the large economic gap.
För det fjärde behöver de nya medlemsstaterna hjälp att överbrygga det stora ekonomiska avståndet.
EnglishHowever, there is a large gap when it comes to the means to be used.
Dock är vi mycket oense om hur vi ska uppnå dessa mål.
EnglishThe large gap between cost and benefit involved in such study must always be borne in mind, however.
Den stora skillnaden mellan kostnad och vinst i en sådan studie måste emellertid alltid hållas i minnet.
EnglishPotentially, however, there is another very large gap.
Det finns emellertid ännu ett stort potentiellt hål.
EnglishThe large gap is institutional.
Den stora bristen ligger på det institutionella området.
EnglishIt is apparent from this how large the gap is when it comes to dealing efficiently with issues relating to our future.
Av detta framgår det tydligt hur stor sprickan är när det gäller att handskas effektivt med frågor som har med framtiden att göra.
EnglishThe Commission is willing to provide help, so that the large gap which still exists in the non-urban areas of Greece can be narrowed.
Kommissionen är villig att bistå, så att den stora klyfta som fortfarande råder inom Greklands landsbygdsområden kan minskas.
EnglishAt the same time, of course, I welcome and fully support the fact that attention is drawn here again to the persistently large pay gap between women and men.
Samtidigt välkomnar jag och stöder helhjärtat att vi återigen uppmärksammar den fortsatt stora löneklyftan mellan kvinnor och män.
EnglishAs you rightly pointed out though, Commissioner, there is a large gap between the theory that we have before us and the practice in European schools.
Som ni så riktigt påpekade, fru kommissionär, finns det dock en stor klyfta mellan den teori vi ser framför oss och den praxis som råder i europeiska skolor.
EnglishThe second large credibility gap is provided by the EU's short-sighted open border policy, which has encouraged mass immigration from Eastern Europe to my country.
Det andra stora trovärdighetsproblemet beror på EU:s kortfristiga öppna gränspolitik, som har uppmuntrat till massinvandring från Östeuropa till mitt land.
EnglishI have my reservations in particular of situations where there is a large gap between the development level and the prosperity of a regional capital and the rest of the area.
Jag har mina tvivel, särskilt när det gäller situationer där det finns stora skillnader mellan utvecklingsnivån och välståndet i en regionhuvudstad och resten av området.

Liknande översättningar för "large gap" på svenska

large adjektiv
Swedish
gap substantiv
gender gap substantiv
to bridge the gap verb
air gap substantiv
Swedish
water gap substantiv
large market capitalization substantiv
large bowel substantiv
Swedish
generation gap substantiv
wind gap substantiv
Swedish
Kirkwood gap substantiv