EN

languages {pluralis}

volume_up
languages
We have 23 official languages, over 60 regional languages, minority languages, and languages less used.
Vi har 23 officiella språk och över 60 regionala språk, minoritetsspråk och mindre använda språk.
Summaries of the applications would be translated into all the Community languages.
Sammanfattningar av ansökningarna skulle översättas till gemenskapens alla språk.
We can discriminate the sounds of our own language, but not those of foreign languages.
Vi kan urskilja ljud i vårt eget språk, men inte ljud i främmande språk.

Användningsexempel för "languages" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe United Nations has declared this year, 2008, International Year of Languages.
Förenta nationerna har utnämnt detta år, 2008, till det internationella språkåret.
EnglishFirstly there are the languages of some of the regions of the European Union.
För det första har vi språken som talas i en del regioner i Europeiska unionen.
EnglishPeople are becoming defensive about the potential erosion of their languages.
Folk intar försvarsställning när det gäller deras språks eventuella urholkning.
EnglishSummaries of the applications would be translated into all the Community languages.
Sammanfattningar av ansökningarna skulle översättas till gemenskapens alla språk.
EnglishA feature of a good multilingual policy would be to protect these languages.
En av aspekterna med en god flerspråkighetspolitik vore att skydda dessa språk.
EnglishSome very important cultures and languages are ostracised and not represented.
Vissa väldigt viktiga kulturer och språk utesluts och är inte representerade.
English   Mr President, I find there are problems with the versions in different languages.
   – Herr talman! Jag anser att det finns problem med versionerna på olika språk.
EnglishWe must also guarantee cultural diversity and equality for minority languages.
Vi måste också garantera kulturell mångfald och jämställdhet för minoritetsspråken.
EnglishBulgarian and Romanian membership brought the number of official languages to 23.
I och med Bulgariens och Rumäniens medlemskap har EU nu 23 officiella språk.
EnglishI have repeated it in Spanish, which is one of the European Union's global languages.
Jag har upprepat detta på spanska, som är ett av de världsspråk som talas i EU.
EnglishSo in fact it does not concern only European Union languages or minority languages.
Så i själva verket gäller det inte enbart EU-språken eller minoritetsspråken.
EnglishThey value their own identities, their own languages and their own cultural heritage.
De sätter värde på sin egen identitet, sitt eget språk och sitt eget kulturarv.
EnglishIn this way, they learned both their profession and one or two foreign languages.
På det sättet lärde de sig både ett yrke och ett eller två utländska språk.
EnglishKnowledge of foreign languages is accepted as a necessary precursor to mobility.
Det är allmänt erkänt att kunskap i främmande språk är en förutsättning för rörlighet.
EnglishWe want to know English and French and perhaps Chinese, and we're good at languages."
Vi vill lära oss engelska, franska och kanske kinesiska, och vi är bra på språk."
EnglishSecondly, learning languages is absolutely crucial to the peoples of Europe.
För det andra är det alldeles nödvändigt att Europas befolkning lär sig språk.
EnglishMr President, you were quite right to point out that it only affects some languages.
Herr talman, ni hade helt rätt när ni påpekade att detta bara rör vissa språk.
EnglishSome of the other languages contain mistakes, so please follow the German text.
Vissa andra språk innehåller fel, så var vänlig och följ den tyska texten.
EnglishIn this way we must make a special effort to support endangered languages.
Därmed måste vi göra särskilda ansträngningar för att stödja språk som är i fara.
EnglishThe technical details will be set out in that e-mail in the appropriate languages.
De tekniska detaljerna kommer att läggas fram i e-brevet på lämpliga språk.