EN

language {substantiv}

volume_up
language (även: diction, parlance, speech)
Independence is language and language is independence.
Självständigheten är ett språk och ett språk innebär självständighet.
The main research fields are Language and interaction and Language and communication history.
De huvudsakliga forskningsfälten är Språk och interaktion och Språk- och kommunikationshistoria.
The language of Europe has not become the language of Europeans.
Europas språk är inte européernas språk, tvärtom.
language
The Lithuanian language belongs to the family of Indo-European languages.
Det litauiska språket tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen.
The selected language is assigned to the word as a direct font attribute.
Det valda språket tilldelas ordet som ett direkt teckenattribut.
In Greece, the Macedonian language is not officially recognised.
I Grekland har det makedoniska språket inte fått något officiellt erkännande.
language
I shall conclude now by taking the liberty of switching to Spanish, in order to address Vice-President Marín in his own language:
Jag nalkas nu slutet och tillåter mig att övergå till spanska för att tala till vice ordföranden Marín på hans tungomål:
language
What is more, all computer games come with descriptions of their content in terms of discrimination, drugs, bad language, sex and nudity, violence and elements that may be frightening or horrific.
Dessutom har alla dataspel innehållsbeskrivning om diskriminering, om droger, det som är skrämmande och otäckt, grovt språk, sex och nakenhet och våld.
language

Användningsexempel för "language" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSuch language belongs to the Machtpolitik Cold War era, not to modern diplomacy.
Ett sådant språk hör hemma i kalla krigets Machtpolitik, inte i modern diplomati.
EnglishThis assignment then has priority over the Paragraph Style and document language.
Den här tilldelningen har högre prioritet än styckeformatmall och dokumentspråk.
EnglishMr Alavanos, I am sorry that the text is not available in all language versions.
Herr Alavanos, jag ber om ursäkt för att texten inte finns i alla språkversioner.
EnglishProblems of language, distance and lack of confidence are the biggest obstacles.
Svårigheter med språk, avstånd och bristande förtroende är de största hindren.
EnglishAlthough I have a whole stack in German, I would prefer them in my own language.
Trots att jag har en hel bunt på tyska, skulle jag föredra dem på mitt eget språk.
EnglishThe language law is not as good as it might be, that has indeed been established.
Det råder ingen tvekan om att språklagen inte är så bra som den skulle kunna vara.
EnglishA regional, sector-specific approach calls for nuanced language in this respect.
En regional, sektorspecifik strategi kräver nyanserat språk i detta avseende.
EnglishI want to draw attention, yet again, to the case of the Italian language lecturers.
Jag vill återigen fästa uppmärksamhet vid fallet med de italienska språklärarna.
EnglishSo we asked ourselves, can the babies take statistics on a brand new language?
Så vi frågade oss själva, kan spädbarn ta in statistik för ett helt nytt språk?
EnglishI always give extra time to people who speak in a language other than their own.
Jag ger alltid extra tid till dem som talar på ett annat språk än sitt eget.
EnglishUsing the language of fables is not the way to move from promises to action.
Att använda ett sagospråk är inte rätta sättet att gå från löften till handling.
EnglishIn plain language, the European Court of Justice cannot enforce the Charter.
För att tala klartext, EG-domstolen kan inte upprätthålla respekten för stadgan.
EnglishEvery citizen must be able to follow all public meetings in their own language.
Varje medborgare måste kunna följa alla offentliga sammanträden på sitt eget språk.
EnglishIt is right and appropriate to use that clear and unambiguous language here as well.
Det är rätt och rimligt att även använda detta tydliga och otvetydiga språk här.
EnglishSimilarly, I refute the argument that there is any danger to the language regime.
På samma sätt vill jag bestrida argumentet att det finns en fara för språksystemet.
EnglishIt is interesting to note that many who speak Angola's language are speaking today.
Det är intressant att notera att många som talar Angolas språk uttalar sig i dag.
EnglishOnce such a language regime has been created, there will be no getting away from it.
När väl en sådan språkregim har skapats kommer vi inte att kunna komma ifrån den.
EnglishThe lack of clarity of language is inevitably going to lead to legal uncertainty.
Bristen på tydlighet i språket kommer oundvikligen att leda till juridisk osäkerhet.
EnglishFrance pursues a very independent policy where the French language is concerned.
Frankrike följer här en högst självständig politik med det franska språket.
EnglishI believe that the current directive and the report speak a different language.
Jag tror att det framlagda direktivet och betänkandet talar ett annat språk.