"landfill" - Svensk översättning

EN

"landfill" på svenska

volume_up
landfill {substantiv}
SV
EN

landfill {substantiv}

volume_up
It has estimated a possible annual implementation cost for this directive at EUR 500 million, with a maximum save in landfill costs of approximately EUR 15 million a year.
Den har beräknat en möjlig, årlig kostnad för att genomföra detta direktiv på 500 miljoner euro, med en maximal besparing i kostnader för nedgrävning av sopor på ungefär 15 miljoner euro om året.
landfill (även: landfill site)
In connection with the closure of a landfill built a final coverage.
I samband med  avslutning av en deponi anläggs en sluttäckning.
Landfill has to be seen as the option of last resort.
I absolut sista hand skall PVC läggas på deponi.
Since it’s difficult to estimate the metal content of a landfill, it would also be difficult to calculate the income,” he says.
Eftersom det är svårt att uppskatta metallinnehållet i en deponi blir det också svårt att räkna på intäkterna, säger han.
Make no mistake about it, this directive does not rule out landfill as an option.
Missförstå mig inte, direktivet utesluter alls icke deponering som ett alternativ.
For many years landfill was seen as the easiest and least expensive option.
Deponering sågs under många års tid som det enklaste och billigaste alternativet.
It is essential that landfill becomes, as far as possible, a thing of the past.
Det är ytterst viktigt att deponering av avfall, så långt som möjligt, blir något förgånget.
landfill (även: surface material)
volume_up
schaktmassa {utr.}

Användningsexempel för "landfill" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMake no mistake about it, this directive does not rule out landfill as an option.
Missförstå mig inte, direktivet utesluter alls icke deponering som ett alternativ.
EnglishI agree with the rapporteur's proposal of imposing a levy on landfill waste.
Föredragandens förslag med avseende på skatt på avfall som deponeras stöder jag.
EnglishThis same problem concerns former landfill sites that are later used for housing.
Detta samma problem rör gamla soptippar som senare utnyttjats för bostadsbebyggelse.
EnglishFor many years landfill was seen as the easiest and least expensive option.
Deponering sågs under många års tid som det enklaste och billigaste alternativet.
EnglishHow this contributes to reducing dependence on landfill is anyone's guess.
Hur detta bidrar till ett minskat beroende av avfallsdeponier är en ren gissning.
EnglishIn some Member States as much as 90% of household waste ends up at landfill sites.
I vissa medlemsstater hamnar så mycket som 90 procent av hushållsavfallet på deponier.
EnglishIt is clear that the proximity of residential areas to landfill sites poses a huge risk.
Det är uppenbart att det är riskabelt med bostadsområden i närheten av deponier.
EnglishThis directive on the landfill of waste should most certainly form part of this.
Detta direktiv beträffande deponeringen av avfall bör helt klart utgöra en del av detta.
EnglishI will give you an example of a landfill dump called Whiteriver in my own country, in Co.
Jag ska ge er ett exempel, en soptipp vid namn Whiteriver i mitt eget land, i Co.
EnglishHowever, I support the proposal to introduce a tax on waste going to landfill.
Jag stöder också förslaget att inrätta en skatt på avfall som deponeras.
EnglishOnce again, this issue is regulated under the 1999 Landfill Directive.
Återigen reglerades denna fråga i direktivet från 1999 om deponering av avfall.
EnglishAre some still saying that they will put this material into landfill?
Finns det fortfarande de som tänker använda det här materialet som markfyllnad?
EnglishLandfill prohibitions could apply only to materials that produce methane,” he muses.
Deponiförbud kunde gälla bara för sådant material som producerar metangas, funderar han.
EnglishFor example, the implementation of the landfill directive is abysmal, to say the least.
Genomförandet av direktivet om deponering av avfall är exempelvis uruselt, milt talat.
EnglishWe have a serious problem with illegal landfill sites in the Community.
Vi har ett allvarligt problem med olagliga deponeringsplatser i gemenskapen.
EnglishIt is essential that landfill becomes, as far as possible, a thing of the past.
Det är ytterst viktigt att deponering av avfall, så långt som möjligt, blir något förgånget.
EnglishLandfill bans can also be useful, but only as part of an overall policy.
Även deponiförbud kan vara användbara, men endast som en del av en övergripande politik.
EnglishAlso, with new designs of landfill sites, certain of the dangers have been eliminated.
Genom ny utformning av deponierna har också en del av riskerna med deponering eliminerats.
EnglishThis report offers constructive proposals for the regulation of the landfill of waste.
Detta betänkande kommer med konstruktiva förslag om hur deponering av avfall kan regleras.
EnglishThe landfill must be re-covered by a final layer in order to prevent the dispersion of fibres.
Deponin måste täckas av ett slutlager för att förhindra att fibrerna sprids.

"landfill gas" på svenska

landfill gas
Swedish
  • deponigas
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.