"land use" - Svensk översättning

EN

"land use" på svenska

volume_up
land use {substantiv}
EN

land use {substantiv}

volume_up
On the issue of land use - agriculture and land use change - this is a key area of concern.
Markanvändning - förändringar inom jordbruk och markanvändning - är en viktig och problematisk fråga.
The issue of land use was outside the scope of that report.
Frågan om markanvändning låg inte inom räckvidden för detta betänkande.
land use, with the exception of waste management;
markanvändning, med undantag av avfallshantering,

Användningsexempel för "land use" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs stated in the resolution, there needs to be investment in sustainable land use.
Så som anges i resolutionen måste man satsa på ett hållbart markutnyttjande.
EnglishThese are things that can easily be solved by looking at the way we use land.
Dessa problem kan lösas enkelt genom att titta på vår användning av marken.
EnglishThe recent adoption of land-use planning objectives is an important step.
Godkännandet nyligen av mål för markanvändningsplanering är ett viktigt steg.
EnglishRather than consuming imported proteins, these suckler cows eat grass and use pasture land.
Amkor äter gräs och går på grönbete, och konsumerar inte importerade proteiner.
EnglishI am pleased to note that there now seems to be a land-use plan for that area.
Jag noterar med tillfredsställelse att det nu verkar finnas en markanvändningsplan för området.
EnglishThe Indians have the right to use the land but do not have the right to what is underneath it.
Indianerna har rätt att bruka jorden, men de har inte rätt till det som finns under.
EnglishLastly, we also address issues involving direct and indirect land-use changes.
Slutligen tar vi också upp frågor som innefattar ändringar av direkt och indirekt markanvändning.
EnglishIt has terrible consequences in terms of employment and land use patterns.
En sådan skulle få fruktansvärda konsekvenser för sysselsättningen och markanvändningsmönstren.
EnglishWe must, once and for all, reduce land use and re-use brownfield sites.
Vi måste en gång för alla minska markanvändningen och återanvända tidigare exploaterad mark.
EnglishThere are also the use of land and the many forms of damage to nature and human health.
Vi har också markutnyttjande och de många olika formerna av skada på natur och människors hälsa.
EnglishThe land use on the west coast is predominantly livestock: sheep and cattle and wild deer.
Marken på västkusten används framför allt för boskap, det vill säga får, nötkreatur och vildhjort.
EnglishThe last point regards the database for land-use planning.
Jag skulle vilja be er att notera att den korrekta versionen är den engelska versionen.
EnglishThe issue of land use was outside the scope of that report.
Frågan om markanvändning låg inte inom räckvidden för detta betänkande.
EnglishSpecial attention needs to be paid to energy production, transport, land use and agriculture.
Vi måste särskilt uppmärksamma energiproduktionen, transporterna, markanvändningen och jordbruket.
EnglishOn the issue of land use - agriculture and land use change - this is a key area of concern.
Markanvändning - förändringar inom jordbruk och markanvändning - är en viktig och problematisk fråga.
EnglishAnother is that the directive recognises the special character of agricultural land use.
Ett annat är att de särskilda egenskaperna hos mark som används för jordbruksändamål erkänns i direktivet.
EnglishOne of the basic problems is the so-called urban sprawl - the problem of land use planning.
Ett av de grundläggande problemen är den så kallade stadsutbredningen - problemet med fysisk planering.
EnglishI would like us to look in the widest possible context at an effective land-use policy.
Jag vill att vi i vidaste möjliga bemärkelse undersöker hur vi kan bedriva en effektiv markanvändningspolitik.
EnglishIt ignores the role played by public services and local policies in terms of land use.
Det struntar i den roll som spelas av samhällets serviceorgan och den lokala politiken på områdets sysselsättning.
EnglishThe weather and landscape, which in turn affects how men, people may use the land for their livelihood.
vädret och landskapet, vilket i sin tur påverkar hur män-niskor kan använda marken för sin utkomst.

Liknande översättningar för "land use" på svenska

land substantiv
use substantiv