"lain" - Svensk översättning

EN

"lain" på svenska

volume_up
lain {perf. part.}
SV
EN

lain {perfektparticip}

volume_up
lain
volume_up
låg {perf. part.}

Användningsexempel för "lain" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSuddenly there is an unholy rush to complete in a matter of months the work that has lain undone over the years.
På några månaders tid skall i ett slag något göras som under åratal inte har förberetts på något sätt.
EnglishFor a year this has lain unresolved on the table: a programme which contains the fourth largest spending area in the Community budget.
Under ett års tid har detta legat på bordet utan att lösas: ett program som inbegriper det fjärde största området för utgifter i gemenskapens budget.
EnglishBut politically and geo-politically, the fundamental weight has essentially lain with the United States, its powerful neighbour to the North.
Däremot har det starkaste inflytandet på det politiska och det geopolitiska området huvudsakligen kommit från Förenta staterna, den mäktiga grannen i norr.
EnglishAt the same time, we undertook a thoroughly critical review and stated plainly where the weaknesses of the past three years have lain in order to learn from them.
Samtidigt genomförde vi en mycket kritisk översyn och angav tydligt var de senaste tre årens svagheter har funnits för att vi ska lära oss av dem.
English., that have hitherto lain completely outside the scope of directive.
Offentligt tillgängliga privata nätverk har också inkluderats, tjänster som Facebook, Bebo osv. som hittills legat helt utanför direktivets räckvidd.
EnglishAlso important in this regard is the issue of the successor to Gijs de Vries in the post of Counter-Terrorism Coordinator, which has lain vacant for some months now.
Av vikt i detta sammanhang är också frågan om Gijs de Vries efterträdare på posten som samordnare mot terrorismen, som nu varit vakant i några månader.
EnglishParliament must address the natural disasters that have lain waste to Europe in recent years – drought, forest fires and floods – in terms of their impact on agricultural activity.
Parlamentet måste ta itu med de naturkatastrofer som har härjat i Europa under senare år – torka, skogsbränder och översvämningar – när det gäller deras effekt för jordbruket.
EnglishHaving wallowed in cohabitation, these professional politicians have lain down in resignation over a treaty that they just had to sign in Nice as if Germany's fate depended on it.
Efter att ha vältrat sig i samboendet, lade sig dessa politiska proffs resignerat med ett fördrag som de absolut måste underteckna i Nice, som om Tysklands öde var beroende av det.
EnglishRegardless of whether we are considering the financial-services industry, education systems, the linguistic landscape or regional differences, Europe ’ s strength has always lain in its diversity.
Oavsett om vi betraktar sektorn för finansiella tjänster, utbildningssystemen, det språkliga landskapet eller de regionala skillnaderna har EU: s styrka alltid legat i dess mångfald.
EnglishAt the centre of their actions has lain a deep-rooted conviction: the right to live in an environment of respect for the dignity of all human beings, whatever their ethnic origins, gender or beliefs.
I centrum för deras agerande finns en mycket stark övertygelse: rätten att få leva där varje människas värdighet respekteras, oavsett hennes etniska ursprung, kön eller övertygelse.