EN

lager {substantiv}

volume_up
1. brittisk engelska
SV

lager {neutrum}

volume_up
1. allmänt
lager (även: avläggare, läggare, skikt)
volume_up
layer {substantiv}
Lager 4 läggs på först då lager 3 har satt sig och består av 5 cm grusig sand.
Layer 4 is applied only when the layer 3 has set up and consists of 5 cm gravelly sand.
Ytan på detta lager, liksom lager 3, skall luta 1-2 %.
The surface of this layer, and layer 3, the slope 1-2%.
Ozonskiktet är ett av de två lager i atmosfären som skyddar livet på jorden.
The ozone layer is one of the two layers of the atmosphere that protect life on earth.
Hippocampus består av två lager med celler som är tätt sammakopplade.
The hippocampus is formed of two sheets of cells, which are very densely interconnected.
Så det ni ser är månen Europas´s yta, vilken består av ett tjockt lager is, förmodligen hundra kilometer tjockt.
So what you're looking at is the surface of the moon Europa, which is a thick sheet of ice, probably a hundred kilometers thick.
Det handlar om det som redan har lagts på lager.
It means that which is already in stock.
Nu kan biltillverkarna ställa upp riktlinjer för hur många fordon återförsäljarna måste ha i lager.
At the moment, car manufacturers can specify how many stock vehicles dealers must display on their forecourts.
Dessa lager uppskattas i dag räcka till 55 dagars konsumtion.
These stocks are currently assessed at 55 consumption days.
Problemet är att vi har stora mängder kycklingkött på lager.
The trouble is that we have large quantities of poultry meat in storage.
Centurion Storage, Alvarado and Marathon.
12 september hade jag -- mellan 10 och halv 11 betalat räkningen för mitt lager.
., I paid my storage bill.
I dag finns det överskott av spannmål med mera i lager och inga köpare.
Today there are surpluses of grain, for example, in store and no market for them.
Som ni ser finns det en omfattande programöversikt på lager för våra stats- och regeringschefer och kommissionens ordförande.
As you can see, there is an extensive menu in store for our Heads of State or Government and the President of the Commission.
Turkiets statliga nötförsäljningsorgan håller 500 000 ton nötter i lager.
There are 500 000 tonnes of nuts stored by the Turkish public body for nut purchasing.
Och tillsammans utgör de endast ungefär femton års lager.
And together they only form about 15 years of supply.
Som bäst kartlägger man lager och ordnar leveranser.
Supplies are being planned and deliveries organised at this very moment.
USA fortsätter att använda lager för livsmedelsbistånd för att minska sina överskott.
The USA continues to use supplies of food aid as a means of reducing its surpluses.
lager (även: lagerlokal, magasin)
Eventuellt måste man dra tillbaka alla produkter som redan nått lager och affärer.
Products already in warehouses and shops may be recalled.
Du hanterar, byborna hanterar dessa lager.
You manage, the village manages these warehouses.
I dag kan faktiskt kött som innebär en risk för mul- och klövsjuka föras in i dessa lager i unionen.
Today, this meat that could carry a risk of foot and mouth disease can be taken to these warehouses within the Union itself.
volume_up
bed {substantiv}
lager
lager (även: förråd)
volume_up
hoard {substantiv}
Vilka nya interventionsmekanismer bör vi anta för att förhindra att strategiska offentliga lager ersätts med spekulativ privat hamstring?
What new intervention mechanisms should we adopt to prevent strategic public stocks being replaced by speculative private hoarding?
lager (även: magasin, förråd)
Förvaringen av avfall i lager måste dock alltid ske i enlighet med internationellt erkända säkerhetsstandarder, krav och metoder.
The storage of waste in repositories, however, must in any case be performed in accordance with internationally accepted safety standards, requirements and methodology.
lager (även: söm, skikt, fog, skarv, flöts)
volume_up
seam {substantiv}
lager (även: skikt, stratum)
Det har inte minskat koldioxidutsläppen alls, men ändå har det lyckats skapa ett helt nytt lager av byråkrati, administration och omkostnader för industrin.
It has not reduced carbon emissions at all, yet it has created a whole new stratum of bureaucracy, administration and expense for industry.
lager (även: tjocklek, grovlek)
2. teknik
lager
Vårt intresse omfattar alla möjliga komponenter allt från stora lager i kraftverk och gruvor till höftledsproteser.
Our interests include all kinds of components ranging from large bearings at power plants and mines to hip joint prostheses.
Det är därför lätt att misstolka ett lerlager med låg genomsläpplighet av vatten för ett poröst vattenbärande lager av sand.
Therefore, it is easy to misinterpret a clay layer with low permeability to water of a porous water-bearing layer of sand.
Friktion i arbetsförlopp där friktion inte är önskvärt, t.ex. i lager, och i förlopp där man vill ha friktion, t.ex. bromsar.
Friction in anti-friction processes, such as in bearings, and in friction processes such as brakes.
3. näringsliv
lager
Direktivet om PCB / PCT kännetecknas av medlemsstaternas oförmåga att lämna de ytterst viktiga förteckningarna över sina lager.
The PCBs directive is characterised by the failure of Member States to supply the all-important inventories of the stocks they hold.
Direktivet om PCB/PCT kännetecknas av medlemsstaternas oförmåga att lämna de ytterst viktiga förteckningarna över sina lager.
The PCBs directive is characterised by the failure of Member States to supply the all-important inventories of the stocks they hold.
4. botanik
lager (även: lager)

Användningsexempel för "lager" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishParliament and the Commission do of course disagree about the Bavarian Lager case and about the way in which the Commission interprets the concept of data protection in that instance.
Parlamentet och kommissionen är ju oense kring Bavarian Lager-fallet och hur kommissionen där tolkat begreppet data protection.
EnglishWe specifically addressed the judgment issued in June by the European Court of Justice in the Bavarian Lager case as well, which moved the debates on transparency out of its dead end.
Vi diskuterade även den dom som EU-domstolen utfärdade i juni i målet Bavarian Lager, som ledde till att diskussionerna om insyn fick nytt liv.

Synonymer (engelska) till "lager":

lager

Synonymer (svenska) till "lager":

lager