EN

lag {substantiv}

volume_up
1. slang
lag (även: old lag)
2. annat
In order not to exacerbate the current situation here and elsewhere in Europe, will you ensure that there is a serious time lag before such imports are allowed?
För att inte förvärra den nuvarande situationen här och på andra håll i EU, kan ni garantera att det kommer att finnas en ordentlig tidsförskjutning innan sådana importer blir tillåtna?
When cases break out in these countries there is a time lag.
När fall upptäcks i dessa länder finns det en tidsfördröjning.
3. näringsliv
Let us think of the millions of people who have suffered as a result of this serious time lag.
Låt oss tänka på de miljontals människor som har drabbats på grund av denna allvarliga fördröjning.
I should stress that the time lag between overall commitment appropriations and their conversion to specific projects is a feature of many Union programmes.
Jag måste betona att ett väsentligt kännetecken för många av unionens program är en tidsmässig fördröjning mellan de allmänna åtagandebemyndigandena och genomförandet av dem i konkreta projekt.
Even more worrying is our lag in research and development, especially in terms of the information society.
Än mer oroväckande är förseningen inom området för forskning och utveckling, särskilt vad gäller informationssamhället.
In the initial stages of implementation in the Member States there are time lags, problems with information and inefficiencies of management.
I medlemsländerna fanns till en början förseningar i verkställandet, problem med informationen och inaktivitet i förvaltningen.
SV

lag {utrum}

volume_up
Retroaktiv lag är dålig lag, den är ofta orättvis och ofta ogenomförbar.
Retrospective law is bad law, it is unfair law and often it is unworkable law.
Den lag som eventuellt hotar mediefriheten i Ungern är en lag som är i kraft.
The law which potentially threatens media freedom in Hungary is a law currently in force.
Ändå håller vi med om att en lag som stiftats av en diktator fortfarande kallas för en lag.
Nevertheless, we agree that a law passed by a dictator is still called a law.
Redan 1925 antog Estland en lag om kulturellt självstyre för etniska minoriteter.
Already in 1925, Estonia adopted an act of cultural autonomy for ethnic minorities.
Den brittiska regeringen införde t.ex. nyligen en lag om mänskliga rättigheter.
The UK Government, for example, recently introduced a human rights act.
Den första rättsakten som antogs av det nya ungerska parlamentet var en lag om dubbelt medborgarskap.
The very first legal act of the new Hungarian Parliament was an act on dual citizenship.
Jag välkomnar den inställning som anammats i detta förslag till en frivillig lag.
I welcome the approach adopted in this proposal for a voluntary code.
En sista allvarlig brist hos EU: s uppförandekod är att den inte är bindande i lag.
A final serious shortcoming of the EU Code of Conduct is that it is not legally binding.
En sista allvarlig brist hos EU:s uppförandekod är att den inte är bindande i lag.
A final serious shortcoming of the EU Code of Conduct is that it is not legally binding.
Detta instrument är så viktigt att det figurerar som en lag i den framtida konstitutionen.
This instrument is so important that it appears as a law in the future Constitution.
Ingen lag kan stiftas som strider mot dessa grundsatser.
Drafting the constitution has, of course, been difficult.
Det enda svaret har varit att enbart rumänsk lag och landets konstitution är tillämpbara.
The sole response has been that only Romanian legislation and the country's constitution are applicable.
volume_up
house {substantiv}
Vi har föreslagit att ingen EU-lag bör antas utan parlamentets godkännande.
We have proposed that no EU law should be passed without the approval of this House.
Därför ser jag, tillsammans med kammarens ledamöter, fram emot dess utveckling till lag.
So I, together with Members of this honourable House, look forward to its progress into law.
Den lag kammaren har framför sig ikväll smädar dessa principer.
The bill before the House tonight traduces these principles.
Om denna enhet har lagts ner, är det också för att arbetskraftskostnaden där låg 25 till 30 procent högre än på andra platser.
One reason this unit was closed was that labour costs there were 25 % to 30 % higher than in other sites.
Flera produktionsanläggningar har lagts ner de senaste åren i Tyskland och Italien.
In the last few years, several production units have closed their doors in Germany and Italy.
I slutet av 1999 beslutade det litauiska parlamentet om en energistrategi, och i maj i år beslutade Seimas en lag om nedläggning av reaktor 1 år 2004.
Lithuania voted an energy strategy through parliament at the end of 1999 and, in May of this year, the Seimas passed a law to decommission unit 1 in 2004.

Användningsexempel för "lag" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe're living in a culture of jet lag, global travel, 24-hour business, shift work.
Vi lever i en kultur med jet-lag, globala resor, dygnet-runt affärer, skiftarbete.
EnglishRegenerative medicine in Europe is beginning to lag behind the US and Asia.
Den regenerativa medicinska vetenskapen i Europa börjar släpa efter USA och Asien.
EnglishWhy is there this time lag between scientific discoveries and Community proposals?
Varför en sådan eftersläpning mellan gemenskapens förslag och vetenskapliga upptäckter?
EnglishThis is a policy which, by its very nature, must always lag behind events.
Detta är en politik som enligt sakens natur alltid släpar efter utvecklingen.
EnglishThe rights of people must not continue to lag behind the rights of goods.
Medborgarnas rättigheter får inte ständigt placeras efter varors rättigheter.
EnglishThe judicial authorities cannot afford to lag behind if they are to combat it.
Rättsskipningen, för att bekämpa denna, får inte bli kvar i bakgrunden.
EnglishThird, we lag behind in implementing an effective information strategy.
För det tredje ligger vi efter med genomförandet av en effektiv informationsstrategi.
EnglishWe certainly do not lag behind England, or Great Britain, in that area.
Vi ligger där säkert inte efter England, respektive Storbritannien.
EnglishVery few people access them, look them up or use them, because of the time lag.
Ytterst få människor går in på dem, letar fram dem eller utnyttjar dem på grund av tidsförskjutningen.
EnglishCould we, despite this, assume that fundamental research in Europe will not lag behind?
Får vi ändå utgå från att den grundläggande forskningen i Europa inte skall hamna på efterkälken?
EnglishYear in year out, the European Union continues to lag far behind the United States of America.
År ut och år in fortsätter Europeiska unionen att hamna allt längre efter Förenta staterna.
EnglishOnce again I must denounce the time-lag between words and actions.
Än en gång måste jag kritisera glappet mellan ord och handling.
EnglishA particular problem in some countries is the lag in technical and technological development.
Ett särskilt problem i vissa länder är förskjutningen av den tekniska och teknologiska utvecklingen.
EnglishLet us think of the millions of people who have suffered as a result of this serious time lag.
Låt oss tänka på de miljontals människor som har drabbats på grund av denna allvarliga fördröjning.
EnglishEnergy issues lag far behind unemployment, crime, healthcare or the economic situation.
Energifrågorna ligger långt efter arbetslösheten, brottsligheten, sjukvården och den ekonomiska situationen.
EnglishNuclear, the time lag alone will allow the Arctic to melt and other places to melt more.
Med kärnkraften kommer enbart tidsfördröjningen orsaka att Arktis smälter och andra ställen att smälta mer.
EnglishAs is, unfortunately, all too often the case, the institutions and legislators sometimes lag behind events.
Tyvärr så kommer ofta institutionerna och lagstiftarna på efterkälken.
EnglishWhen cases break out in these countries there is a time lag.
När fall upptäcks i dessa länder finns det en tidsfördröjning.
EnglishHowever, the EU still continues to lag behind the US and Japan.
Men EU ligger fortfarande efter Förenta staterna och Japan.
EnglishThe journey to democratisation must be assisted; we cannot allow ourselves, once again, to lag behind.
Folken behöver hjälp på vägen mot demokrati, och vi får helt enkelt inte halka efter ännu en gång.