EN

lacking {gerundium}

volume_up
lacking

Användningsexempel för "lacking" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTherefore, we cannot assume that they are lacking in knowledge of European law.
Vi kan således anta att problemet inte är bristande kunskap om EU:s lagstiftning.
EnglishInformation is dispersed, not quantified and often lacking in practical detail.
Informationen sprids, kvantifieras inte och brister ofta i praktiska detaljer.
EnglishImagine my amazement: the optimum interconnection is lacking at the German border.
Döm om min förvåning: den optimala sammankopplingen saknas vid den tyska gränsen.
EnglishWith a budget of 48 billion dollars for 2008, what Iraq is not lacking is money.
Med en budget på 48 miljarder US-dollar 2008 är det inte pengar Irak saknar.
EnglishCo-operatives are perfectly suited to particularly those regions lacking capital.
Ett kooperativ är en ypperlig företagsform särskilt i kapitalfattiga områden.
EnglishI believe that we are sorely lacking in political ambition and adequate funds.
Jag anser att vi i högsta grad saknar politiska ambitioner och tillräckliga medel.
EnglishOne thing alone is lacking, and, speaking for our group, I will spell out what it is.
En enda sak fattas, och som talesman för min grupp skall jag tala om vad det är.
EnglishI believe that this aspect is largely lacking in the motion for a resolution.
Jag anser att denna aspekt i stor utsträckning saknas i förslaget till resolution.
EnglishWe know that the crucial thing that is lacking is a will to do that 'everything'.
Vi vet att den avgörande faktor som saknas är viljan att göra detta ”allt”.
EnglishNonetheless, what is lacking is the money available for the aims and instruments.
Emellertid saknas de oumbärliga ekonomiska medlen för detta mål och dessa instrument.
EnglishThe Commission proposal for a social security card is lacking in substance.
Här saknar kommissionens förslag om socialförsäkringskortet egentligt innehåll.
EnglishThe famous European solidarity is completely lacking here and this has to be said.
Den berömda europeiska solidariteten saknas helt här och det måste påpekas.
EnglishThe ideas are very often there, but the money to implement them is lacking.
Idéer finns det ofta gott om, men däremot saknas pengar för att genomföra dem.
EnglishWhat is, however, lacking - as I have already said - is the parliamentary counterpart.
Där saknas, som sagt - jag har visat på det - bara den parlamentariska pendangen.
EnglishAt heart this report concerns an issue on which the Commission is sadly lacking.
I grund och botten gäller betänkandet en fråga där kommissionen är sorgligt bristfällig.
EnglishThere are many areas in which implementation and transposition are lacking.
Det finns många områden med brister i fråga om genomförande och införlivande.
EnglishStrong currencies require credible leadership, which is lacking in this case.
Starka valutor kräver trovärdiga ledarskap, vilket saknas i det här fallet.
EnglishI do not think that we should concern ourselves with what is lacking at this stage.
Jag tror inte att vi vid nuvarande tidpunkt skall börja diskutera de svaga punkterna.
EnglishThis must be the last time that our negotiations should be so lacking in conviction.
Det här måste vara sista gången som våra förhandlingar förs med så svag övertygelse.
EnglishTechnical assistance is lacking for people trying to implement equality measures.
Det saknas tekniskt stöd för personer som försöker att genomföra jämställdhetsåtgärder.

Synonymer (engelska) till "lacking":

lacking
lack