"lack of interest" - Svensk översättning

EN

"lack of interest" på svenska

EN

lack of interest {substantiv}

volume_up
lack of interest (även: aridity)
This lack of interest and awareness is as much the responsibility of this Parliament as of anybody else.
Denna brist intresse och medvetenhet är lika mycket parlamentets ansvar som någon annans.
Another concern that might well have motivated him is: would anybody have turned up out of lack of interest?
En annan sak som mycket väl kan ha motiverat honom är: Skulle någon ha dykt upp av brist intresse?
It seems to me that there is a total lack of interest on the part of the Commission and the Council in the issue that we have raised.
Jag tycker att det verkar finnas en total brist intresse hos kommissionen och rådet för denna fråga.

Användningsexempel för "lack of interest" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd then we complain about the public's lack of interest in the European Parliament!
Och därefter beklagar vi det svaga intresset från allmänheten för Europaparlamentet!
EnglishIt seems we have too many strategies and a lack of interest in making them a reality.
Vi verkar ha för många strategier och ett bristande intresse för att förverkliga dem.
EnglishWhat is most notable, I think, is the United States's lack of interest in common solutions.
Mest anmärkningsvärt är, tycker jag, USA:s bristande intresse för gemensamma lösningar.
EnglishWhat is most notable, I think, is the United States's lack of interest in common solutions.
Mest anmärkningsvärt är, tycker jag, USA: s bristande intresse för gemensamma lösningar.
EnglishOne of the serious problems facing the Congo is the lack of interest from foreign investors.
Ett av de allvarliga problemen i Kongo är bristen på intresse från utländska investerare.
EnglishI want to show you that there is no lack of interest on the part of the Commission.
Jag vill gärna framhålla en sak och det är att det inte föreligger ett ointresse från kommissionens sida.
EnglishHowever, this lack of interest does not seem to extend to all areas.
Detta bristande intresse verkar dock inte omfatta alla områden.
EnglishThis lack of interest and awareness is as much the responsibility of this Parliament as of anybody else.
Denna brist på intresse och medvetenhet är lika mycket parlamentets ansvar som någon annans.
EnglishThat, I believe, is why the Member States have a lack of interest in accepting due responsibility.
Därav, tror jag, kommer också ointresset från medlemsstaterna att verkligen ta ett relevant ansvar.
EnglishThis time round, the Council has already made known to us its lack of interest in Parliament's opinion.
Nu har rådet till och med på förhand meddelat att man inte är intresserad av Europaparlamentets åsikt.
EnglishAnother concern that might well have motivated him is: would anybody have turned up out of lack of interest?
En annan sak som mycket väl kan ha motiverat honom är: Skulle någon ha dykt upp av brist på intresse?
EnglishNo one would believe our lack of interest in putting right the errors that we ourselves have listed.
Ingen kommer att förstå varför inte parlamentet på allvar försöker att rätta till de brister som det själv har kartlagt.
EnglishIt seems to me that there is a total lack of interest on the part of the Commission and the Council in the issue that we have raised.
Jag tycker att det verkar finnas en total brist på intresse hos kommissionen och rådet för denna fråga.
EnglishThe demographic situation is simply an outcome of the interest or lack of interest shown by the state in the next generation.
Den demografiska situationen är helt enkelt ett resultat av statens intresse eller brist på intresse för nästa generation.
EnglishCentral America, the Andean Community and Latin America as a whole are not suffering from a lack of interest from our side.
När det gäller Centralamerika, Andinska gemenskapen och Latinamerika som helhet, råder det ingen brist på intresse från vår sida.
EnglishI know that we all complain of a lack of interest in the work of Parliament but that is partly our own responsibility.
Jag vet att vi alla kommer att klaga på ett bristande intresse vad beträffar parlamentets arbete, men detta är delvis vårt eget ansvar.
EnglishMy second question is to ask Mr Kinnock whether he shares my great concern about the lack of interest being shown in his reforms by the Council.
Min andra fråga är om Kinnock delar min stora oro över den brist på intresse som rådet visar för hans reformer.
EnglishWe are also concerned at the total lack of interest shown by the Commission in reopening the debate.
Däremot är vi mycket oroliga över det faktum att det från komissionen inte verkar komma några som helst signaler om intresse för att återuppta diskussionerna.
EnglishOver the years, my colleagues here and I have criticised the Union's lack of interest in the problems of mountain regions.
I åratal har vi ju tillsammans med en del i kammaren närvarande vänner kritiserat unionens bristande intresse för bergsregionernas problem.
EnglishOn the other hand, however, if we look for the cause of this lack of interest, we find them in the proposals of the Coelho report itself.
Men om man, å andra sidan, söker orsakerna till medborgarnas ointresse, finner man dem i förslagen i själva Coelhobetänkandet.

Liknande översättningar för "lack of interest" på svenska

lack substantiv
interest substantiv
of preposition