"lack of balance" - Svensk översättning

EN

"lack of balance" på svenska

SV
EN

lack of balance {substantiv}

volume_up
lack of balance (även: imbalance)
And this is exactly what we are trying to avoid: a lack of balance in social dialogue.
Det är just detta vi strävar efter att försöka undvika: en obalans i den sociala dialogen.

Användningsexempel för "lack of balance" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat being said, I still regret the lack of balance in this text on certain issues.
Ändå saknar jag fortfarande bristen på balans i denna text beträffande vissa frågor.
EnglishDeregulation of postal services is another area where we find a lack of balance.
Avreglering av posttjänster är ett annat område där vi saknar balans.
EnglishAnd this is exactly what we are trying to avoid: a lack of balance in social dialogue.
Det är just detta vi strävar efter att försöka undvika: en obalans i den sociala dialogen.
EnglishOur second concern is the related issue of lack of balance.
Vårt andra bekymmer har att göra med den närbesläktade frågan om brist på balans.
EnglishIn our view, this lack of balance is a result of an omission.
Denna bristande jämvikt beror enligt vår mening på att något utelämnas.
EnglishThe lack of balance may result in tensions which risk giving your team less leeway if things go wrong.
Obalansen kan ge spänningar som riskerar att ge ert team mindre marginaler för misslyckanden.
EnglishHence my disappointment with the report that has been presented; with its lack of balance and rigor.
Därför är jag besviken över det betänkande som har lagts fram eftersom det saknar balans och rigorism.
EnglishHowever, unfortunately, in total, the report suffers from both a lack of balance and the sins of omission.
Men tyvärr innehåller betänkandet totalt sett både bristande balans och beklagliga utelämnanden.
EnglishI have voted against, because the compromise resolution demonstrates a serious lack of balance.
   .– Jag har röstat emot, därför att kompromissresolutionen är felaktigt avvägd på ett allvarligt sätt.
EnglishWhat we have, therefore, is a lack of speed and a lack of balance.
Bristen på snabbhet är alltså en brist på balans.
EnglishIt is the lack of balance that surprises us.
EnglishBut unfortunately the lack of balance is reinforced by some of the amendments submitted by the Committee on Environment, Public Health and Consumer Protection.
Men tyvärr förstärks bristen på jämvikt också av vissa ändringsförslag från miljöutskottet.
English. - While I support the main thrust of this report, I oppose the lack of balance on the particular question of Cyprus.
skriftlig. - (EN) Jag stöder huvudinriktningen i rapporten, men jag motsätter mig bristen på balans i den speciella Cypernfrågan.
EnglishThe third major horizontal issue in the report highlights a lack of balance between legislative and non-legislative instruments.
I den tredje stora övergripande frågan i betänkandet betonas bristen på jämvikt mellan legislativa och icke-legislativa styrmedel.
EnglishI abstained on the amendments and voted against the final report because I am deeply concerned about the lack of balance within this report.
Jag avstod från att rösta om ändringsförslagen och röstade emot det slutliga betänkandet, eftersom jag är djupt bekymrad över bristen på balans i detta betänkande.
EnglishI abstained on the amendments and voted against the final report because I am deeply concerned about the lack of balance within this report.
(EN) Jag avstod från att rösta om ändringsförslagen och röstade emot det slutliga betänkandet, eftersom jag är djupt bekymrad över bristen på balans i detta betänkande.
EnglishI therefore feel very strongly about the total lack of balance in the reactions of the world community to last week's violation of the Middle East peace agreement.
Just därför har jag reagerat starkt mot de senaste veckornas totala brist på balans i världssamfundets reaktioner mot avtalsbrott i Mellanöstern.
English   Mr President, with regard to the speakers to whom you have given the floor during this debate, I object to the lack of balance among the different Member States.
   Herr talman! När det gäller de talare som har fått ordet under diskussionen vänder jag mig mot den bristande balansen mellan de olika medlemsstaterna.
EnglishThere is a clear lack of balance in the first stage agreement; this lack of balance against the EU has to be addressed urgently in the second stage negotiations.
Det är uppenbart att det råder brist på balans i den första avtalsetappen. Denna bristande balans mot EU måste snabbt tas upp under den andra förhandlingsetappen.
EnglishI would, therefore, like to ask the European Commission to review the aspects of its proposal which could lead to unfair results because of their lack of balance, Commissioner.
Därför vill jag be kommissionen att se över de aspekter i förslaget som skulle kunna leda till orättvisa resultat till följd av bristande balans, fru kommissionär.

Liknande översättningar för "lack of balance" på svenska

lack substantiv
balance substantiv
of preposition