"lack of" - Svensk översättning

EN

"lack of" på svenska

volume_up
lack of {substantiv}
volume_up
lack of freedom {substantiv} [exempel]
SV
EN

lack of {substantiv}

volume_up
lack of (även: shortage of)
We all know that there is still a lack of information and a lack of acceptance.
Vi vet alla att det fortfarande finns en brist kunskap, en brist acceptans.
It is a simple lack of historical perspective, a lack of a sense of proportion.
Det uppvisar helt enkelt brist historiskt perspektiv, brist känsla för proportioner.
It is because of a lack of skills and a lack of work-related skills.
Det är på grund av en brist färdigheter och en brist arbetsrelaterade färdigheter.

Användningsexempel för "lack of" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishToo little attention is paid to demographic change and the lack of specialists.
För liten hänsyn tas till demografiska förändringar och bristen på specialister.
EnglishProblems of language, distance and lack of confidence are the biggest obstacles.
Svårigheter med språk, avstånd och bristande förtroende är de största hindren.
EnglishThe largest proportion of the Ombudsman's enquiries concern lack of transparency.
Den största delen av ombudsmannens undersökningar handlar om brist på öppenhet.
EnglishWe disapprove, however, of its lack of emphasis on the principle of subsidiarity.
Vi är dock kritiska mot att subsidiaritetsprincipen inte betonas i betänkandet.
EnglishThere is a lack of power because each Member State is still doing as it likes.
Det saknas befogenheter eftersom varje medlemsstat fortfarande gör som den vill.
EnglishI can assure you that it was not due to a lack of will on the part of my Group.
Jag kan försäkra er om att det inte är på grund av bristande vilja i min grupp.
EnglishAnother cause of destabilisation of the system is the lack of a penalty limit.
En annan fråga som gör systemet instabilt är de bristande straffbegränsningarna.
EnglishWe all know that there is still a lack of information and a lack of acceptance.
Vi vet alla att det fortfarande finns en brist på kunskap, en brist på acceptans.
EnglishThese have not always been ready in time due to a lack of technological resources.
På grund av bristen på tekniska resurser har de inte alltid blivit färdiga i tid.
EnglishWe had disagreements over Iraq because of a lack of sufficient political will.
Vi var oense om Irakfrågan på grund av att vi saknade tillräcklig politisk vilja.
EnglishAs this debate has shown, however, there is a lack of agreement on many points.
Som denna debatt har visat finns det dock en bristande enighet i många frågor.
EnglishMs Ferreira commented on the lack of information about the replies to our debate.
Anne Ferreira har kommenterat bristen på information om svaren på vår debatt.
EnglishLow productivity is directly linked to the lack of new and innovative ideas.
Låg produktivitet har direkt samband med avsaknaden av nya och innovativa idéer.
EnglishIn the future, up to three billion people will be affected by lack of water.
I framtiden kommer upp till tre miljarder människor att påverkas av vattenbrist.
EnglishThere is no lack of reliable information on the nature of the present Iraqi regime.
Tillförlitlig information om den nuvarande irakiska regimens natur saknas inte.
EnglishOnce again, the lack of capital is a huge barrier, especially to innovation.
Även här utgör bristen på kapital ett stort hinder, framför allt för innovation.
EnglishI must also highlight the lack of consultation of civil society in your practice.
Jag måste också belysa bristen på samråd med civilsamhället i ert förfarande.
EnglishWe need legally unassailable evidence here and we lack good powers to get it.
Vi behöver här rättsligt oantastliga bevis och vi saknar makten för att få det.
EnglishWe must consider why there is a lack of productive public and private investment.
Vad är orsaken till avsaknaden av produktiva investeringar, offentliga och privata?
EnglishOn that occasion, demonstrating a distinct lack of charm, you declined to answer me.
Vid det tillfället visade ni en markant brist på charm, och nekade mig ett svar.

"lack of gratitude" på svenska

lack of gratitude
Swedish
  • brist på tacksamhet
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"lack of guidance" på svenska

lack of guidance
Swedish
  • brist på vägledning
Mera chevron_right

"lack of guilt" på svenska

lack of guilt
Swedish
  • brist på skuld
Mera chevron_right

Liknande översättningar för "lack of" på svenska

lack substantiv
of preposition
out of preposition