"labour union" - Svensk översättning

EN

"labour union" på svenska

EN

labour union {substantiv}

volume_up
1. brittisk engelska

Användningsexempel för "labour union" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis proposal is one of the building blocks of the European Union's labour and migration policy.
Detta förslag är en av byggstenarna i EU:s arbetskrafts- och migrationspolitik.
EnglishMost employees in Finland are members of a national labour union.
Sidan finns dock tillgänglig på engelska och på språket som talas i landet du valt.
EnglishIt is vital in an economic and monetary union that labour should enjoy a high degree of mobility.
Det är viktigt att arbetet har stor rörlighet i en ekonomisk och monetär union.
EnglishThe economic crisis has turned the European Union labour market completely upside down.
Den ekonomiska krisen har vänt upp och ned på EU:s arbetsmarknad.
EnglishIt is well known that the number of Roma who do not have access to the European Union's labour market is worrying.
Det är välkänt att oroväckande många romer saknar tillgång till EU:s arbetsmarknad.
EnglishMost employees in Sweden are members of a national labour union.
Vi har tre fackliga centralorganisationer i Sverige.
EnglishWe still see child labour, serious union repression and predominantly low-paid women.
Vi ser fortfarande barnarbete, allvarlig repression mot fackföreningar och till övervägande delen dåligt betalda kvinnor.
EnglishLast year the European Union adopted a code of conduct setting out a number of principles for a better division of labour within the Union.
Förra året antog Europeiska unionen en uppförandekodex med ett antal principer för en bättre arbetsfördelning inom unionen.
EnglishThe government has received the support of the main opposition parties and the main trade union - the Tunisian General Labour Union.
Regeringen har fått de största oppositionspartiernas och den viktigaste fackföreningens (den allmänna tunisiska fackföreningen) stöd.
EnglishUnder Turkey's Labour Act, a trade union can only be active in a company once it has achieved a rate of unionisation of over 50%.
Enligt Turkiets arbetsmarknadslag får en fackförening vara aktiv i ett företag först när den uppnått en fackanslutning på över 50 procent.
EnglishThe simplification and modernisation of the present regulation are the basic to the promotion of the mobility of labour in the Union.
I dessa regler krävs i själva verket ökat samarbete och ömsesidigt bistånd mellan byråerna i medlemsstaterna till förmån för medborgarna.
EnglishEurope already has millions of unemployed people and an additional import of labour from outside the Union will only make the existing problems worse.
Europa har redan miljontals arbetslösa och import av mer arbetskraft utanför unionen skulle bara förvärra de problem som redan finns.
EnglishOnly then can free movement of labour play an important role in equalising the Union's labour markets, which the Union's economy needs.
Först då kan fri rörlighet för arbetstagare spela en viktig roll när det gäller att utjämna unionens arbetsmarknader, något som unionens ekonomi behöver.
EnglishThe simplification and modernisation of the present regulation are the basic to the promotion of the mobility of labour in the Union.
Förenklingen och moderniseringen av den nuvarande förordningen är den grundläggande förutsättningen för främjandet av arbetskraftens rörlighet inom unionen.
EnglishThat is an absolute necessity, it goes without saying that, among other things, there must be a ban on child labour in the European Union, and Mr Ribeiro referred to this.
Det är en absolut nödvändighet, bland annat förbudet mot barnarbete - Ribeiro har hänvisat till det - och då även inom Europeiska unionen.
EnglishWhen we look into the future slightly, we can see only too well that we will need these workers because we are going to have a shortage of labour in the European Union.
När vi tittar framåt en aning kan vi alltför väl se att vi kommer att behöva de här arbetstagarna eftersom vi kommer att få brist på arbetskraft i EU.
EnglishBy setting labour standards, the European Union fosters the possibility for citizens to obtain work in conditions of freedom, equality, safety and dignity.
Genom att fastställa arbetsnormer främjar Europeiska unionen medborgarnas möjligheter att få arbete under villkor av frihet, jämställdhet, säkerhet och människovärde.
EnglishThe European Social Fund is the European Union's main tool for developing human resources and improving the workings of the labour market throughout the Union.
Europeiska socialfonden är Europeiska unionens viktigaste verktyg för att utveckla mänskliga resurser och för att förbättra det sätt arbetsmarknaden fungerar på i hela unionen.
EnglishAll this indicates that the agreement will be more difficult to reach when looking for a solution in the form of binding legislation applicable to all the labour markets in the Union.
Allt detta pekar på att det kommer att bli svårare att nå en överenskommelse om en lösning i form av bindande lagstiftning som kan tillämpas på alla arbetsmarknader inom unionen.

Liknande översättningar för "labour union" på svenska

union substantiv
labour substantiv
credit union substantiv
labour exchange substantiv
labour force substantiv
labour market training substantiv
labour camp substantiv
monetary union substantiv
trade union substantiv
labour migration substantiv