EN

key {substantiv}

volume_up
1. allmänt
key (även: passport)
The system tried to use a key which does not supportthe requested operation.
Systemet försökte använda en nyckel som inte hanterarden begärda funktionen.
When you click OK, Communicator will generate a Private Key for your -cont-.
När du klickar på OK kommer Communicator att generera en privat nyckel till -cont-.
Equally, it would also deny the application of the 'one door, one key?
en dörr, en nyckel?.
2. musik
This event takes place when the mouse is dragged while a key is pressed.
Den här händelsen inträffar när musen flyttas medan en tangent hålls ner.
This event occurs when the user releases any key while the control has the focus.
Den här händelsen inträffar om användaren släpper en valfri tangent medan kontrollfältet är fokuserat.
This event occurs when the user presses any key while the control has the focus.
Den här händelsen inträffar när användaren trycker på en valfri tangent medan kontrollfältet är fokuserat.
3. bildligt
There is not just one key to a solution on Darfur and Sudan.
Det finns inte bara en väg till en lösning för Darfur och Sudan.
Conflict prevention is a key to helping the LDCs grow.
Konfliktförebyggande är en lösning för att hjälpa de minst utvecklade länderna att växa.
Mr Hendrick's report discusses the key to solving Europe's employment problem.
Parlamentsledamoten Hendricks betänkande handlar om nycklarna till en lösning av Europas arbetslöshetsproblem.
There we have the key to what has become of the American health care system.
Detta ger oss en förklaring till vad som har hänt med det amerikanska hälsovårdssystemet.
The Declaration of the Sports Ministers of the European Union at their meeting in Biarritz in November 2008 set two key tasks for European institutions:
I EU:s idrottsministrars förklaring från deras sammanträde i Biarritz i november 2008 fastställs två huvudsakliga uppgifter för EU-institutionerna, nämligen att:
The key point that needs to be underlined again is that the declaration made by the Turkish Government can in no way call into question Turkey's obligations.
Den viktigaste punkt som måste framhållas igen är att den turkiska regeringens förklaring inte på något sätt kan innebära ett ifrågasättande av Turkiets skyldigheter.
SV

key lime pie {utrum}

volume_up
1. "en amerikansk citronmarrängpaj"
key lime pie

Användningsexempel för "key" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is one of the key issues that have to be addressed in Parliament this week.
Denna fråga är en av de viktigaste som parlamentet måste ta itu med denna vecka.
EnglishThis is one of the key pieces of legislation in the economic governance package.
Detta är en av de centrala delarna i lagstiftningspaketet om ekonomisk styrning.
EnglishSimplification of the European funds is the key word today and it must be heard.
Att förenkla EU:s fonder är nyckelbegreppet i dag och det måste vi tillkännage.
EnglishThe key is removing barriers to the imports of produce from low-income countries.
Lösningen är att ta bort hinder för importen av produkter från låginkomstländer.
EnglishI would like to draw attention to certain key aspects of your report, Mr Navarro.
Jag vill uppmärksamma ett antal viktiga aspekter i ert betänkande, herr Navarro.
EnglishScientific research and technology play a key role in achieving these objectives.
Vetenskaplig forskning och teknik spelar en viktig roll för att uppnå dessa mål.
EnglishYou can remove a table window again via the context menu with the (Remove) key.
Ett tabellfönster kan du ta bort igen via snabbmenyn eller med Delete-tangenten.
EnglishWe German Liberals have always attached vital importance to certain key points.
Vi tyska liberaler har alltid fäst mycket stor vikt vid vissa centrala punkter.
EnglishThe key elements of this proposal are the building blocks of any modern society.
De centrala delarna i detta förslag utgör byggstenarna för alla moderna samhällen.
EnglishFor my Group, I would like to highlight and underline the key points once again.
På min grupps vägnar vill jag återigen belysa och understryka nyckelpunkterna.
EnglishThe Commission welcomes the report, which reflects the key issues appropriately.
Kommissionen välkomnar betänkandet som korrekt återspeglar de viktigaste frågorna.
EnglishYet the European Union also holds the key to bringing the United States on board.
Europeiska unionen innehar också lösningen på hur vi ska få med Förenta staterna.
EnglishIf this key question is not answered, national companies are liable to be wary.
Om denna nyckelfråga inte besvaras kommer nationella företag att dra sig undan.
English. - (NL) Two key reasons prevented me from supporting this resolution.
skriftlig. - (NL) Två huvudsakliga skäl hindrade mig från att stödja resolutionen.
EnglishEnter " 0 1/5 " in a cell (without the quotation marks) and press the input key.
Mata in " 0 1 / 5 " i en cell (utan citationstecknen) och tryck på returtangenten.
EnglishThe key to the enlarged community has to be the integrity of the single market.
Nyckeln till den utvidgade gemenskapen måste vara den inre marknadens integritet.
EnglishEverything European is based on these key foundations which define Europe itself.
Allt europeiskt är baserat på dessa viktiga grunder som definierar själva Europa.
EnglishIt should not be technology, but the user' s need that plays a key role in this.
Därvid är det inte tekniken, utan användarnas behov som bör spela en ledande roll.
EnglishThey are crucial to us in key fields such as security, immigration and energy.
De är avgörande för oss på centrala områden som säkerhet, immigration och energi.
English. - (PL) Growth and employment are key elements in the Lisbon Strategy.
skriftlig. - (PL) Tillväxt och sysselsättning är nyckelfrågor i Lissabonstrategin.

"key gauge of" på svenska

key gauge of
Swedish
  • nyckelprofil för
  • nyckelmätare på
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.