EN

just {adjektiv}

volume_up
just (även: correct, exact, good, proper)
Now is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
Nu har parlamentet sin chans att göra det som är rätt och rättvist och gott.
We have got some things right and some things wrong, just as your country, Germany, has.
Vi har gjort en del saker rätt och andra saker fel, precis som ditt land Tyskland.
In view of this, Commissioner Monti's initiative has come at just the right time.
Kommissionär Montis initiativ i det hänseendet kom därför vid rätt tillfälle.
We seek a just world order in which there may be a need for policing actions.
Vi eftersträvar en rättvis världsordning där det kan finnas behov av polisiära ingripanden.
It will be a long journey, but it is a morally right and just one.
Det kommer att bli en lång resa, men den är moraliskt riktig och rättvis.
Our negotiators must fight hard for a fair and just framework as well as a free market.
Våra förhandlare måste kämpa hårt för en rättvis och riktig ram, liksom för en fri marknad.
It will be a long journey, but it is a morally right and just one.
Det kommer att bli en lång resa, men den är moraliskt riktig och rättvis.
Our negotiators must fight hard for a fair and just framework as well as a free market.
Våra förhandlare måste kämpa hårt för en rättvis och riktig ram, liksom för en fri marknad.
Who will interpret this just principle and who will implement it?
Detta är en mycket riktig princip, men vem skall tolka den och vem skall tillämpa den?
We should do more than just criticise, for which we have just grounds.
Vi bör göra mer än bara kritisera, även om vår kritik är berättigad.
Europe is demonstrating that it represents a level of decision making that is not just necessary and effective, but also legitimate.
EU visar att det står för en nivå av beslutsfattande som inte bara är nödvändig och effektiv, utan även berättigad.
The United States of America is setting an odious example in what could be a just cause: that of the fight against terrorism.
Förenta staterna statuerar exempel på ett avskyvärt sätt med en förevändning som skulle kunna vara berättigad: kampen mot terrorism.
just (även: legitimate)
So this accusation is not very proper, although we know there are some moral problems related to just one 'service'.
Anklagelsen är därför inte särskilt befogad, även om vi vet att det finns en del moraliska problem förknippade med just en ”tjänst”.
I think, however, that these just criticisms of individuals should in some way prompt us to examine our consciences.
Men den befogade kritiken när det gäller personer bör i viss mån ses som en självrannsakan.
It is debatable just how much of ECOFIN's die-hard approach was totally justified, but perhaps we are now in a position to leave this behind us.
Det är diskutabelt i vilken utsträckning denna konservatism från Ekofins sida har varit helt befogad, men vi kan kanske i dag lämna den frågan bakom oss.
To suggest for one moment that the policies of this European Union are impartial is just ridiculous.
Att för ett ögonblick antyda att EU:s politik är opartisk är bara löjligt.
Finally, if profiling is to be used legally and fairly as a means of contributing to the maintenance of security, a coherent and just legal framework must be established.
Min sista punkt är att om profilering ska användas lagligt och rättvist för att bidra till att upprätthålla säkerheten måste vi skapa en enhetlig och välgrundad rättslig ram.
It shall be a democratic and just nation, where there shall be no room for oppression and injustice ...'.
Det ska vara en demokratisk och rättrådig stat, där det inte ska finnas plats för förtryck och orättvisa ...”
SV

just {adjektiv}

volume_up
Förenta staternas hållning, som bekräftar just detta ingripande, är provokativt.
The stand of the United States of America, which acknowledges precisely this intervention, is provocative.
Men EU betyder just medborgarna, det betyder exakt institutionerna.
However, Europe means precisely its citizens; it means precisely its institutions.
Just det problemet handskas man med i samband med diskussionen om artikel 255.
It is precisely this problem that is dealt with in the discussion of Article 255.
Vårt förslag garanterar just en rättvis jämvikt mellan dessa behov.
Our proposal guarantees a fair balance between these needs.
Rättvis handel innebär just ”rättvis handel”, och inte ”lika handel”.
Fair trade is just trade, and ‘just’ does not mean ‘equal’.
Just nu handlar allt om disciplin och ekonomisk tillväxt, utan utrymme för andra åsikter.
He must be given a fair trial in full accordance with international fair trial standards or released forthwith.

Användningsexempel för "just" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe energy policy, just as some have said, requires both realism and solidarity.
Energipolitiken, precis som några har sagt, kräver både realism och solidaritet.
EnglishWe know, as Mr Medina Ortega has just said, that this is not, in fact, the case.
Vi vet, som Medina Ortega precis sade, att detta i själva verket inte är fallet.
EnglishSo, it is not just a question of the technical matters relating to repatriation.
Detta är således inte bara en fråga om tekniska aspekter som rör hemtransporten.
EnglishThis has already been proved unsuccessful and not just in post-Communist states.
Detta har redan prövats utan framgång, och inte bara i postkommunistiska länder.
EnglishI would, however, just like to add that this must be the gist of our resolution.
Jag vill emellertid bara tillägga att detta måste vara kärnan i vår resolution.
EnglishI have five minutes for the PPE-DE Group, so could I just say my last few words?
(EN) Jag har fem minuter för PPE-DE-gruppen, så kan jag få säga mina sista ord?
EnglishUnfortunately, a few amendment proposals submitted last week are doing just this.
Tyvärr innebär några av de ändringsförslag som lades fram förra veckan just det.
EnglishI just want to say something about two peculiarities in this House’s amendments.
Jag vill bara säga några ord om två besynnerligheter i kammarens ändringsförslag.
EnglishMr President, firstly can I completely concur with what Mr Sumberg has just said.
(EN) Herr talman! För det första instämmer jag helt i vad David Sumberg just sa.
EnglishWhen it comes to erasing personal data, it is just a question of being sensible.
När det gäller avlägsnande av uppgifter handlar det om en åtgärd av sunt förnuft.
EnglishLet me just give you a few examples, first of rules and the war on moral skill.
Låt mig visa några exempel. ~~~ Först på regler och kriget mot moralisk förmåga.
EnglishIf you leave them at home, you may be fined but cannot be expelled just for this.
Om du lämnar id-handlingarna hemma kan du få böter, men du kan inte bli utvisad.
EnglishMr President, Commissioner, there are just two questions which must be answered.
Herr talman, herr kommissionär! Vi har egentligen endast två frågor att svara på.
EnglishMr President, I can follow on from what my friend Fernand Herman has just said.
Herr ordförande! Jag kan knyta an till vad min vän Fernand Herman just har sagt.
EnglishSo do you have any other skills...... or do you just break people out of prisons?
Så har du några andra färigheter...... eller du friger bara fångar på fängelser?
EnglishIt is a question of abolishing public intervention, and not just of reforming it.
Det gäller att avskaffa den statliga interventionen och inte bara reformera den.
EnglishParliament has only just approved mobilisation of the EUSF, almost a year later.
Parlamentet har först nyligen godkänt användningen av EUSF, nästan ett år senare.
EnglishThere are many concerns about content and I will refer to them in just a second.
Det finns en del oro vad gäller innehållet och jag skall tala om det inom kort.
EnglishI should just like to make one patriotic comment in this multinational Chamber.
Jag vill bara komma med en patriotisk kommentar i denna multinationella kammare.
EnglishThe Commission is just an executive body and cannot have the role of legislator.
Kommissionen är bara ett verkställande organ och kan inte ha en lagstiftande roll.

"just garbage" på svenska

just garbage
Swedish
  • bara sopor
  • bara skräp
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"just glorified" på svenska

just glorified
Swedish
  • bara förhärligade
  • bara förhärligad
Mera chevron_right

"just greed" på svenska

just greed
Swedish
  • bara girighet
Mera chevron_right