EN judge
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

judge (även: assessor)
In the Netherlands, too, the Nederlandse Bank has appointed itself the critical and independent judge of government finances, even in the past, and now the new President is taking this line again.
Även i Nederländerna har den nederländska riksbanken, redan sedan tidigare, utropat sig till kritisk och oberoende bedömare av statsfinanserna och nu går även den nye bankchefen på samma linje.

2. juridik

judge (även: adjudicator, justice)
volume_up
domare {utr.}
The fact that it is not possible to be both judge and judged is a basic principle.
Det är en grundläggande princip att man inte kan vara både domare och part i målet.
By attacking a judge this time, the terrorists are demonstrating this once more.
Genom att denna gång angripa en domare bevisar terroristerna åter detta.
A sitting judge should be able to administer justice independently.
En sittande domare måste kunna vara oberoende i sin ämbetsutövning.

Användningsexempel för "judge" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFinally, I would like to add my voice in calling for the release of the judge.
Avslutningsvis vill jag lägga min röst till de som kräver att domaren släpps.
EnglishIf so, how does the Commission judge the Court’s judgment in the light of this?
Om så är fallet, hur bedömer kommissionen i det sammanhanget domstolens dom?
EnglishI think that the European Union, to judge by appearances, has answers to this.
Och jag anser att Europeiska unionen, av vad som framgått, har svar på detta.
EnglishWe judge the progress of the applicant states by the Copenhagen and Madrid criteria.
Vi bedömer staternas framsteg enligt kriterierna från Köpenhamn eller Madrid.
EnglishNeither the French judge, nor the English, Irish, German or Finnish judge.
Den franska domaren, liksom den engelska, irländska, tyska och finländska domaren.
EnglishMr Allister, it is not the duty of the Presidency to judge on courtesy.
Herr Allister, det är inte talmannens skyldighet att göra bedömningar om hövlighet.
English(PL) Mr President, this fund is one by which citizens often judge the European Union.
(PL) Herr talman! Den här fonden används ofta som måttstock när medborgarna bedömer EU.
EnglishThey judge politicians by their actions, which may lead to major shifts.
De bedömer politikerna efter deras handlingar, som kan leda till stora förändringar.
EnglishIf circumstances allow, a criminal court judge shows conditional leniency.
Brottmålsdomaren beviljar villkorlig straffeftergift om omständigheterna tillåter det.
EnglishThe Commission must judge them, but it is not our job to give instructions on this point.
Kommissionen skall göra en bedömning av dessa men inte utfärda anvisningar i frågan.
EnglishIt is with good reason that we identify nationality with the flag, the police and the judge.
Inte utan grund identifierar sig nationen med fanan, polisen och rättsväsendet.
EnglishI leave it to you to judge whether actions speak louder than words.
Åsikten om skillnaden mellan ord och handling överlåter jag åt var och en av er.
EnglishWhen we judge him in December we hope that he will not have failed us.
När vi bedömer hans insats i december hoppas vi att han inte har svikit oss.
EnglishIt is time for the world to judge Mugabe by his actions, not by his promises.
Det är dags att världen dömer Mugabe utifrån hans handlingar, och inte utifrån hans löften.
EnglishThe judge even insinuated that these could lead to a new arrest warrant.
Domaren antydde till och med att dessa skulle kunna leda till en ny arresteringsorder.
EnglishWe will be in a position to judge just as soon as the Commission presents its reform programme.
Det kommer genast att visa sig, när kommissionen lägger fram sitt reformprogram.
EnglishWe hope it will not turn out to be a minimalist one, but we will judge it when the time comes.
Ert andra historiska ansvar är viktigare: att sätta i gång ratificeringsprocessen.
EnglishWomen are under-represented on the legal and legislative bodies that judge these crimes.
Män är underrepresenterade vid de rättsliga och lagstiftande organ som dömer dessa brott.
EnglishWell, a judge said yes, but only if the dad leaves the house and checks into a motel.
Domaren sa, ja men bara om pappan lämnar huset och tar in på motell.
EnglishIt envisages basing MEPs’ income on a good third of the income of a European judge.
Man vill grunda Europaparlamentarikernas inkomst på en dryg tredjedel av en EG-domares inkomst.