"to invoke" - Svensk översättning

EN

"to invoke" på svenska

EN to invoke
volume_up
[invoked|invoked] {verb}

to invoke (även: to cite, to plead, to quote, to refer to)
To invoke the Treaty of Lisbon is therefore an expression of unacceptable arrogance.
Att åberopa Lissabonfördraget är därför ett uttryck för en oacceptabel arrogans.
In this case, I wish to invoke both Community law and the Convention on the Law of the Sea.
Här vill jag åberopa både gemenskapsrätten och havsrättskonventionen.
In this case it is not possible to invoke the precautionary principle in order to ban the substance.
I detta fall går det inte att åberopa försiktighetsprincipen för att förbjuda.
to invoke (även: to arouse)
to invoke (även: to call, to challenge, to solicit)
Det gick inte att anropa extern bildvisare
to invoke
Invoking this freedom is a mere pretext.
Att åkalla den friheten är bara ett svepskäl.
to invoke (även: to conjure up)

Användningsexempel för "to invoke" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTo invoke the Treaty of Lisbon is therefore an expression of unacceptable arrogance.
Att åberopa Lissabonfördraget är därför ett uttryck för en oacceptabel arrogans.
EnglishOn that basis, Mr Corbett, do you wish to invoke Rule 69(2) of the Rules of Procedure?
På dessa grunder, herr Corbett, vill ni då åberopa artikel 69.2 i arbetsordningen?
EnglishWe cannot invoke old customs to defend the persecution of homosexuals, bisexuals and transsexuals.
Man kan inte hävda gamla seder och bruk för att försvara hets mot HBT-personer.
EnglishI therefore invoke Rule 108 of the Rules of Procedure, personal statements.
Jag åberopar artikel 108 i arbetsordningen, personliga uttalanden.
EnglishI wish to invoke this Hungarian folk greeting to wish you a blessed new year.
Jag vill använda denna folkliga ungerska välgångsönskning för att önska er ett välsignat nytt år.
EnglishThis is such a gap in Europe's credibility that we cannot invoke the spirit of compromise here!
Det här är en så stor spricka i EU:s trovärdighet att vi inte kan åberopa kompromissandan!
EnglishIf you wish to speak, please tell me which Rule you wish to invoke.
Om ni önskar tala, ber jag er uppge vilken artikel ni vill åberopa.
EnglishVice-President of the Commission, you invoke the spirit of compromise.
Herr vice kommissionsordförande, ni förespråkar kompromissanda!
EnglishI should like to focus on the type of liability the House might invoke.
Herr talman, jag skulle vilja koncentrera mig på frågan om vilket slags ansvar parlament kan begära.
EnglishWhen we speak of regional identity in the European Union, it goes without saying that we invoke culture.
När vi talar om regional identitet inom EU, är det underförstått att vi syftar på kultur.
EnglishWhere an international couple decide to divorce, they may therefore invoke different laws.
När ett internationellt par beslutar sig för att skiljas kan de därför åberopa sig på olika lagstiftning.
English(FR) Mr President, I should like to invoke the Rules of Procedure.
(FR) Herr talman! Jag skulle vilja åberopa arbetsordningen.
English   Mr President, on a point of order, I would like to invoke Rule 35 with reference to this vote.
Det gäller en ordningsfråga. Jag skulle vilja åberopa artikel 35 med anledning av denna omröstning.
EnglishIn other words, when reason fails, we must invoke legal, or even criminal, liability.
Kort sagt, i brist på förnuft måste man erinra om det juridiska eller till och med det straffrättsliga ansvaret.
EnglishI would point out that the latter made no mention of Europe and we should therefore not invoke him.
Jag vill påpeka att han inte nämnde EU och att vi därför inte bör nämna honom i det här sammanhanget.
English   Mr President, I invoke the same article as Mr Wurtz.
   – Herr talman! Jag åberopar samma artikel som Francis Wurtz.
EnglishI would ask for your support and would like to invoke this Parliament’s Rules of Procedure so that I can respond.
Jag vill be om ert stöd och vill åberopa parlamentets arbetsordning, så att jag kan svara.
EnglishMr President, I would like to take the floor in order to invoke the Rules of Procedure, for future reference, of course.
Herr ordförande! Jag begärde ordet i en ordningsfråga med tanke på framtiden.
EnglishThey seek to invoke liberal values for illiberal causes.
De försöker åberopa liberala värden för intoleranta syften.
EnglishMr President, I invoke the same article as Mr Wurtz.
En sådan begäran måste framställas innan omröstningen inleds. ”