"invoice" - Svensk översättning

EN

"invoice" på svenska

volume_up
invoice {substantiv}
volume_up
voice {substantiv}

EN invoice
volume_up
{substantiv}

1. näringsliv

invoice
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Please find enclosed invoice no. … for …
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
invoice (även: bill)
Tax administrations are quite entitled to ask for the details on an invoice or whatever to be translated.
Skattemyndigheterna är berättigade att inhämta en översättning av de uppgifter som anges på räkningen.
The large majority of invoices can be paid within this period and the number of overdue payments is falling satisfactorily.
Den absolut övervägande delen av räkningarna kan också betalas inom denna tid, och antalet fall där fristen överskrids avtar, glädjande nog.

2. annat

invoice

Användningsexempel för "invoice" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishDocuments that you use often can be saved as templates, for example, an invoice form.
Dokument som du ofta använder kan du spara som mall, t.ex. för ett fakturaformulär.
EnglishAccording to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
EnglishImprovements have been made, such as the invoice register or the contractors’ database.
Förbättringar har genomförts, som till exempel fakturaregister eller en databas över anbudsgivare.
EnglishThe current trend is to pay the invoice immediately before it is due or when it is overdue.
Den nuvarande trenden är att betala fakturan direkt innan den går ut eller när den har gått ut.
EnglishThis is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
EnglishColumn A contains the date value of the invoice, column B the amounts.
I kolumn A står räkningarnas datum och i kolumn B beloppen.
EnglishIt is our company policy to invoice only in Euros.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
EnglishImprovements have been made, such as the invoice register or the contractors’ database.
Kommittén avvisar fortfarande flera av de viktigaste slutsatserna som OLAF har kommit fram till i sin undersökning.
EnglishOur records show that the invoice still has not been paid.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
EnglishToday, the right is presenting the invoice to the citizens.
I dag lägger högern fram notan inför medborgarna.
EnglishAccording to the Swedish Bookkeeping Act (Bokföringslagen), an invoice (supporting document) must contain, among other things:
Enligt bokföringslagen ska en faktura (verifikation) bland annat innehålla uppgift om:
EnglishPlease find enclosed invoice no. … for …
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
EnglishThis VAT will not be shown in the invoice.
EnglishThe pro forma invoice will be faxed.
EnglishHowever, customers very frequently sign the registration form or invoice without even reading the contractual clauses overleaf.
Ofta undertecknar emellertid kunderna registreringsformuläret eller fakturan utan att ens ha läst avtalsvillkoren på baksidan.
EnglishIn March 2008, the group received an invoice for five years' electricity use totalling GBP 7 540.37, pushing them into debt.
I mars 2008 fick föreningen en faktura för fem års elförbrukning, totalt 7 540,37 brittiska pund, vilket gjorde att de hamnade i skuld.
EnglishThis represents nearly seven times more than the amounts invoice in 1999 and more than three times the amount invoiced in 2001.
Det är nära sju gånger mer än det belopp som fakturerades år 1999, och mer än tre gånger så mycket som det belopp som fakturerades år 2001.
EnglishA good example of a relational database can be given with a purchasing database where the Customer, Purchase, and Invoice tables are contained.
Ett klassiskt exempel på en relationsdatabas är tabeller med kunddata, varudata och fakturadata relaterade till beställningar.
EnglishSee how to get an invoice.
EnglishPublic institutions are the real problem: here, the proposal is for a maximum payment period of 60 days from the invoice date.
Men det verkliga problemet är de offentliga myndigheterna. Här föreslås en maximal betalningstermin på 60 dagar, fortfarande från och med faktureringsdatum.