"invitation" - Svensk översättning

EN

"invitation" på svenska

volume_up
invitation {substantiv}
SV

"invitation" på engelska

EN invitation
volume_up
{substantiv}

invitation (även: invite)
volume_up
inbjudan {enb. sing.} (bestämd form)
In turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘ donor’ countries.
Detta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ” donatorländer ”.
In this respect, the Giannakou report is an invitation to reform-minded politicians.
I det avseendet är Giannakoubetänkandet en inbjudan till reforminriktade politiker.
In turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘donor’ countries.
Detta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ”donatorländer”.
invitation (även: appeal, exhortation, order, request)
We are replying today to the invitation of the Council, which desired a debate on Algeria.
Vi tillmötesgår idag rådets uppmaning som önskade en debatt om Algeriet.
The judgment is an invitation to reduce workers' wages to the lowest minimum levels.
Domen är en uppmaning att pressa ner lönerna för arbetstagarna till lägsta miniminivåer.
They asked me to extend this invitation to you, which I have now done.
De bad mig att framföra denna uppmaning till er och det har jag härmed gjort.
invitation (även: call, calling, mission, summons)
It is true that I, at any rate, have not received any invitation to attend.
Jag har i alla fall inte fått någon kallelse.
Madam President, Croatia has a European vocation: the recent invitation to join NATO and the current negotiations to join the EU are a testimony to that.
Kroatien har en europeisk kallelse: därom vittnar inbjudan nyligen att gå med i Nato och de pågående förhandlingarna med EU.
Mr President, the Seattle Conference is not an invitation from the United States to the rest of the world to impose the vision of absolute and unbridled free trade.
Nej, Seattlekonferensen är inte Förenta staternas kallelse till resten av världen för att införa visionen om en oinskränkt och ohämmad frihandel.
invitation
volume_up
invit {utr.}
I see this as an invitation to debate and it will be settled at the moment of conciliation of the global package.
Jag ser detta som en invit att diskutera, och frågan kommer att lösas vid förlikningen om det övergripande paketet.
In the face of the slightest risk, the precautionary principle has become an invitation to abandon all responsibility.
Där det råder minsta risk har försiktighetsprincipen blivit en invit till att överge allt ansvar.
I hope that this is not an invitation to the country to delay the ratification process and even render ratification impossible by playing domestic political games.
Jag hoppas inte att detta är en invit till landet att försena ratifikationsprocessen eller till och med omöjliggöra ratificeringen genom att spela inhemska politiska spel.
invitation (även: instance)
volume_up
anmodan {enb. sing.} (bestämd form)
I therefore do not understand what that point is and, despite your invitation, I would be grateful if you could clarify it.
Jag förstår alltså inte vilken denna punkt är och trots er anmodan skulle jag vara mycket tacksam om ni kunde klargöra detta för mig.
Let these words once again stand as an open invitation to our colleagues and all interlocutors to return to the path of normality and harmony through dialogue.
Låt åter dessa ord stå som en öppen anmodan till våra kolleger och till alla deltagare att återgå till normalitetens och harmonis väg genom dialog.
invitation (även: temptation, lure)
invitation
And I rang Sir Bob Ayling, who was CEO of BA at the time, and said, "Mate, we've got this invitation.
Så jag ringde Sir Bob Ayling, som då var vd för BA, och sa: "vännen, vi har fått den här invitationen.
This constructive system is not embraced by the vast majority of the international community, with over 150 states declining to issue a standing invitation to the UN special mechanisms.
Mer än 150 stater vägrar att utfärda en stående invitation till FN:s särskilda mekanismer.
invitation (även: appeal, enticement, fascination, seduction)

Användningsexempel för "invitation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘donor’ countries.
Detta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ”donatorländer”.
EnglishIt is a great honour to speak before you today and I thank you for your invitation.
Det är en stor ära att få tala till er i dag och jag vill tacka för er inbjudan.
EnglishIn this respect, the Giannakou report is an invitation to reform-minded politicians.
I det avseendet är Giannakoubetänkandet en inbjudan till reforminriktade politiker.
EnglishThat is my opinion, and I will continue to ask Council to act on this invitation.
Det är min åsikt, och jag kommer att fortsätta att be rådet att följa denna uppmaning.
English(DE) Mr President, the Conference of Presidents is meeting at 17:00 at your invitation.
(DE) Herr talman! Talmanskonferensen sammanträder klockan 17.00 på er inbjudan.
EnglishBecause of problems with the invitation to tender, there were delays last year.
På grund av problem i samband med anbudsinfordran uppstod förseningar redan förra året.
EnglishI informed each of the Members concerned of the reason for the invitation.
Jag informerade var och en av de inbjudna ledamöterna om anledningen till inbjudan.
EnglishIt is a cause of great joy to us that you have all accepted the invitation to be here.
Det är en stor glädje för oss att ni alla tackade ja till inbjudan att närvara här.
EnglishI calculated that my question would be taken and I refused an invitation to dinner.
Jag räknade med att min fråga skulle behandlas och tackade nej till en middagsbjudning.
EnglishIt is an open invitation to fraud and we therefore need to put an end to these policies.
Detta inbjuder till bedrägerier och vi måste därför sätta stopp för denna politik.
EnglishParliament will receive an official invitation to this seminar in late March.
Parlamentet kommer att få en officiell inbjudan till detta seminarium i slutet av mars.
EnglishThey have to have an invitation from a Russian organisation or individual.
Han skall ha en inbjudan från en rysk organisation eller en enskild person.
EnglishBut the pressure itself is simply the fact that no invitation has yet been issued.
Men det är en påtryckning i sig att ingen inbjudan ännu har utfärdats.
EnglishThe judgment is an invitation to reduce workers' wages to the lowest minimum levels.
Domen är en uppmaning att pressa ner lönerna för arbetstagarna till lägsta miniminivåer.
EnglishMr Purvis, has asked me to pass an invitation to Commissioner de Palacio.
Purvis har bett mig på hans vägnar att bjuda in min kollega, kommissionär de Palacio.
EnglishThat is an invitation to put a question mark against this assembly's democratic legitimacy.
Det är detsamma som att ifrågasätta denna församlings demokratiska legitimitet.
EnglishThey asked me to extend this invitation to you, which I have now done.
De bad mig att framföra denna uppmaning till er och det har jag härmed gjort.
EnglishDistinguished Members of Parliament, I wish to thank you for this kind invitation today.
(EN) Ärade parlamentsledamöter! Jag skulle vilja tacka er för dagens vänliga inbjudan.
EnglishI think that the European Union must reflect on the response to be given to this invitation.
Jag tror att Europeiska unionen måste fundera över hur man ska möta den uppmaningen.
EnglishWe then received an invitation from Lithuania to hold a workshop there.
Sedan fick vi en inbjudan från Litauen om att organisera en workshop där.