"into" - Svensk översättning

EN

"into" på svenska

EN

into {preposition}

volume_up
1. allmänt
into (även: across, by, for, over)
And they also go into certain specific technical and material requirements.
De går också in vissa specifika behov tekniskt och materiellt område.
We also have to take Switzerland into account as well as the border countries.
Sedan måste vi tänka att Schweiz ligger mitt i och angränsande länder.
I was at the top of the General Assembly just looking down into it and seeing it happen.
Jag var topp av generalförsamlingen och bara tittade ner det när det hände.
into (även: at, for, on, toward)
I am not calling into question the issue of people, but that of procedures.
Jag invänder inte mot frågan om personer, utan mot frågan om förfaranden.
It was on this basis that the per hectare compensatory payments came into existence.
Det är mot denna bakgrund som de ytrelaterade kompensationsbetalningarna uppkommit.
Is there any opposition to taking this oral amendment into consideration?
Finns det några invändningar mot att detta muntliga ändringsförslag beaktas?
into
Election observers and foreign journalists must be allowed into the country.
Valobservatörer och utländska journalister måste tillåtas resa in i landet.
They were transferred from Berlin to Thessaloniki and into temporary premises.
De flyttades från Berlin till Thessaloniki in i tillfälliga lokaler.
We clearly ought to enter into the conciliation procedure with the Council.
Vi tvingas uppenbarligen gå in i ett förlikningsförfarande med rådet.
Casino-type investments from many countries flooded into Irish banks.
Kasinolika investeringar från många länder strömmade in till irländska banker.
Nowadays, we have at least as many investments coming into our Member States.
I dag har vi minst lika mycket investeringar som kommer in till våra länder.
Young people have to go into the city centre to access scientific works.
Unga måste åka in till stadens centrum för att få tillgång till vetenskapliga verk.
I am very interested in looking into the creation of a carbon fund for Africa, as the Commissioner has suggested, and where that will take us.
Jag är mycket intresserad av att undersöka frågan om skapandet av en kolfond för Afrika, som kommissionen har föreslagit, och vart detta kommer att föra oss.
Lukaschenko has long recognizedd the isolation into which he has driven his country and its people, and he is very interested in international recognition.
Lukasjenka har nämligen förstått vilken isolering han har drivit sitt land och sina människor i, och har är mycket intresserad av internationellt erkännande.
And we're using -- you can see that I'm not really into this kind of stuff -- but we're using satellite imagery to look at the deforestation in the area.
Vi använder oss också av – ni märker att jag inte är så intresserad av de här sakerna – men vi använder satellitbilder för att få en bild av avskogningen i området.
I am very interested in looking into the creation of a carbon fund for Africa, as the Commissioner has suggested, and where that will take us.
Jag är mycket intresserad av att undersöka frågan om skapandet av en kolfond för Afrika, som kommissionen har föreslagit, och vart detta kommer att föra oss.
Lukaschenko has long recognizedd the isolation into which he has driven his country and its people, and he is very interested in international recognition.
Lukasjenka har nämligen förstått vilken isolering han har drivit sitt land och sina människor i, och har är mycket intresserad av internationellt erkännande.
I was personally impressed by your figures stating that the amount of illicit outflows is about ten times the amount of aid money going into developing countries.
Jag var personligen intresserad av era uppgifter om att beloppet för illegala utflöden är omkring tio gånger större än det bistånd som ges till utvecklingsländer.
2. "expressing change"
into
volume_up
till {prep.} (som uttrycker förändring)
For example, Finnish is interpreted first into English, say, and only then into Greek.
Till exempel tolkas finska språket först till engelska och först därefter till grekiska.
In the course of adapting itself to the EU, Poland was transformed into a market economy.
När Polen anpassades till EU förvandlades landet till en marknadsekonomi.
Drag the data fields needed for the Address individually into the top left label.
Dra datafälten som behövs i adressen en och en till etiketten uppe till vänster.

Användningsexempel för "into" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis also means, however, that there is no tightening of the annual PM10 limits.
I och med detta blir dock inte heller de årliga gränsvärdena för PM10 strängare.
EnglishMontenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Montenegro måste uppvisa goda resultat när det gäller genomförande och reformer.
EnglishBut of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.
Naturligtvis innebär en sådan plan enorma kostnader och ekonomiska uppoffringar.
EnglishUntil now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
Centralasien har hittills inte uppfattat Europeiska unionen som en global aktör.
EnglishThe report attends to these points and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishThe report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishWe cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
Vi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
EnglishThe communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.
Meddelandet utgör också en vägledning för nya stödmetoder, däribland budgetstöd.
EnglishThe involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
Det är bra att företrädare för industrin deltar i att utarbeta detta betänkande.
EnglishAt a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
I dessa kristider är det särskilt viktigt att göra krediter mer lättillgängliga.
EnglishIt can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
Det kan därför hävdas att Europeiska centralbanken har uträttat ett gott arbete.
EnglishInstead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
I stället har vi ett direktiv som fortsätter där återvändandedirektivet slutade.
EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
EnglishMany of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
Många av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
EnglishIn the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.
I lågkonjunkturens kalla vindar har investerarna sökt skydd under eurons vingar.
EnglishWe have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
Vi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.
English10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.
Det bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.
EnglishFurthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
Dessutom skulle jag vilja föreslå att man inrättar en konsekvensbedömningsnämnd.
EnglishIt means simplifying the technical measures, and it means embracing flexibility.
Det innebär att vi måste förenkla de tekniska åtgärderna och skapa flexibilitet.
EnglishDevelopment of international transit rail networks is understandably a priority.
Utvecklingen av internationella transitjärnvägar är förståeligt nog prioriterad.