"intervention" - Svensk översättning

EN

"intervention" på svenska

volume_up
intervention {substantiv}
SV

"intervention" på engelska

EN intervention
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

intervention (även: action, interference)
It is threatening stability and needs international structural intervention.
Den hotar stabiliteten, och här krävs internationellt strukturerat ingripande.
Only the swift intervention of the Danish Government prevented this happening.
Fallet avvärjdes i sista stund genom ett rådigt ingripande av den danska regeringen.
Widespread intervention in the concerned regions was not required.
Det var inte nödvändigt med något omfattande ingripande i de berörda områdena.

2. politik

intervention
Vi har bett om medling.
At the same time, there is an increase in the allocation for the EU's external action, namely, intervention in theatres of war, which we reject.
Samtidigt har en ökning skett av anslagen till EU:s yttre åtgärder, nämligen till medling i krigsområden, vilket vi motsätter oss.
There are no interventions, there is no giving way, nor any chance to challenge and test ideas that have been put forward.
Det förekommer ingen medling och inga eftergifter, och det finns inte heller någon möjlighet att ifrågasätta och testa de idéer som har förts fram.

3. militärt

intervention (även: military intervention)
The country then collapsed through corruption and international intervention.
Sedan förföll landet genom korruption och internationell intervention.
Today the fruits of NATO's military intervention are particularly bitter.
De skördade frukterna från Natos militära intervention är i dag särskilt beska.
That justifies continuing public intervention for butter and powdered milk.
Det motiverar fortsatt offentlig intervention för smör och mjölkpulver.

Synonymer (engelska) till "intervention":

intervention

Synonymer (svenska) till "intervention":

intervention
Swedish

Användningsexempel för "intervention" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe scope for intervention is as important as the extended mandate of the Union.
Möjligheterna att ingripa är lika viktiga som det utvidgade mandatet för unionen.
EnglishIt is a question of abolishing public intervention, and not just of reforming it.
Det gäller att avskaffa den statliga interventionen och inte bara reformera den.
EnglishIn this brief intervention I cannot address all the issues raised in the report.
I detta korta inlägg kan jag inte beröra alla de frågor som tas upp i betänkandet.
EnglishWho justified, who requested, who approved the intervention that led to chaos?
Vem rättfärdigade, vem krävde, vem godkände det ingripande som ledde till kaos?
EnglishWe demand an immediate end to the state of emergency and to military intervention.
Vi kräver ett omedelbart slut på undantagstillståndet och militärens inblandning.
English(NL) Mr President, I wish to thank the Commissioner for his clear intervention.
(NL) Herr talman! Jag vill tacka kommissionsledamoten för hans tydliga ingripande.
EnglishIn 1878, last-minute Western European intervention prevented the two from uniting.
Ett västeuropeiskt ingripande i sista minuten hindrade 1878 enandet av dessa två.
EnglishThe Commissioner accepts and takes good note of Mrs Izquierdo Rojo's intervention.
Kommissionären instämmer och lovat att lägga Izquierdo Rojos anförande på minnet.
EnglishThese new methods of intervention are the result of new methods of management.
Dessa nya interventionsmetoder kommer att ge upphov till nya förvaltningsmetoder.
EnglishSecondly, we should retain market intervention instruments, for instance storing ...
För det andra bör vi behålla marknadsinterventionsinstrumenten, t.ex. lagring...
EnglishSecondly, the Libyans do not want any foreign military intervention, that is true.
För det andra stämmer det att libyerna inte vill ha något militärt ingripande.
EnglishThe Commissioner accepts and takes good note of Mrs Izquierdo Rojo' s intervention.
Kommissionären instämmer och lovat att lägga Izquierdo Rojos anförande på minnet.
Englishfirstly, targeted intervention by multilateral and regional financial institutions;
Målinriktade insatser från multilaterala och regionala finansiella institutioner.
EnglishFollowing the Commission's intervention, this law was amended in December 2009.
Efter ett ingripande från kommissionens sida ändrades lagen i december 2009.
EnglishI therefore do not understand the need to set up these rapid intervention teams.
Därför förstår jag inte behovet av att upprätta dessa grupper för snabba ingripanden.
EnglishKing Gyanendra’s intervention on 1 February has done little to alleviate poverty.
Kung Gyanendras ingripande den 1 februari har gjort föga för att mildra fattigdomen.
EnglishWe condemn the government of Guatemala, the oligarchy and foreign intervention.
Vi fördömer Guatemalas regering, oligarkin och den utländska interventionen.
EnglishOutside intervention serves no purpose: they must sort things out for themselves.
Intervention utifrån hjälper inte. De måste klara ut det själva sinsemellan.
EnglishHis intervention in yesterday's debate was also, regrettably, quite out of place.
Hans inlägg i gårdagens debatt var också en enda stor klagolåt, tråkigt nog.
EnglishWe also need to retain the option of military intervention in this situation.
Vi behöver också behålla möjligheten med militärt ingripande i den här situationen.