"interference" - Svensk översättning

EN

"interference" på svenska

volume_up
interference {substantiv}
SV

"interference" på engelska

EN interference
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

interference (även: action, intervention)
This report therefore constitutes a primer for interference and colonialism.
Detta betänkande utgör därför en nytändning för ingripande och kolonialism.
I respect the principle of non-interference too much for that.
Jag respekterar principen om icke ingripande alltför mycket för det.
Jag tillåter inte ditt ingripande.
interference (även: conflict, dispute, jar)
As a result we have seen increasing interference in our educational establishments.
Till följd av detta har vi fått känna av ökade konflikter inom våra utbildningsanstalter.
If not, then they should not interfere in the Middle East, since such interference is dangerous.
Om så inte är fallet bör de inte blanda sig i konflikten i Mellanöstern, eftersom det kan visa sig vara farligt.
It is important for consumers and users to be protected and for there to be no interference with personal data, which must also be protected.
Det är viktigt för konsumenterna och användarna att skyddas och att det inte finns en konflikt med personuppgifter, som också måste skyddas.
interference (även: collision, crash, impact, smash)
interference

2. film & teve

interference

3. sport: "ice hockey", amerikansk engelska

interference
volume_up
interference {utr.} (ishockey)
Different multiuser scenarios and flexible radio networks are also considered as well as troublesome radio interference situations.
Different multiuser scenarios and flexible radio networks are also considered as well as troublesome radio interference situations.

Synonymer (engelska) till "interference":

interference

Användningsexempel för "interference" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt has Russian interference – Russian soldiers, although they promised to leave.
Där finns rysk närvaro – ryska soldater, trots att de har lovat att lämna landet.
EnglishCulture is a part of our society that operates best without political interference.
Kultur är en del av vårt samhälle som fungerar bäst utan politisk inblandning.
EnglishMore European interference in the family could mean that families would suffer.
Om Europa blandar sig i familjen mer kan det bli familjen som hamnar i kläm.
EnglishBut the medium is lossy -- it's subject to a lot of noise and interference.
Men mediet innebär bortfall - det är utsatt för massor av oljud och störningar.
English   Madam President, industry complains about regulation and interference from Brussels.
   – Fru talman! Industrin klagar över regleringar och inblandning från Bryssel.
EnglishThey feel that interference in their sector often places employment at risk.
De menar att en inblandning i deras sektor ofta utgör en fara för sysselsättningen.
EnglishThe Commission's proposal amounts to interference in national fiscal sovereignty.
Kommissionens förslag är en inblandning i nationell suveränitet på beskattningsområdet.
EnglishThe pressure to close down is seen as an unwarranted interference in domestic affairs.
Påtryckningarna att stänga dem ses som en omotiverad inblandning i inhemska frågor.
EnglishIt must be able to operate free of political interference and certification processes.
Den måste kunna fungera utan politisk inblandning och certifieringsprocesser.
EnglishWe cannot, however, allow interference in the shape of the Member States' health policies.
Vi kan dock inte tillåta ingrepp i utformningen av medlemsstaternas hälsopolitik.
EnglishAs a result we have seen increasing interference in our educational establishments.
Till följd av detta har vi fått känna av ökade konflikter inom våra utbildningsanstalter.
EnglishThis kind of utterance can be interpreted quite simply as interference with press freedom.
Denna form av uttalanden kan rentav tolkas som att pressfriheten ifrågasätts.
EnglishWe are opposed to the interference of the EU as an institution in defence matters.
Vi motsätter oss att EU som institution blandar sig i försvarsfrågor.
EnglishThe citizen experiences this, in fact, as unnecessary interference from Brussels.
Medborgarna uppfattar det här som onödig beställsamhet från Bryssel.
EnglishHow many instances of external interference and aggression does that reflect?
Hur många fall av yttre inblandning och aggression återspeglar denna?
EnglishWe are not talking about unacceptable interference in the internal affairs of a third country.
Det handlar inte om otillåten inblandning i tredje lands interna angelägenheter.
EnglishWhat does that tell us about political interference from the top in France?
Vad säger det oss om politisk inblandning från högsta nivå i Frankrike?
EnglishHere, we can begin to detect some of the interference by the lobbies behind this project.
Här ser man hur öronen spetsas i de påtryckningsgrupper som stöder det här projektet.
EnglishWe must never again allow political interference to dictate how we attack an outbreak.
Vi får aldrig mer tillåta att politisk inblandning dikterar hur vi hanterar ett utbrott.
EnglishWe are witnessing an unprecedented level of interference in the area of industrial rights.
Aldrig tidigare har man ingripit så mycket inom området för industriella rättigheter.