"to insist" - Svensk översättning

EN

"to insist" på svenska

EN

to insist [insisted|insisted] {verb}

volume_up
So this time we must insist on these provisions and insist on these matters being secured.
Så denna gång måste vi insistera på dessa bestämmelser och insistera på att dessa angelägenheter säkerställs.
We will not insist that there is only one perspective and that is renewable energies.
Vi kommer inte att insistera på att förnybar energi är det enda alternativet.
We must also insist on a total ban on hormones at world level.
Man måste likaså insistera på ett världsomfattande förbud mot hormonanvändningen.
I must adamantly insist that this measure be abolished as soon as possible.
Jag måste helt enkelt kräva att denna åtgärd upphävs så snart som möjligt.
However, we must also insist on maximum safeguards and respect for fundamental rights.
Men vi måste också kräva maximalt skydd och respekt för grundläggande rättigheter.
Finally, I will continue to insist on a very quick solution.
Slutligen skall jag fortsätta att kräva en mycket snabb lösning.
Parliament must insist that the same competitive conditions are introduced for all types of carrier.
Parlamentet måste yrka på att alla transportmedel ges samma förutsättningar för konkurrens.
We are justified in insisting that he be put on trial in Peru.
Vi gör rätt i att yrka på att han ska ställas inför domstol i Peru.
Madam President, I should like to insist emphatically that this statement be made and I do not think that it should take very long.
Jag skulle med kraft vilja yrka på detta, och jag tror inte att det behöver ta så lång tid.
to insist (även: to hold to)
As you said yourself, they are an expression of the will of the people, and we must insist on that point.
De är, som ni också har sagt, ett uttryck för folkviljan, det vill vi vidhålla.
But how can one review the achievements of this Commission and then insist that you had only one foot in Brussels.
Men hur kan man se tillbaka på denna kommissions insatser och samtidigt vidhålla att ni endast stod med ena foten i Bryssel?
We therefore need to insist on the idea - from which we must not be moved - that software patents are only granted on solid grounds.
Vi måste därför vidhålla uppfattningen - från vilken vi inte får vika - att programvarupatent endast skall beviljas på goda grunder.
It is not right for the Greek Government to keep on insisting that other States in the euro provide the solution because they were supposedly partly responsible for the current crisis in Greece.
Det är inte rätt av den grekiska regeringen att envist hävda att övriga euroländer är medansvariga för den rådande krisen i Grekland och därför ska reda upp problemen.
to insist (även: to persist)
to insist
It will be written by the Commission but Parliament will insist on strong editorial control.
Den kommer att skrivas av kommissionen, men parlamentet kommer att propsa på en rejäl kontroll vad gäller det redaktionella arbetet.
As usual, the European Parliament's Committee on Culture and Education insists on propounding new costly programmes and agencies at EU level.
Som vanligt vill Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning propsa på nya kostnadskrävande program och organ på EU-nivå.

Användningsexempel för "to insist" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThese insist that mutual recognition should be extended to bans on driving also.
De kräver att det ömsesidiga erkännandet utökas till att också omfatta körförbud.
EnglishI must insist, however, that Italy and France are the competent administrations.
Men jag understryker att Italien och Frankrike är de behöriga förvaltningarna.
EnglishWe insist that the European Parliament must be appropriately involved in the work.
Vi insisterar på att Europaparlamentet måste vara ordentligt delaktigt i arbetet.
EnglishYou cannot continue to insist that you alone are right and that we are all mistaken.
Ni kan inte fortsätta hävda att endast ni har rätt, medan alla vi andra har fel.
EnglishBut what is also important is to insist that the allocations are used correctly.
Däremot är det också viktigt är att poängtera anslagens korrekta användning.
EnglishWe insist that the ‘ statistical effect’ should be extended to the Cohesion Fund.
Vi är dessutom positivt inställda till ert direktiv om ersättning till brottsoffer.
EnglishI would simply insist perhaps on the last proposal, which refers to amendment 11.
Kanske borde jag nämna det sista förslaget, det som berör ändringsförslag 11.
EnglishThis is another area where we need to insist on the ‘separation of Church and State’.
Detta är ett annat område där vi måste framhärda i att ”skilja stat från kyrka”.
EnglishIf you insist on your request, I will take every one of these as a roll-call vote.
Om du vidhåller din begäran ska jag ta alla dessa som en omröstning med namnupprop.
EnglishI insist on a precise and comprehensive response to these difficult legal questions.
Jag insisterar på ett exakt och fullständigt svar på dessa svåra juridiska frågor.
EnglishWe insist that the Community model in the Union's external relations is preserved.
Vi insisterar på att gemenskapsmodellen för unionens yttre förbindelser ska bevaras.
EnglishWe do not insist that only one form of financial surety should be possible.
Vi insisterar inte på att endast en form av ekonomisk säkerhet skall vara möjlig.
EnglishRosita should insist and, if necessary seek help from the EU advisory services.
Rosita bör stå på sig och eventuellt vända sig till någon av EU:s rådgivningstjänster.
EnglishBut if you insist that we take a vote on the matter, then of course it can be done.
Men om ni insisterar på att vi skall rösta om det, så är detta naturligtvis möjligt.
EnglishWe really must insist on arrangements being made to return to that pattern in future.
Vi begär eftertryckligen att man ser till att denna ordning behålls framöver.
EnglishIt is vital to insist that the Council take a positive stance in this matter.
Det är viktigt att trycka på rådet så att det intar en positiv ståndpunkt till detta.
EnglishThis is another area where we need to insist on the ‘ separation of Church and State’.
Detta är ett annat område där vi måste framhärda i att ” skilja stat från kyrka ”.
EnglishThis report is about affirming clearly that these are our rights and we insist on them.
I betänkandet fastställs tydligt att det är vår rätt och vi står fast vid den.
EnglishI would insist that the third part is not scheduled to be replied to orally.
Jag vidhåller att den tredje delen inte är planerad att besvaras muntligen.
EnglishWith regard to the issue of safety, I will insist on what I said before.
När det gäller säkerhetsfrågan betonar jag ännu en gång vad jag redan har sagt.